Outer Texts in Bilingual Dictionaries

Rufus H. Gouws

Abstract


Abstract: Dictionaries often display a central list bias with little or no attention to the use ofouter texts. This article focuses on dictionaries as text compounds and carriers of different texttypes. Utilising either a partial or a complete frame structure, a variety of outer text types can beused to enhance the data distribution structure of a dictionary and to ensure a better informationretrieval by the intended target user. A distinction is made between primary frame structures andsecondary frame structures and attention is drawn to the use of complex outer texts and the need ofan extended complex outer text with its own table of contents to guide the user to the relevant textsin the complex outer text. It is emphasised that outer texts need to be planned in a meticulous wayand that they should participate in the lexicographic functions of the specific dictionary, bothknowledge-orientated and communication-orientated functions, to ensure a transtextual functionalapproach.

Keywords: BACK MATTER, CENTRAL LIST, COMMUNICATION-ORIENTATED FUNCTIONS,COMPLEX TEXT, CULTURAL DATA, EXTENDED COMPLEX TEXT, EXTENDED TEXTS,FRONT MATTER, FRAME STRUCTURE, KNOWLEDGE-ORIENTATED FUNCTIONS, LEXICOGRAPHICFUNCTIONS, OUTER TEXTS, PRIMARY FRAME, SECONDARY FRAME

Opsomming: Buitetekste in tweetalige woordeboeke. Woordeboeke vertoondikwels 'n partydigheid ten gunste van die sentrale lys met min of geen aandag aan die buitetekstenie. Hierdie artikel fokus op woordeboeke as tekssamestellings en draers van verskillende tekssoorte.Met die benutting van óf 'n gedeeltelike óf 'n volledige raamstruktuur kan 'n verskeidenheidbuitetekste aangewend word om die dataverspreidingstruktuur van 'n woordeboek te verbeteren om 'n beter herwinning van inligting deur die teikengebruiker te verseker. 'n Onderskeidword gemaak tussen primêre en sekondêre raamstrukture en die aandag word gevestig op kompleksebuitetekste en die behoefte aan 'n uitgebreide komplekse buiteteks met sy eie inhoudsopgawewat die gebruiker kan lei na die relevante tekste binne die komplekse buiteteks. Dit wordbenadruk dat buitetekste sorgvuldig beplan moet word en dat hulle deel moet hê aan die leksikografiesefunksies van die betrokke woordeboek, sowel die kennis- as die kommunikasiegerigtefunksies, om 'n transtekstuele funksionele benadering te verseker.

Sleutelwoorde: AGTERTEKSTE, BUITETEKSTE, KENNISGERIGTE FUNKSIES, KOMMUNIKASIEGERIGTEFUNKSIES, KOMPLEKSE TEKS, KULTURELE DATA, LEKSIKOGRAFIESEFUNKSIES, PRIMÊRE RAAM, RAAMSTRUKTUUR, SEKONDÊRE RAAM, SENTRALE LYS, UITGEBREIDEKOMPLEKSE TEKS, UITGEBREIDE TEKSTE, VOORTEKSTE


Keywords


back matter; central list; communication-orientated func?tions; complex text; cultural data; extended complex text; extended texts; front matter; frame structure; knowledge-orientated functions; lexico?graphic functions; outer texts; primary frame; secondary frame

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5788/14-0-683

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2224-0039 (online); ISSN 1684-4904 (print)

Creative Commons License CC BY 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help