L.T. Marole: A Forgotten Pioneer in Tshivenḓa Lexicography *

  • Munzhedzi James Mafela Department of African Languages, University of South Africa (UNISA), Pretoria, Republic of South Africa
Keywords: LEXICOGRAPHY, TRANSLATING DICTIONARY, BILINGUAL DICTIONARY, LINGUISTICS, TERMINOLOGY, LEXICAL ENTRY, EQUIVALENT, TRANSLATOR, CULTURE, KINSHIP TERMS, ORTHOGRAPHY, CONTEXT, DATABASE, DIALECT

Abstract

Abstract: L.T. Marole is a pioneer in Tshivenḓa lexicography. He is especially known for the compilation of word lists and phrase books. Through his production of these lexicographic works, Marole has preserved some Tshivenḓ a terminology which is now regarded as obsolete; for example, terminology regarding names of animals, parts of the body, kinship relations and sicknesses. This type of terminology could be useful to the present younger generation. Readers may learn much about Tshivenḓ a culture from Marole's works. However, his works have not received recognition from Vhavenḓ a dictionary users and compilers. The public is largely unaware of his works. This article aims at making the public aware of Marole's contribution to the development of Tshivenḓa lexicography, emphasising that this contribution should not be ignored as being insignificant. Keywords: LEXICOGRAPHY, TRANSLATING DICTIONARY, BILINGUAL DICTIONARY,LINGUISTICS, TERMINOLOGY, LEXICAL ENTRY, EQUIVALENT, TRANSLATOR, CULTURE,KINSHIP TERMS, ORTHOGRAPHY, CONTEXT, DATABASE, DIALECT Opsomming: L.T. Marole: 'n Vergete pionier in Tshivenḓaleksikografie.L.T. Marole is 'n baanbreker op die gebied van Tshivenḓaleksikografie. Hy is veral bekend vir diesamestelling van woordelyste en taalgidse. Deur sy produksie van hierdie leksikografiese werke,het Marole sekere Tshivenḓaterme wat nou as verouderd beskou word, bewaar; byvoorbeeld, terminologiebetreffende die name van diere, liggaamsdele, verwantskapsbetrekkinge en siektes.Hierdie soort terminologie sou nuttig kon wees vir die huidige jonger geslag. Lesers kan baieomtrent die Tshivenḓakultuur uit Marole se werke leer. Sy werke het egter nie erkenning gekry vanVhavenḓawoordeboekgebruikers en -samestellers nie. Die publiek is grootliks onbewus van sywerke. Hierdie artikel beoog om die publiek bewus te maak van Marole se bydrae tot die ontwikkelingvan Tshivenḓaleksikografie deur te beklemtoon dat hierdie bydrae nie as onbelangrikgeïgnoreer behoort te word nie. Sleutelwoorde: LEKSIKOGRAFIE, VERTALENDE WOORDEBOEK, TWEETALIGEWOORDEBOEK, LINGUISTIEK, TERMINOLOGIE, LEKSIKALE INSKRYWING, EKWIVALENT,VERTALER, KULTUUR, VERWANTSKAPSTERME, ORTOGRAFIE, KONTEKS, DATABASIS,DIALEK 
How to Cite
Mafela, M. J. (1). L.T. Marole: A Forgotten Pioneer in Tshivenḓa Lexicography *. Lexikos, 18. https://doi.org/10.5788/18-0-492
Section
Lexikonotas/Lexiconotes