Improving Dictionary Skills in Ndebele

  • Samukele Hadebe Department of African Languages and Literature, University of Zimbabwe, Harare, Zimbabwe
Keywords: dictionary, dictionary culture, dictionary skills, reference needs, reference skills, users, user-friendly, ndebele, lexicography, change of attitude

Abstract

Abstract: This article proposes ways of improving dictionary skills amongst the Ndebele. Oneway of accomplishing this is incorporating the teaching of dictionary skills into teacher trainingsyllabi. Teachers can impart their knowledge to students and a dictionary culture can develop forenhancing effective use of current dictionaries and helping in the compilation of future ones. Ingeneral lexicographers are aiming at producing dictionaries that are 'user-friendly', that is, accessibleto their users. Current and future Ndebele dictionaries are likely to remain underutilised unlessusers develop requisite skills for dictionary use. This article outlines some aspects of dictionarystudies that could be incorporated in the training syllabi for potential Ndebele language teachers.Anticipated problems of implementation and possible solutions to these problems are also discussed.Keywords: DICTIONARY, DICTIONARY CULTURE, DICTIONARY SKILLS, REFERENCENEEDS, REFERENCE SKILLS, USERS, USER-FRIENDLY, NDEBELE, LEXICOGRAPHY, CHANGEOF ATTITUDEOpsomming: Verbetering van woordeboekvaardighede in Ndebele. Hierdieartikel stel maniere voor vir die verbetering van woordeboekvaardighede onder die Ndebeles. Eenmanier om dit te bewerkstellig is om die onderrig van woordeboekvaardighede in die opleidingsillabussevir onderwysrs in te sluit. Onderwysers kan hul kennis aan studente oordra, en 'n woordeboekkultuurkan ontwikkel om die doeltreffende gebruik van huidige woordeboeke te verbeter enby die samestelling van toekomstiges te help. In die algemeen streef leksikograwe daarna omwoordeboeke te lewer wat "gebruikersvriendelik", d.w.s., toeganklik vir hul gebruikers is. Huidigeen toekomstige Ndebelewoordeboeke sal waarskynlik onderbenut bly mits gebruikers die nodigevaardighede vir woordeboekgebruik ontwikkel. Hierdie artikel skets 'n aantal aspekte van woordeboekstudiewat in die opleidingsillabusse vir toekomstige Ndebeletaalonderwysers ingesluit kanword. Verwagte probleme by die instelling en moontlike oplossings vir hierdie probleme word ookbespreek.Sleutelwoorde: WOORDEBOEK, WOORDEBOEKKULTUUR, WOORDEBOEKVAARDIGHEDE,NASLAANBEHOEFTES, NASLAANVAARDIGHEDE, GEBRUIKERS, GEBRUIKERSVRIENDELIK,NDEBELE, LEKSIKOGRAFIE, VERANDERING VAN HOUDING
How to Cite
Hadebe, S. (1). Improving Dictionary Skills in Ndebele. Lexikos, 14. https://doi.org/10.5788/14-0-684
Section
Artikels/Articles