The Access Structure in Learner's Dictionaries*

  • Mariza Steyn Unit for Afrikaans, Language Centre, University of Stellenbosch, Stellenbosch, Republic of South Africa
Keywords: METALEXICOGRAPHY, OUTER ACCESS STRUCTURE, INNER ACCESS STRUCTURE, LEARNER'S DICTIONARY, FRAME STRUCTURE, UNINTEGRATED, INTEGRATED, MONO- AND POLY-ACCESSIBLE, OUTER TEXTS, OUTER RAPID ACCESS, DATA DISTRIBUTION STRUCTURE, MICRO-ARCHITECTURE, DATA-ARCHITECTURE, DATA EXPOSURE STRUCTURE, META-ACCESS

Abstract

Abstract: Dictionaries have to be compiled in accordance with specific target users and dictionarygoals. User orientation is, however, not the only criterion for measuring the success of adictionary. Present-day lexicography requires the evaluation of the accessibility of dictionaries. Theease with which macro- and microstructural information is located and retrieved determines thequality and accessibility of the presentation. User-orientated, accessible learner's dictionaries cancontribute substantially to the improvement of communication in a multilingual South Africa withdifferent groups of language learners.Metalexicography makes provision for guide structures that facilitate access to information inthe dictionary. The outer, inner and meta-access structure are functional structure elements thatincrease the retrievability of information and help the user to reach, as swiftly as possible, the informationhe/she is looking for. During the planning of a learner's dictionary, the lexicographermust draw up, among others, a dictionary plan in which a detailed explanation of the outer andinner access structure is given. Such a dictionary plan contributes to a consistent application oflexicographical decisions. Decisions regarding the access structure must also be explained andillustrated in the front text in order to enable learners to acquire dictionary skills and become effectivedictionary users.Keywords: METALEXICOGRAPHY, OUTER ACCESS STRUCTURE, INNER ACCESSSTRUCTURE, LEARNER'S DICTIONARY, FRAME STRUCTURE, UNINTEGRATED, INTEGRATED,MONO- AND POLY-ACCESSIBLE, OUTER TEXTS, OUTER RAPID ACCESS, DATADISTRIBUTION STRUCTURE, MICRO-ARCHITECTURE, DATA-ARCHITECTURE, DATA EXPOSURESTRUCTURE, META-ACCESSOpsomming: Die toegangstruktuur in aanleerderwoordeboeke. Woordeboekemoet saamgestel word met inagneming van 'n spesifieke teikengroep en woordeboekdoel. Gebruikersgerigtheidis egter nie die enigste kriterium waaraan die sukses van 'n woordeboek gemeetword nie. Die hedendaagse leksikografie vereis die beoordeling van die toeganklikheid van 'nwoordeboek. Die gemak waarmee makro- en mikrostrukturele inligting opgespoor en ontsluitword, bepaal die kwaliteit en die toeganklikheid van die aanbieding. Gebruikersgerigte toeganklikeaanleerderwoordeboeke kan 'n wesenlike bydrae lewer tot die verbetering van kommunikasiein 'n veeltalige Suid-Afrika met verskillende groepe taalaanleerders. Die metaleksikografie maak voorsiening vir gidsstrukture wat toegang tot inligting in diewoordeboek vergemaklik. Die eksterne, interne en metatoegangstrukture is funksionele struktuurelementewat die herwinbaarheid van inligting verhoog en die gebruiker help om so vinnig moontlikuit te kom by die verlangde inligting wat hy/sy soek. Die leksikograaf moet tydens die beplanningvan 'n aanleerderwoordeboek 'n woordeboekplan opstel waarin onder andere die eksterne eninterne toegangstruktuur uiteengesit word. So 'n woordeboekplan dra by tot 'n konsekwente toepassingvan leksikografiese besluite. Besluite oor die toegangstruktuur moet ook in die toeligtingbeskryf en geïllustreer word om aanleerders in staat te stel om woordeboekontsluitingsvaardighedete verwerf en effektiewe woordeboekgebruikers te word.Sleutelwoorde: METALEKSIKOGRAFIE, EKSTERNE TOEGANGSTRUKTUUR, INTERNETOEGANGSTRUKTUUR, AANLEERDERWOORDEBOEK, RAAMSTRUKTUUR, GEÏNTEGREER,NIE-GEÏNTEGREER, MONO- EN POLI-TOEGANKLIK, BUITETEKSTE, EKSTERNE KITSTOEGANG,DATAVERSPREIDINGSTRUKTUUR, MIKRO-ARGITEKTUUR, DATA-ARGITEKTUUR,DATABLOOTLEGGINGSTRUKTUUR, METATOEGANG
How to Cite
Steyn, M. (1). The Access Structure in Learner’s Dictionaries*. Lexikos, 14. https://doi.org/10.5788/14-0-694
Section
On Learners' Dictionaries