Guide Structures in CD-ROM Dictionaries, with Specific Reference to the EWED and the ELHAT

  • Philip Louw Bureau of the Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Stellenbosch, Republic of South Africa
Keywords: ACCESS STRUCTURE, ACTIVE CROSS-REFERENCES, CD-ROM DICTIONARY, DICTIONARY ACCESSIBILITY, ENCYCLOPAEDIC DICTIONARY, GUIDE STRUCTURES, INNER ACCESS STRUCTURE, INNER SEARCH PATH, INTERNET, MEDIOSTRUCTURE, MULTIMEDIA, OUTER ACCESS STRUCTURE, OUTER SEARCH PATH, PASSIVE CROSSREFERENCING, USER-FRIENDLINESS

Abstract

macro- and microstructural information. In order to evaluate the methods which lexicographers employ to improve dictionary accessibility, the concept of guide structures was introduced by Hausmann and Wiegand (1989). Since the appearance of that article, various academics have written articles and read papers on guide structures in print dictionaries, but few studies have focussed on the tremendous potential of guide structures in electronic dictionaries. In this article it will be shown that electronic dictionaries add dimensions to the implementation of guide structures not possible in print versions. The role of two of the guide structures in the transfer of infonnation in CD-ROM dictionaries will be discussed. The access and mediostructures of the Microsoft Encarta World English Dictionary and the Elektroniese Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal will be analysed and critically evaluated to illustrate the advantages of electronic dictionaries over print dictionaries and the urgent need for metalexicographical discussion of this publication medium.Keywords: ACCESS STRUCTURE; ACTIVE CROSS-REFERENCES; CD-ROM DICTIONARY; DICTIONARY ACCESSIBILITY; ENCYCLOPAEDIC DICTIONARY; GUIDE STRUCTURES; INNER ACCESS STRUCTURE; INNER SEARCH PATH; INTERNET; MEDIOSTRUCTURE; MULTIMEDIA; OUTER ACCESS STRUCTURE; OUTER SEARCH PATH; PASSIVE CROSSREFERENCING; USER-FRIENDLINESSOpsomming: Gidsstrukture in CD-ROM-woordeboeke, met spesifieke verwysingna EWED en ELHA T. Die sukses van modeme woordeboeke hang grootliles af vandie toeganklikheid van hulle makro- en mikrostrukturele inligting. Hausmann en Wiegand (1989)het die konsep van gidsstrukture ingevoer om die metodes te evalueer wat leksikograwe gebruikom woordeboektoeganklikheid Ie verbeter. Sedert hierdie artikel verskyn het, het verskeie akademic:i artikels gepubliseer en referate gelewer oor gidsstrukture in gedrukte woordeboeke, maarmin studies het gefokus op die geweldige potensiaal van gidsstrukture in elektroniese woordeboeke.In hierdie artikel sal dit getoon word dat elektroniese woordeboeke geleenthede vir dieimplementering van gidsstrukture skep wat rue in gedrukte weergawes moontlik is rue. Twee'vandie gidsstrukture se rol in die oordrag van inligting in CD-ROM-woordeboeke sal bespreek word.Die toegang- en mediostrukture van die Microsoft Encarta World English Dictionary en die ElektronieseHandwoordeboek van die Afrikaanse Taal sal onHeed en krities geanaliseer word, om die voordele van elektroniese bo gedrukte woordeboeke en die dringende behoefte' aan die metaleksikografiesebespreking van hierdie publikasiemedium te iUustreer.Sleutelwoorde: AKTIEWE KRUlSVERWYINGS, CD-ROM-ENSIKLOPEDIË, EKSTERNESOEKROETE, EKSTERNE TOEGANGSTRUKTITUR, ENSIKLOPEDIESE WOORDEBOEK,GEBRUlKERSVRlENDELlKHEID, GIDSSTRUKTURE, INTERNE SOEKROETE, INTERNE TOEGANGSTRUKTUUR,INTERNET, MEDIOSTRUKTUUR, MULTIMEDIA, PASSIEWE KRUISVERWYSINGS,TOEGANGSTRUKTUUR, WODRDEBOEKTOEGANKLIKHEID
How to Cite
Louw, P. (1). Guide Structures in CD-ROM Dictionaries, with Specific Reference to the EWED and the ELHAT. Lexikos, 10. https://doi.org/10.5788/10-0-900
Section
Resensieartikels/Review Articles