Nuwe dinge in Nuwe woorde - 'n oorsig oar buitemikrostrukturele leksikografiese vernuwings

  • Herman L. Beyer Departement Germaanse en Romaanse Tale, Universiteit van Namibië, Windhoek, Namibië
Keywords: ACCESSIBILITY, BACK MATIER, DICTIONARY USER, FRONT MATIER, INFORMATION TYPES, LEXICOGRAPHER, LEXICOGRAPHIC INNOVATIONS, LEXICOGRAPHY, MACROSTRUCTURE, MEDIOSTRUCTURE, MICROSTRUCTURE, NONMICROSTRUCTURAL LEXICOGRAPHIC ELEMENTS, PRONUNCIATION GUIDANCE, TRANSLATION DICTIONARY, USER'S GUIDE, USER-FRIENDLINESS

Abstract

Abstract: New Things in New Words? - an overview of nonmicrostructural lexicographic innovations. This review article focuses on the nonmicrostructural lexicographic innovations which are apparent in the dictionary under discussion. The emerging notion of user-friendliness in modem lexicographic practice does in no way imply that lexicographic innovations should be limited to the microstructure of dictionaries. Innovative approaches to the presentation of information in the user's guide (where a user's guide exists in a dictionary!) and other elements of the front and back matter in dictionaries playas an important role in making a dictionary more user-friendly as do innovations in the microstructure. New Words/Nuwe woorde. as the newest contribution to the collection of Afrikaans translation dictionaries, exhibits some remarkable nonmicrostructural lexicographic innovations. These innovations are highlighted, evaluated and criticised in this article.Keywords:ACCESSIBILITY; BACK MATIER; DICTIONARY USER; FRONT MATIER; INFORMATION TYPES; LEXICOGRAPHER; LEXICOGRAPHIC INNOVATIONS; LEXICOGRAPHY; MACROSTRUCTURE; MEDIOSTRUCTURE; MICROSTRUCTURE; NONMICROSTRUCTURAL LEXICOGRAPHIC ELEMENTS; PRONUNCIATION GUIDANCE; TRANSLATION DICTIONARY; USER'S GUIDE; USER-FRIENDLINESSOpsomming: Hierdie resensieartikel fokus op die niemikrostrukturele leksikografiese vernuwingswat in die woordeboek onder bespreking voorkom. Die toenemende bewustheid van gebruikersvriendelikheidin die hedendaagse leksikografiese praktyk beteken ni~ dat leksikografiese vernuwingstot die mikrostruktuur van woordeboeke beperk moet word nie. Vemuwende benaderingstot inJigtingsaanbod in die gebruikerstoeligting (as daar een in die woordeboek is!) en anderelemente in die voor- en agterwerk van woordeboeke speel 'n ewe belangrike rol in die gebruikersvriendelikmaak van woordeboeke as vemuwings op mikrostrukturele vlak. New Words/Nuwewoorde, as die nuutste toevoeging tot die versameling Afrikaanse vertalende woordeboeke, vertoon'n aantal besondere buite-mikrostrukturele leksikografiese vemuwings. Hierdie vemuwings wordin hierdie artikel uitgelig en geevalueer.Sleutelwoorde: AGTERWERK, BUITEMIKROSTRUKTURELE LEKSIKOGRAFIESE ELEMENTE,GEBRUIKERSLEIDING, GEBRUIKERSVRIENDELIKHEID, INLIGTINGSTIPES, LEKSIKOGRAAF, LEKSIKOGRAFIE, LEKSIKOGRAFIESE VERNUWINGS, MAKROSTRUKTUUR,MEDIOSTRUKTUUR, MIKROSTRUKTUUR, TOEGANKLIKHEID, UITSPRAAKLEIDING, VERTALENOEWOORDEBOEK, VOORWERK, WOORDEBOEKGEBRUIKER
How to Cite
Beyer, H. L. (1). Nuwe dinge in Nuwe woorde - ’n oorsig oar buitemikrostrukturele leksikografiese vernuwings. Lexikos, 10. https://doi.org/10.5788/10-0-899
Section
Resensieartikels/Review Articles