'n Praktiese benadering tot die samestelling van 'n tweerigtingvakwoordeboek met Afrikaans en Italiaans as taalpaar

  • F. de Foglio Eenheid vir Taalfasilitering en -bemagtiging, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Republiek van Suid-Afrika
  • H.J. Lubbe Eenheid vir Taalfasilitering en -bemagtiging, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Republiek van Suid-Afrika
Keywords: AFRIKAANS, BI-DIRECTIONAL, BILINGUAL, DICTIONARY, ITALIAN, LEXICOGRAPHY, LEXICOGRAPHY FOR SPECIAL PURPOSES, TECHNICAL DICTIONARY, TERMINOGRAPHY, TERMINOLOGY

Abstract

Opsomming: Deur die tempo van globalisering op handelsgebied ontstaan daar toenemend 'n behoefte aan tweerigtingvakwoordeboeke. Afrikaans is een van die hooftale in Suid-Afrika, en die landbousektor van die land is oorwegend Afrikaanssprekend. Aangesien een van die outeurs Italiaanssprekend is, by vertaling betrokke is en die leemte aan 'n tweerigtingvakwoordeboek Afrikaans en Italiaans ervaar het, is kriteria bepaal vir die samestelling van so 'n vakwoordeboek op die gebied van die landbou-ekonomie tussen Afrikaans, 'n Germaanse taal, en Italiaans, 'n Romaanse taal. In agtereenvolgende afdelings word die algemene kriteria vir die samestelling van so 'n woordeboek uiteengesit. Daarbenewens word voorafgaande werk wat verrig moet word, bespreek, asook die keuring van materiaal. Ten slotte word, aan die hand van gepaste voorbeelde, die leksikografiese beginsels toegepas. 'n Bylaag wat uit twintig lemmas bestaan, dien as voorbeeld van hoe so 'n vakwoordeboek daar behoort uit te sien.Sleutelwoorde: AFRIKAANS, ITALIAANS, LEKSIKOGRAFIE, TERMINOGRAFIE, TERMINOLOGIE, TWEERIGTING, TWEETALIG, VAKLEKSIKOGRAFIE, VAKWOORDEBOEK, WOORDEBOEK.Abstract: A Practical Approach to the Compilation of a Bi-directional Technical Dictionary with Afrikaans and Italian as Language Pair. Due to rapid globalisation in the commercial sphere, there is an ever-increasing need for the compilation of bilingual technical dictionaries. Afrikaans is one of the principal languages in South Africa, and the agricultural sector of the country is predominantly Afrikaans-speaking. Since one of the authors is Italianspeaking, is involved in translation, and has experienced the need for a bi-directional technical dictionary Afrikaans and Italian, criteria were determined for the compiling of such a technical dictionary in the field of agricultural economics between Afrikaans, a Germanic language, and Italian, a Romance language. In subsequent sections, the general criteria for compiling such a dictionary are outlined. In addition, the work that must precede this process is discussed, as is the selection of material. In conclusion, employing appropriate examples, the lexicographical principles are applied. An appendix comprising twenty entries serves as an example of what such a technical dictionary should look like.Keywords: AFRIKAANS, BI-DIRECTIONAL, BILINGUAL, DICTIONARY, ITALIAN, LEXICOGRAPHY, LEXICOGRAPHY FOR SPECIAL PURPOSES, TECHNICAL DICTIONARY, TERMINOGRAPHY, TERMINOLOGY.
How to Cite
de Foglio, F., & Lubbe, H. (1). ’n Praktiese benadering tot die samestelling van ’n tweerigtingvakwoordeboek met Afrikaans en Italiaans as taalpaar. Lexikos, 12. https://doi.org/10.5788/12-0-764
Section
Beskouende artikels / Contemplative Articles