Dictionary Quality and Dictionary Design: A Methodology for Improving the Functional Quality of Dictionaries

  • Piet Swanepoel Department of Afrikaans, University of South Africa, Pretoria, Republic of South Africa
Keywords: FUNCTIONAL QUALITY, DICTIONARY DESIGN, WEB DESIGN, INSTRUCTIONAL DESIGN, DOCUMENT DESIGN, RESEARCH METHODS, THEORETICALLY MOTIVATED EMPIRICAL RESEARCH

Abstract

Abstract: Although recent dictionaries for the ESL market have been praised for their innovative design features, the prime concern of users, lexicographers and metalexicographers is the functional quality of the dictionary products provided for the market. The functional quality of dictionaries and the scientific assessment thereof forms the topic of this paper. The functional quality of dictionaries is defined in section 2. In section 3 the current methodological approach to assessing the functional quality of texts in the fields of web design, instructional design and document design is discussed and its relevance for dictionary design is indicated. Section 4 explicates in more detail how this methodology can be used to design functional dictionaries and to assess the functional quality of the design features of existing dictionaries.Keywords: FUNCTIONAL QUALITY, DICTIONARY DESIGN, WEB DESIGN, INSTRUCTIONAL DESIGN, DOCUMENT DESIGN, RESEARCH METHODS, THEORETICALLY MOTIVATED EMPIRICAL RESEARCHOpsomming: Woordeboekkwaliteit en woordeboekontwerp: 'n Metodologievir die verbetering van die funksionele kwaliteit van woordeboeke.Alhoewel die jongste woordeboeke vir die Engelse aanleerdersmark geprys word vir hulle vernuwendeontwerpkenmerke, is die hoofbelang van gebruikers, leksikograwe en metaleksikograwedie funksionele kwaliteit van die woordeboeke op die mark. Die funksionele kwaliteit van woordeboekeen hoe dit wetenskaplik bepaal kan word, is die hooftema van hierdie artikel. In afdeling 2word die funksionele kwaliteit van 'n woordeboek nader omskryf. Afdeling 3 gee 'n uiteensettingvan die metodologie wat op die gebied van webgebaseerde onderrig en teksontwerp gevolg wordom die funksionele kwaliteit van tekste te bepaal en die relevansie daarvan vir woordeboekontwerpword aangedui. Die gebruik van hierdie metodologie vir die ontwerp van funksionele woordeboekeen vir die vasstelling van die funksionele kwaliteit van die ontwerpkenmerke van bestaandewoordeboeke word in afdeling 4 bespreek.Sleutelwoorde: FUNKSIONELE KWALITEIT, WOORDEBOEKONTWERP, WEBONTWERP,INSTRUKSIONELE ONTWERP, TEKSONTWERP, NAVORSINGSMETODES, TEORETIES-GEMOTIVEERDE EMPIRIESE NAVORSING
How to Cite
Swanepoel, P. (1). Dictionary Quality and Dictionary Design: A Methodology for Improving the Functional Quality of Dictionaries. Lexikos, 11. https://doi.org/10.5788/11-0-846
Section
Beskouende artikels / Contemplative Articles