'n Vertalende vakwoordeboek van politieke terme

  • Mariëtta Alberts Leksikografie- en Terminologie-ontwikkeling, Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad, Pretoria, Republiek van Suid-Afrika
Keywords: ABBREVIATION, ACRONYM, AFRIKAANSIFICATION, BILINGUAL BIDIREC-TIONAL TRANSLATING TECHNICAL DICTIONARY, BILINGUAL TECHNICAL DICTION-ARY, EXPLANATORY DICTIONARY, FULL FORM, MULTILINGUAL TECHNICAL DICTION-ARY, NEOLOGISM, PROBLEMATIC TERM, TERM, TERM CREATION, TERMINOLOGY, TRANSLATING DICTIONARY

Abstract

Opsomming: Staatkundige en Verwante Terminologie wat in 1990 verskyn het, is aansienlik deur die Sentrum vir Politieke en Verwante Terminologie in Suider-Afrikaanse Tale (SEPTSA) hersien en bygewerk ten einde dit as die Nuwerwetse Politieke Woordeboek te publiseer. Die verskillende stadia in die hersiening en uitvoering van die projek word bespreek. Die hersiening bevat heelwat meer terme as die vorige publikasie en verskeie bylaes word ingesluit. Aandag word gegee aan die waarde van die tweetalige vertalende en die beplande meertalige verklarende politiekewetenskap-peprojek binne die Suid-Afrikaanse en wêreldkonteks. Nuutskeppings en verskeie probleemterme word bespreek, spelling- en transliterasieprobleme wat by die verafrikaansing van ontleende terme ontstaan het, word behandel, en winste uit sowel die inheemse tale as uit vreemde tale word beskou. 'n Oorsig word gegee van 'n verskeidenheid funksionele agtervoegsels wat baie produktief in die Nuwerwetse Politieke Woordeboek gebruik word. Die woordeboek bevat 'n aansienlike aantal afkortings vir volvorme. 'n Aanduiding word gegee van die soort afkortings wat in die woorde-boek opgeneem is. Die bylaes bygevoeg by die woordeboek word bespreek, en die artikel sluit af met 'n oorsig oor toekomsplanne.Sleutelwoorde: AFKORTING, AKRONIEM, MEERTALIGE VAKWOORDEBOEK, NUUT-SKEPPING, PROBLEEMTERM, TERM, TERMINOLOGIE, TERMSKEPPING, TWEETALIGE TWEERIGTING VERTALENDE VAKWOORDEBOEK, TWEETALIGE VAKWOORDEBOEK, VERAFRIKAANSING, VERKLARENDE WOORDEBOEK, VERTALENDE WOORDEBOEK, VOLVORMAbstract: A Translating Technical Dictionary of Political Terms. Political and Related Terminology that appeared in 1990 was revised and updated considerably by the Centre for Political and Related Terminology in Southern African Languages (CEPTSA) in order to publish it as the bilingual Modern Political Dictionary. The various stages of the revision and execution of the project are discussed. The revision contains many more terms than the previous publication and various annexures are included. The value of the bilingual translating and the envisaged multilin-gual explanatory political sciences project within South African and world context receives atten-tion. Neologisms and several problem terms are discussed, spelling and transliteration problems that developed from the Afrikaansification of borrowed terms are treated, and gains from the indigenous languages as well as from foreign languages are surveyed. An overview is given of a variety of functional suffixes used productively in the Modern Political Dictionary. The dictionary contains quite a number of abbreviations for full forms. An indication is given of the type of abbre-viations entered in the dictionary. The annexures added to the dictionary are discussed, and the article ends with an overview of future plans.Keywords: ABBREVIATION, ACRONYM, AFRIKAANSIFICATION, BILINGUAL BIDIREC-TIONAL TRANSLATING TECHNICAL DICTIONARY, BILINGUAL TECHNICAL DICTION-ARY, EXPLANATORY DICTIONARY, FULL FORM, MULTILINGUAL TECHNICAL DICTION-ARY, NEOLOGISM, PROBLEMATIC TERM, TERM, TERM CREATION, TERMINOLOGY, TRANSLATING DICTIONARY
How to Cite
Alberts, M. (1). ’n Vertalende vakwoordeboek van politieke terme. Lexikos, 13. https://doi.org/10.5788/13-0-736
Section
Resensieartikels/Review Articles