Discipline, Dilemmas, Decisions and Data Distribution in the Planning and Compilation of Monolingual Dictionaries

  • Rufus H Gouws Department of Afrikaans and Dutch, University of Stellenbosch, Stellenbosch, Republic of South Africa
Keywords: ACCESS STRUCTURE, DATA DISTRIBUTION, FRAME STRUCTURE, FRE-QUENCY OF USE, HETEROGENEOUS ARTICLE STRUCTURE, LEXICOGRAPHIC FUNC-TIONS, LEXICOGRAPHIC PROCESS, MICRO-ARCHITECTURE, MONOLINGUAL DICTION-ARY, POLYSEMY, SEMANTIC DATA, TEXT BLOCK, USER-FRIENDLINESS, USER-PERSPEC-TIVE, VERTICAL ARCHITECTONIC EXTENSION

Abstract

Abstract: Bilingual dictionaries play an important role in the standardisation of a language and are often the first dictionary type to be compiled for a given speech community. However, this may never lead to an underestimation of the role and importance of monolingual descriptive dictionaries in the early lexicographic development of a language. In the planning of first descriptive dictionaries the choice of the proper subtype and a consistent application of theoretical principles should be regarded as of extreme importance. Even the compilation of a restricted descriptive dictionary should be done according to similar theoretical principles as those applying to comprehensive dictionaries. This contribution indicates a number of dilemmas confronting the lexicographer during the compilation of restricted monolingual descriptive dictionaries. Attention is given to the role of lexicographic functions and the choice and presentation of lexicographic data, with special reference to the presentation of certain types of polysemous senses which are subjected to frequency of use restrictions. Emphasis is placed on the value of a heterogeneous article structure and a micro-architecture in the articles of restricted dictionaries.Keywords: ACCESS STRUCTURE, DATA DISTRIBUTION, FRAME STRUCTURE, FRE-QUENCY OF USE, HETEROGENEOUS ARTICLE STRUCTURE, LEXICOGRAPHIC FUNC-TIONS, LEXICOGRAPHIC PROCESS, MICRO-ARCHITECTURE, MONOLINGUAL DICTION-ARY, POLYSEMY, SEMANTIC DATA, TEXT BLOCK, USER-FRIENDLINESS, USER-PERSPEC-TIVE, VERTICAL ARCHITECTONIC EXTENSIONOpsomming: Dissipline, dilemmas, besluite en dataverspreiding in die beplanning en samestelling van eentalige woordeboeke. Tweetalige woordeboeke speel 'n belangrike rol in die standaardisering van taal en is dikwels die eerste woordeboektipe wat vir 'n bepaalde taalgemeenskap saamgestel word. Dit mag egter nie tot 'n geringskatting lei van die rol en waarde van eentalige verklarende woordeboeke in die vroeë leksikografiese ontwikkeling van 'n taal nie. Van belang in die samestelling van eerste eentalige verklarende woordeboeke is die keuse van 'n korrekte subtipe en 'n konsekwente toepassing van gesonde teoretiese beginsels in die beplanning van die woordeboek. Selfs in die samestelling van 'n beperkte verklarende woordeboek moet die beplanning volgens soortgelyke teoretiese beginsels gedoen word as wat die geval is in die samestelling van 'n omvattende woordeboek. Hierdie bydrae wys op 'n aantal dilemmas waar-mee die leksikograaf gekonfronteer word in die samestelling van 'n beperkte eentalige verklarende woordeboek. Aandag word gegee aan die rol van leksikografiese funksies, die keuse en aanbod van leksikografiese data met spesifieke verwysing na die aanbieding van sekere tipes betekenis-onderskeidinge wat aan gebruiksfrekwensiebeperkinge onderhewig is. Die waarde van 'n hetero-gene artikelstruktuur en 'n mikro-argitektuur in die artikels van beperkte woordeboeke word beklemtoon.Sleutelwoorde: DATAVERSPREIDING, EENTALIGE WOORDEBOEK, GEBRUIKERSER-SPEKTIEF, GEBRUIKERSVRIENDELIKHEID, GEBRUIKSFREKWENSIE, HETEROGENE ARTI-KELSTRUKTUUR, LEKSIKOGRAFIESE FUNKSIES, LEKSIKOGRAFIESE PROSES, MIKRO-ARGITEKTUUR, POLISEMIE, RAAMSTRUKTUUR, SEMANTIESE DATA, TEKSBLOK, TOE-GANGSTRUKTUUR, VERTIKALE ARGITEKTONIESE UITBREIDING
How to Cite
Gouws, R. H. (1). Discipline, Dilemmas, Decisions and Data Distribution in the Planning and Compilation of Monolingual Dictionaries. Lexikos, 16. https://doi.org/10.5788/16-0-649
Section
Artikels/Articles