Capturing Cultural Glossaries: Case-study I *

  • Matete Madiba Department: Teaching and Learning Development, Technikon Northern Gauteng, Soshanguve, Republic of South Africa
  • Lorna Mphahlele Department: Languages, Technikon Northern Gauteng, Soshanguve, Republic of South Africa
  • Matlakala Kganyago Nkoshilo High School, Mankweng, Republic of South Africa
Keywords: CULTURAL GLOSSARY, INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEMS, CULTURAL TERMINOLOGY, CORPUS, AUTHENTIC GLOSSARY, CONTEXTUALISATION, MARGIN-ALIZED LANGUAGES, OUTCOMES-BASED EDUCATION, PERFORMANCE INDICATOR, ASSESSMENT CRITERIA, RANGE STATEMENT, TRADITIONAL DISHES, LANGUAGE VAL-ORISATION, SIMULTANEOUS FEEDBACK, COMMUNICATIVE APPROACH, STRUCTURAL APPROACH, METONYMY

Abstract

Abstract: This article is a presentation of a brief cultural glossary of Northern Sotho cooking terms. The glossary is mainly composed of names for utensils and ingredients, and action words for the processes involved in the preparation of cultural dishes. It also contains names of dishes tied to some idiomatic expressions in a way eliciting cultural experiences that can lead to an under-standing of indigenous knowledge systems. The article seeks to explore ways of capturing cultural glossaries to feed into the national dictionary corpora by using a case-study approach to investigate the processes that led to the generation of this specific school-based project. A number of issues that surfaced in this project, can possibly serve as models for the collection of authentic glossaries that can support dictionary making in African languages.Keywords: CULTURAL GLOSSARY, INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEMS, CULTURAL TERMINOLOGY, CORPUS, AUTHENTIC GLOSSARY, CONTEXTUALISATION, MARGIN-ALIZED LANGUAGES, OUTCOMES-BASED EDUCATION, PERFORMANCE INDICATOR, ASSESSMENT CRITERIA, RANGE STATEMENT, TRADITIONAL DISHES, LANGUAGE VAL-ORISATION, SIMULTANEOUS FEEDBACK, COMMUNICATIVE APPROACH, STRUCTURAL APPROACH, METONYMYOpsomming: Die totstandbrenging van kulturele woordversamelings: Ge-vallestudie I. Hierdie artikel is 'n aanbieding van 'n kort kulturele woordversameling van Noord-Sothokookterme. Die woordversameling bestaan hoofsaaklik uit die name van gereedskap en bestanddele, en handelingswoorde vir die prosesse betrokke by die voorbereiding van kulturele geregte. Dit bevat ook name van geregte wat verbind is met sekere idiomatiese uitdrukkings wat op 'n manier kulturele ervarings oproep wat kan lei tot die verstaan van inheemse kennisstelsels. Die artikel probeer om maniere te ondersoek waarop kulturele woordversamelings in die nasionale woordeboekkorpusse ingevoer kan word deur 'n gevallestudiebenadering te volg om die prosesse te ondersoek wat tot die ontwikkeling van hierdie spesifieke skoolgebaseerde projek gelei het. 'n Aantal resultate wat uit hierdie projek voortgekom het, kan moontlik as modelle dien vir die totstandbrenging van oorspronklike woordversamelings wat woordeboekskepping in die Afrikatale kan ondersteun.Sleutelwoorde: KULTURELE WOORDVERSAMELING, INHEEMSE KENNISSTELSELS, KULTURELE TERMINOLOGIE, KORPUS, OORSPRONKLIKE WOORDVERSAMELING, KON-TEKSTUALISERING, GEMARGINALISEERDE TALE, UITKOMSGEBASEERDE ONDERWYS, PRESTASIEAANDUIDER, WAARDEBEPALINGSKRITERIA, RANGSTELLING, TRADISIONELE GEREGTE, TAALSTABILISERING, GELYKTYDIGE TERUGVOER, KOMMUNIKATIEWE BENA-DERING, STRUKTURELE BENADERING, METONIMIE
How to Cite
Madiba, M., Mphahlele, L., & Kganyago, M. (1). Capturing Cultural Glossaries: Case-study I *. Lexikos, 13. https://doi.org/10.5788/13-0-730
Section
Projekte/Projects