Outer Texts in Bilingual Dictionaries

  • Rufus H. Gouws Department of Afrikaans and Dutch, University of Stellenbosch, Stellenbosch, Republic of South Africa
Keywords: back matter, central list, communication-orientated func?tions, complex text, cultural data, extended complex text, extended texts, front matter, frame structure, knowledge-orientated functions, lexico?graphic functions, outer texts, primary frame, secondary frame

Abstract

Abstract: Dictionaries often display a central list bias with little or no attention to the use ofouter texts. This article focuses on dictionaries as text compounds and carriers of different texttypes. Utilising either a partial or a complete frame structure, a variety of outer text types can beused to enhance the data distribution structure of a dictionary and to ensure a better informationretrieval by the intended target user. A distinction is made between primary frame structures andsecondary frame structures and attention is drawn to the use of complex outer texts and the need ofan extended complex outer text with its own table of contents to guide the user to the relevant textsin the complex outer text. It is emphasised that outer texts need to be planned in a meticulous wayand that they should participate in the lexicographic functions of the specific dictionary, bothknowledge-orientated and communication-orientated functions, to ensure a transtextual functionalapproach.Keywords: BACK MATTER, CENTRAL LIST, COMMUNICATION-ORIENTATED FUNCTIONS,COMPLEX TEXT, CULTURAL DATA, EXTENDED COMPLEX TEXT, EXTENDED TEXTS,FRONT MATTER, FRAME STRUCTURE, KNOWLEDGE-ORIENTATED FUNCTIONS, LEXICOGRAPHICFUNCTIONS, OUTER TEXTS, PRIMARY FRAME, SECONDARY FRAMEOpsomming: Buitetekste in tweetalige woordeboeke. Woordeboeke vertoondikwels 'n partydigheid ten gunste van die sentrale lys met min of geen aandag aan die buitetekstenie. Hierdie artikel fokus op woordeboeke as tekssamestellings en draers van verskillende tekssoorte.Met die benutting van óf 'n gedeeltelike óf 'n volledige raamstruktuur kan 'n verskeidenheidbuitetekste aangewend word om die dataverspreidingstruktuur van 'n woordeboek te verbeteren om 'n beter herwinning van inligting deur die teikengebruiker te verseker. 'n Onderskeidword gemaak tussen primêre en sekondêre raamstrukture en die aandag word gevestig op kompleksebuitetekste en die behoefte aan 'n uitgebreide komplekse buiteteks met sy eie inhoudsopgawewat die gebruiker kan lei na die relevante tekste binne die komplekse buiteteks. Dit wordbenadruk dat buitetekste sorgvuldig beplan moet word en dat hulle deel moet hê aan die leksikografiesefunksies van die betrokke woordeboek, sowel die kennis- as die kommunikasiegerigtefunksies, om 'n transtekstuele funksionele benadering te verseker.Sleutelwoorde: AGTERTEKSTE, BUITETEKSTE, KENNISGERIGTE FUNKSIES, KOMMUNIKASIEGERIGTEFUNKSIES, KOMPLEKSE TEKS, KULTURELE DATA, LEKSIKOGRAFIESEFUNKSIES, PRIMÊRE RAAM, RAAMSTRUKTUUR, SEKONDÊRE RAAM, SENTRALE LYS, UITGEBREIDEKOMPLEKSE TEKS, UITGEBREIDE TEKSTE, VOORTEKSTE
How to Cite
Gouws, R. H. (1). Outer Texts in Bilingual Dictionaries. Lexikos, 14. https://doi.org/10.5788/14-0-683
Section
Artikels/Articles