A Bilingualised English Dictionary for Catalan Speakers The EED

  • Langa Khumalo Department of Afrikaans and Dutch, Stellenbosch University, Stellenbosch, Republic of South Africa
Keywords: ndebele, language contact, lexical change, vocabulary change, lexical engineering, lexicography, terminography

Abstract

Abstract: In this article linguistic changes and/or developments in the Ndebele language spokenin Zimbabwe are investigated and analyzed and the implications these have for term creationand standardization through lexicography. This is followed by a brief historical analysis of thenature and causes of language change in Ndebele. The first part of the article gives a brief backgroundof the Ndebele language, highlighting the movement of the Ndebele people from SouthAfrica which provided a fertile ground for the process of language contact and therefore languagechange. The second part of the article contrasts terminography with lexicography. The Ndebelecorpus of both spoken and written material demonstrates a large extent of borrowing and also lossof certain lexical items. Ndebele lexicograpers were expected to introduce some terms for the purposesof popularizing their use and consequently their acceptance.Keywords: NDEBELE, LANGUAGE CONTACT, LEXICAL CHANGE, VOCABULARYCHANGE, LEXICAL ENGINEERING, LEXICOGRAPHY, TERMINOGRAPHYOpsomming: Taalkontak en leksikale verandering: 'n Leksikografiese terminografiesekoppelvlak in Zimbabwiese Ndebele. In hiedie artikel word linguistieseveranderinge en/of ontwikkelinge in die Ndebeletaal wat in Zimbabwe gepraat word, ondersoeken ontleed, en die implikasies wat dit vir taalskepping en standaardisering deur die leksikografiehet. Die eerste deel van die artikel gee 'n kort agtergrond van die Ndebeletaal, met beklemtoningvan die beweging van die Ndebelevolk vanaf Suid-Afrika wat 'n vrugbare grond vir dieproses van taalkontak en gevolglik taalverandering verskaf het. Dit word gevolg deur 'n kort historieseontleding van die aard en oorsake van taalverandering in Ndebele. Die tweede deel van dieartikel stel terminografie teenoor leksikografie. Die Ndebelekorpus van sowel gesproke as geskrewemateriaal laat blyk 'n groot omvang van ontlening en ook 'n verlies van sekere leksikale items.Van Ndebeleleksikograwe is verwag om sekere terme op te neem met die doel om hul gebruik tepopulariseer en gevolglik hul aanvaarding te bewerkstellig.Sleutelwoorde: NDEBELE, TAALKONTAK, LEKSIKALE VERANDERING, WOORDESKATVERANDERING, LEKSIKALE AANPASSING, LEKSIKOGRAFIE, TERMINOGRAFIE
How to Cite
Khumalo, L. (1). A Bilingualised English Dictionary for Catalan Speakers The EED. Lexikos, 14. https://doi.org/10.5788/14-0-685
Section
Artikels/Articles