Requirements for an "Ideal" Bilingual L1 →L2 Translation- Oriented Dictionary

  • Igor Burkhanov Igor Burkhanov, Section of Applied Linguistics, Institute of English Studies, University of Rzeszów, Rzeszów, Poland
Keywords: bilingual dictionary, translation dictionary, semantic-pragmatic equivalence, interlingual equivalence, intralingual equiva?lence, defining technique, equivalence definition, periphrastic defini?tion, explanatory definition, professional translation, translation the?ory, unit of translation.

Abstract

Abstract: The major aim of this article is to outline the requirements for an "ideal" bilingualL1 →L2 dictionary of the general vocabulary specifically designed for the purposes of professionaltranslation. The article challenges three commonly accepted beliefs: (a) a bilingual dictionaryequals a translation dictionary; (b) a bilingual dictionary is a source of immediately insertable lexicalequivalents of lemmata; and (c) a bilingual dictionary solely furnishes semantic-pragmaticequivalents, whereas a monolingual dictionary always defines meanings of lexical items. It hasbeen claimed that bilingual lexicography should be based on a clear-cut conception of the futurereference work specified in terms of lexicographic parameters: (a) the intended user group; (b) thepurpose of the dictionary; etc. An "ideal" bilingual L1 →L2 translation-oriented dictionary should bea reference work that is intended to serve the purpose of text production in L2. In the situation ofprofessional translation, L2 text production is subject to two types of constraints: (a) constraintssuperimposed by the receptor language and culture; and (b) constraints superimposed by thesource text. If constraints of the second type cannot be, in principle, envisaged, those of the firsttype can, and should be accounted for in a bilingual dictionary designed for the professionaltranslator. The article specifies some of the requirements for such a reference work.Keywords: BILINGUAL DICTIONARY, TRANSLATION DICTIONARY, SEMANTICPRAGMATICEQUIVALENCE, INTERLINGUAL EQUIVALENCE, INTRALINGUAL EQUIVALENCE,DEFINING TECHNIQUE, EQUIVALENCE DEFINITION, PERIPHRASTIC DEFINITION,EXPLANATORY DEFINITION, PROFESSIONAL TRANSLATION, TRANSLATION THEORY,UNIT OF TRANSLATION.Opsomming: Vereistes vir 'n "ideale" tweetalige L1 →L2- vertaal-georiënteerdewoordeboek. Die hoofdoel van hierdie artikel is om die vereistes te skets vir 'n L1 →L2-woordeboek van die algemene woordeskat, spesifiek beplan vir die doeleindes van professionelevertaling. Die artikel weerlê drie algemeen aanvaarde opvattings: (a) 'n tweetalige woordeboek isdieselfde as 'n vertaalwoordeboek; (b) 'n tweetalige woordeboek is die bron van onmiddellik invoegbareleksikale ekwivalente van lemmata; en (c) 'n tweetalige woordeboek verskaf uitsluitliksemanties-pragmatiese inligting, terwyl 'n eentalige woordeboek altyd betekenisse van leksikaleitems omskryf. Daar word beweer dat tweetalige leksikografie gebaseer behoort te wees op 'n duidelikomskrewe begrip van die toekomstige naslaanwerk, gespesifiseer in terme van leksikografieseparameters: (a) die beoogde gebruikersgroep; (b) die doel van die woordeboek; ens. 'n "Ideale"tweetalige L1 →L2- vertaal-georiënteerde woordeboek behoort 'n naslaanwerk te wees wat beplan isom die doel van teksproduksie in L2 te dien. By die omstandigheid van professionele vertaling is L2-teksproduksie onderhewig aan twee soorte beperkings: (a) beperkings opgelê deur die teikentaalen -kultuur; en (b) beperkings opgelê deur die bronteks geskryf in L1. As beperkings van dietweede soort in beginsel nie voorsien kan word nie, kan en behoort dié van die eerste soortverantwoord te word in 'n tweetalige woordeboek wat vir die professionele vertaler beplan is. Dieartikel spesifiseer 'n aantal vereistes van so 'n naslaanwerk.Sleutelwoorde: TWEETALIGE WOORDEBOEK, VERTAALWOORDEBOEK, SEMANTIESPRAGMATIESEEKWIVALENSIE, INTERLINGUALE EKWIVALENSIE, INTRALINGUALEEKWIVALENSIE, DEFINIEERTEGNIEK, EKWIVALENSIEDEFINISIE, PERIFRASTIESE DEFINISIE,VERKLARENDE DEFINISIE, PROFESSIONELE VERTALING, VERTAALTEORIE, VERTAALEENHEID
How to Cite
Burkhanov, I. (1). Requirements for an "Ideal" Bilingual L1 →L2 Translation- Oriented Dictionary. Lexikos, 14. https://doi.org/10.5788/14-0-681
Section
Artikels/Articles