Monolingual and Bilingual Learners' Dictionaries*

  • Rufus H. Gouws Department of Afrikaans and Dutch, University of Stellenbosch, Stellenbosch, Republic of South Africa
Keywords: BILINGUAL DICTIONARY, FALSE FRIENDS, FUNCTION CONDENSATION, FUNCTION MERGING, GENUINE PURPOSE, LEARNERS' DICTIONARY, LEXICOGRAPHIC FUNCTIONS, MONOLINGUAL DICTIONARY, TEXT PRODUCTION, TEXT RECEPTION, TYPOLOGICAL HYBRID, TYPOLOGY

Abstract

Abstract: When deciding on the best learners' dictionary for a specific user and a specificsituation of usage one often has to make a choice between a monolingual and a bilingual learners'dictionary. This article discusses some aspects of the user-driven approach so prevalent in moderndaylexicographic thought, focuses broadly on dictionary typology and takes a closer look at monolingualand bilingual learners' dictionaries. Some problems users experience when learning a newlanguage, e.g. language distortion and problems related to the phenomenon of false friends, especiallyin closely related languages, are mentioned. It is indicated that a typological hybrid dictionarycould assist certain users. The importance of an unambiguous identification of the relevantlexicographic functions is emphasised and the notions of function condensation and function mergingare introduced. It is shown that the typological choice should be determined by a function-basedapproach to dictionary usage.Keywords: BILINGUAL DICTIONARY, FALSE FRIENDS, FUNCTION CONDENSATION,FUNCTION MERGING, GENUINE PURPOSE, LEARNERS' DICTIONARY, LEXICOGRAPHICFUNCTIONS, MONOLINGUAL DICTIONARY, TEXT PRODUCTION, TEXT RECEPTION,TYPOLOGICAL HYBRID, TYPOLOGY.Opsomming: Eentalige en tweetalige aanleerderwoordeboeke. Wanneerbesluit moet word oor die beste aanleerderwoordeboek vir 'n spesifieke gebruiker en 'n spesifiekegebruiksituasie moet daar dikwels gekies word tussen 'n eentalige en 'n tweetalige aanleerderwoordeboek.Hierdie artikel bespreek bepaalde aspekte van die gebruikersgedrewe benaderingwat kenmerkend is van die moderne leksikografiese denke, fokus breedweg op woordeboektipologieen gee in meer besonderhede aandag aan sekere aspekte van eentalige en tweetalige aanleerderwoordeboeke.Bepaalde probleme wat gebruikers ervaar by die aanleer van 'n vreemde taal,bv. taalversteuring en probleme verwant aan die verskynsel van valse vriende, veral in nou verwantetale, kry aandag. Daar word aangedui dat 'n tipologiese hibriede woordeboek van waardekan wees vir sekere gebruikers. Die belang van 'n ondubbelsinnige vasstelling van die tersaaklikewoordeboekfunksies word beklemtoon en die begrippe funksieverdigting en funksiesamesmeltingword aan die orde gestel. Daar word aangetoon dat die tipologiese keuse bepaal moet word deur 'nfunksie-gebaseerde benadering tot woordeboekgebruik.Sleutelwoorde: AANLEERDERWOORDEBOEK, EENTALIGE WOORDEBOEK, FUNKSIESAMESMELTING, FUNKSIEVERDIGTING, LEKSIKOGRAFIESE FUNKSIES, TEKSPRODUKSIE,TEKSRESEPSIE, TIPOLOGIE, TIPOLOGIESE HIBRIED, TWEETALIGE WOORDEBOEK, VALSEVRIENDE, WERKLIKE DOEL
How to Cite
Gouws, R. H. (1). Monolingual and Bilingual Learners’ Dictionaries*. Lexikos, 14. https://doi.org/10.5788/14-0-693
Section
On Learners' Dictionaries