Tweetalige Frasewoordeboek/Bilingual Phrase Dictionary: 'n Fokus op funksies en enkele probleemareas

  • Anna Nel Otto Departement Afrikaans, Universiteit Vista, Port Elizabeth, Republiek van Suid-Afrika
Keywords: BILINGUAL PHRASE DICTIONARY, COMPLETENESS, AUTHENTICITY, REPRESENTATIVENESS, RETRIEVABILITY, USER-FRIENDLINESS, EXAMPLE SENTENCES, LABELS, EDITING, MULTILEXICAL LEMMA, COLLOCATION, PHRASE

Abstract

Opsomming: Hierdie woordeboek deur P.A. Joubert sal bespreek word aan die hand van dievolgende aspekte: die volledigheid van die woordeboek, met inagneming van die teikengebruikeren die beginsels van outentisiteit en tipiesheid, die verwerking van woordeboekinligting omgebruikers se potensiële vrae te beantwoord, die mate waarin inligting vinnig opgespoor en maklikontsluit kan word, en die formaat en redigering van die woordeboek.Daar word geargumenteer dat dié woordeboek redelik volledig is, maar weens die gebrekaan 'n sistematiese teoretiese onderbou tog enkele leemtes het. Tipiesheid word soms ingeboet deurdie opname van baie formele, weinig gebruiklike of verouderde frases, wat ook nie as sodaniggeëtiketteer is nie. Inligting kan oor die algemeen maklik opgespoor word, maar vollediger aanduidingsin die gids tot die woordeboek oor die plasing van multileksikale lemmas sal opspoorbaarheidverder verhoog. Die formaat en redigering van die woordeboek is goed.Frasewoordeboeke vervul 'n belangrike funksie deurdat daar nie weens 'n hoë inligtingsdigtheid,soos in algemene tweetalige woordeboeke, na inligting oor frases gesoek hoef te word nie.Van 'n aktiewe frasewoordeboek sou ’n mens egter soms meer gebruiksleiding verwag in die vormvan veral voorbeeldsinne en die konsekwente gebruik van etikette.Sleutelwoorde: TWEETALIGE FRASEWOORDEBOEK, VOLLEDIGHEID, OUTENTISITEIT,TIPIESHEID, OPSPOORBAARHEID, GEBRUIKERSVRIENDELIKHEID, VOORBEELDSINNE,ETIKETTE, REDIGERING, MULTILEKSIKALE LEMMA, KOLLOKASIE, FRASEAbstract: Tweetalige Frasewoordeboek/Bilingual Phrase Dictionary: A Focus on Functions and a Few Problem Areas. This dictionary by P.A. Joubert will be discussed with reference to the following aspects: the completeness of the dictionary, with due allowance for the target users and the principles of authenticity and representativeness, the processing of dictionary information in order to answer the potential questions of users, the degree to which information can be accessed quickly and easily, and the format and editing of the dictionary. It will be argued that though this dictionary is fairly complete, it has shortcomings because of a lack of systematic-theoretical grounding. Representativeness is at times sacrificed by including phrases which are very formal, used infrequently or being obsolete, and which are also not labelled as such. In general information can easily be retrieved but in instances where multilexical lemmata are involved, retrievability could be enhanced by more detailed indications of placement in the guide to the dictionary. The format and editing of the dictionary is good. Other than general bilingual dictionaries with their high information density, phrase dictionaries play an important role in that information about phrases does not need to be sought. One would however sometimes expect more usage guidance from an active phrase dictionary in the form of especially example sentences and a consistent use of labels.Keywords: BILINGUAL PHRASE DICTIONARY, COMPLETENESS, AUTHENTICITY, REPRESENTATIVENESS, RETRIEVABILITY, USER-FRIENDLINESS, EXAMPLE SENTENCES, LABELS, EDITING, MULTILEXICAL LEMMA, COLLOCATION, PHRASE
How to Cite
Otto, A. N. (1). Tweetalige Frasewoordeboek/Bilingual Phrase Dictionary: ’n Fokus op funksies en enkele probleemareas. Lexikos, 11. https://doi.org/10.5788/11-0-854
Section
Resensieartikels/Review Articles