Thoughts and Views on the Compilation of Monolingual Dictionaries in South Africa

  • N.C.P Golele Xitsonga Language Research and Development Centre, Letaba, Republic of South Africa
Keywords: MONOLINGUAL DICTIONARIES, OFFICIAL LANGUAGES, DICTIONARY COMPILATION, CORPORA, NATIONAL LEXICOGRAPHY UNITS, TARGET USERS, DICTIONARY USE, DICTIONARY CULTURE, CORE TERMS

Abstract

Abstract: Developing and documenting the eleven official languages of South Africa on all levels of communication in order to fulfil all the roles and uses characteristic of truly official languages is a great challenge. To meet this need various bodies such as the National Lexicography Units have been established by the Pan South African Language Board (PanSALB). As far as dictionary compilation is concerned, acquaintance with the state-of-the-art developments in the theory and practice of lexicography is necessary. The focus of the African languages should be directed onto the compilation of monolingual dictionaries. It is important that these monolingual dictionaries should be usable right from the start on a continuous basis. Continued attention should be given to enlarging the corpora and actual consultation of these corpora on the macro- and microstructural levels. The end-products should be of a high lexicographic standard, well-balanced in terms of lemma selection, length of the articles, maximum utilisation of available dictionary space etc. They should also be planned and compiled in such a way that the transition from paper dictionaries to electronic dictionaries could be easily and naturally accomplished. Advanced and continued training in the compilation of monolingual dictionaries should be presented. Keywords: MONOLINGUAL DICTIONARIES, OFFICIAL LANGUAGES, DICTIONARY COMPILATION, CORPORA, NATIONAL LEXICOGRAPHY UNITS, TARGET USERS, DICTIONARY USE, DICTIONARY CULTURE, CORE TERMS Opsomming: Gedagtes en beskouings oor die samestelling van eentalige woordeboeke in Suid-Afrika. Die ontwikkeling en dokumentering van die elf amptelike tale van Suid-Afrika op alle vlakke van kommunikasie om alle rolle en gebruike van werklik amptelike tale te vervul, is 'n groot uitdaging. Om in hierdie behoefte te voorsien, is liggame soos die Nasionale Leksikografie-eenhede deur die Pan Suid-Afrikaanse Taalraad (PanSAT) tot stand gebring. Wat woordeboeksamestelling betref, is bekendheid met die heel nuutste ontwikkelinge in die teorie en praktyk van die leksikografie noodsaaklik. Die fokus van die Afrikatale moet op die samestelling van eentalige woordeboeke gerig wees. Dit is belangrik dat hierdie eentalige woordeboeke reg van die begin af op 'n deurlopende basis bruikbaar moet wees. Voortdurende aandag moet aan die uitbreiding van die korpusse en die werklike raadpleging van hierdie korpusse op makro- en mikrostrukturele vlak gegee word. Die eindprodukte moet van 'n ho? leksikografiese gehalte wees, goed gebalanseerd betreffende lemmakeuse, lengte van artikels, maksimum gebruik van beskikbare woordeboekruimte, e.s.m. Hulle moet ook op so 'n manier beplan en saamgestel word dat die oorgang van papierwoordeboeke na elektroniese woordeboeke maklik en natuurlik bewerkstellig kan word. Gevorderde en voortdurende opleiding in die samestelling van eentalige woordeboeke moet aangebied word. Sleutelwoorde: EENTALIGE WOORDEBOEKE, AMPTELIKE TALE, WOORDEBOEKSAMESTELLING, KORPUSSE, NASIONALE LEKSIKOGRAFIE-EENHEDE, TEIKENGEBRUIKERS, WOORDEBOEKGEBRUIK, WOORDEBOEKKULTUUR, KERNTERME
How to Cite
Golele , N. (1). Thoughts and Views on the Compilation of Monolingual Dictionaries in South Africa . Lexikos, 16. https://doi.org/10.5788/16-0-660
Section
Lexikonotas/Lexiconotes