The Implications of Culture for Dictionaries of the African Languages*

  • A.C. Nkabinde Thornville, Republic of South Africa
Keywords: CONTEXT, CULTURE, CORPUS, EUPHEMISM, FIGURATIVE LANGUAGE, HLONIPHA, KINSHIP TERMS, LEXICAL BORROWING, MULTILINGUALISM, SPEECH COM-MUNITY, STANDARD ZULU, TABOO

Abstract

Abstract: This article attempts to show how culture or aspects thereof can be used to comple-ment linguistic and other information in the compilation of dictionaries of African languages. Some obstacles in the way of achieving this goal are identified and proposals made on how to deal with them. Although only some cultural aspects of a single language are examined, the conclusions are valid for cultural aspects of all African languages.Keywords: CONTEXT, CULTURE, CORPUS, EUPHEMISM, FIGURATIVE LANGUAGE, HLONIPHA, KINSHIP TERMS, LEXICAL BORROWING, MULTILINGUALISM, SPEECH COM-MUNITY, STANDARD ZULU, TABOOOpsomming: Die implikasies van kultuur vir woordeboeke van die Afri-katale. Hierdie artikel probeer om aan te toon hoe kultuur of aspekte daarvan gebruik kan word om taalkundige en ander inligting aan te vul by die samestelling van woordeboeke van die Afrika-tale. 'n Aantal struikelblokke op die weg om hierdie doel te bereik, word geïdentifiseer en voor-stelle gemaak oor hoe om hulle te hanteer. Alhoewel slegs sommige kulturele aspekte van 'n enkele taal ondersoek word, is die gevolgtrekkings geldig vir kulturele aspekte van alle Afrikatale.Sleutelwoorde: EUFEMISME, FIGUURLIKE TAAL, HLONIPHA, KONTEKS, KORPUS, KULTUUR, LEKSIKALE ONTLENING, TAALGEMEENSKAP, TABOE, STANDAARDZOELOE, VEELTALIGHEID, VERWANTSKAPSTERME
How to Cite
Nkabinde, A. (1). The Implications of Culture for Dictionaries of the African Languages*. Lexikos, 13. https://doi.org/10.5788/13-0-728
Section
Beskouende artikels / Contemplative Articles