The Use of an Improved Access Structure in Dictionaries*

  • Rufus H. Gouws Department of Afrikaans and Dutch, University of Stellenbosch, Stellenbosch, Republic of South Africa
Keywords: METALEXICOGRAPHY, LEXICOGRAPHY, DICTIONARY, BILINGUAL, ACCESS STRUCTURE, FRAME STRUCTURE, MULTIPLE NICHING, NESTING, INNER TEXTS, OUTER TEXTS

Abstract

Abstract: Dictionary consultation procedures often fail because the structure of a dictionary impedes the user from sufficient access to the data. Modern-day metalexicography has identified the access structure as one of the most important structural components of a dictionary. The access structure represents the search route a user follows to reach the required data in order to retrieve the necessary information. This paper focuses on a few aspects of the access structure. It is argued that a frame structure and an improved use of outer texts can enhance access to the lexicographic data. Different macrostructural ordering procedures are discussed and it is suggested that the lexicographers of bilingual dictionaries should avoid multiple niching. The presentation of inner texts in clearly identifiable text blocks can assist the user in rapidly reaching the desired search zone. Although the emphasis is on bilingual dictionaries many of the suggestions also apply to monolingual dictionaries.Keywords: METALEXICOGRAPHY, LEXICOGRAPHY, DICTIONARY, BILINGUAL, ACCESS STRUCTURE, FRAME STRUCTURE, MULTIPLE NICHING, NESTING, INNER TEXTS, OUTER TEXTSOpsomming: Die gebruik van 'n verbeterde toegangstruktuur in woordeboeke.Naslaanpogings in woordeboeke misluk dikwels omdat die woordeboekstruktuur diegebruiker van doeltreffende toegang tot die data weerhou. In die hedendaagse metaleksikografieword die toegangstruktuur as een van die belangrikste strukturele komponente van 'n woordeboekbeskou. Die toegangstruktuur verteenwoordig die soekroete wat 'n gebruiker volg om die verlangdedata te bereik en die nodige inligting te ontsluit. Hierdie artikel fokus op enkele aspekte vandie toegangstruktuur. Daar word aangetoon dat 'n raamstruktuur en 'n verbeterde gebruik vanbuitetekste die toegang tot leksikografiese data kan verbeter. Verskeie makrostrukturele ordeningsmetodesword bespreek en daar word voorgestel dat leksikograwe van vertalende woordeboekemoet probeer om veelvuldige nisting te vermy. Die plasing van binnetekste in duidelik identifiseerbareteksblokke, kan die gebruiker help om 'n verlangde soeksone vinnig te bereik. Alhoeweldie klem op tweetalige woordeboeke is, geld baie van die opmerkings ook eentalige woordeboeke.Sleutelwoorde: METALEKSIKOGRAFIE, LEKSIKOGRAFIE, WOORDEBOEK, TWEETALIG, TOEGANGSTRUKTUUR, RAAMSTRUKTUUR, VEELVULDIGE NISTING, NESTING,BINNETEKSTE, BUITETEKSTE
How to Cite
Gouws, R. H. (1). The Use of an Improved Access Structure in Dictionaries*. Lexikos, 11. https://doi.org/10.5788/11-0-842
Section
Beskouende artikels / Contemplative Articles