From Business Corpus to Business Lexicon*

  • Li Lan Department of English, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
  • Grahame T. Bilbow Department of English, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong
Keywords: MULTILINGUAL, SPECIAL PURPOSE, CORPUS, LEXICON

Abstract

Abstract: Language corpora are now indispensable to dictionary compilation. They help broaden the role of the dictionary from standardizing the vocabulary to recording a language. The trilingual corpus generated by the Hong Kong Polytechnic University gives a record of business languages used in Hong Kong. It differs from other corpora in that (1) it includes English, Chinese and Japanese; (2) it shows local characteristics; and (3) it focuses on a specific area (financial services, including banking, accounting, auditing, insurance and investment). The paper discusses various issues of setting up a tricorpus, and how to make full use of the data to generate a trilingual lexicon.Keywords: MULTILINGUAL, SPECIAL PURPOSE, CORPUS, LEXICONOpsomming: Van sakekorpus tot sakeleksikon. Taalkorpora is tans onontbeerlik virdie samestelling van woordeboeke. Hulle help om die rol van die woordeboek uit te brei vanaf diestandaardisering van die woordeskat tot die optekening van ‘n taal. Die drietalige korpus wat deurdie Hongkongse Politegniese Universiteit ontwikkel is, verskaf ‘n opgawe van die saketale wat inHongkong gebruik word. Dit verskil van ander korpora deurdat (1) dit Engels, Chinees and Japaneesinsluit; (2) dit plaaslike eienskappe vertoon; en (3) dit op 'n spesifieke gebied (finansiële dienste,insluitende bankwese, rekeningkunde, ouditering, versekering en belegging) fokus. Die artikelbespreek verskillende aspekte van die totstandbrenging van 'n drietalige korpus, en hoe om vollegebruik te maak van die data om 'n drietalige leksikon te genereer.Sleutelwoorde: MEERTALIG, SPESIALE DOEL, KORPUS, LEKSIKON
How to Cite
Lan, L., & Bilbow, G. T. (1). From Business Corpus to Business Lexicon*. Lexikos, 11. https://doi.org/10.5788/11-0-848
Section
Projekte/Projects