Wine and Words: A Trilingual Wine Dictionary for South Africa

  • Michelle F. van der Merwe Faculty of Education and Social Sciences, Cape Peninsula University of Technology, Wellington Campus, Wellington, Republic of South Africa
Keywords: TRILINGUAL WINE DICTIONARY, SPECIALISED LEXICOGRAPHY, VITICULTUREAND OENOLOGY TERMS, ON-LINE DICTIONARY, TARGET USERS, USER SITUATIONS, FUNCTIONS, TEXT RECEPTION, TEXT PRODUCTION, TRANSLATION, LABELS, ENCYCLOPEDICKNOWLEDGE, LINGUISTIC KNOWLEDGE

Abstract

Abstract: The South African wine industry identified the need for a special-field on-line dictionary on viticulture and oenology in Afrikaans, English and isi-Xhosa. The dictionary provides information on wine terminology as well as linguistic information on the use of such terminology. The purpose of this article is to give a description of the project. The process of compiling the dictionary is described, from the co-operation between the wine industry and lexicographers to the intended target users and the choice of languages of the dictionary. Functions of the dictionary are discussed, with reference to specific user situations, namely text production, text reception and translation. A system of labels has been designed for the dictionary and its benefit for the user is explained. In assisting the user to make an informed choice of a term, the notion of proscriptiveness has been followed in the presentation of information in the wine dictionary.Keywords: TRILINGUAL WINE DICTIONARY, SPECIALISED LEXICOGRAPHY, VITICULTUREAND OENOLOGY TERMS, ON-LINE DICTIONARY, TARGET USERS, USER SITUATIONS,FUNCTIONS, TEXT RECEPTION, TEXT PRODUCTION, TRANSLATION, LABELS, ENCYCLOPEDICKNOWLEDGE, LINGUISTIC KNOWLEDGE, PROSCRIPTIONOpsomming: Wyn en woorde: 'n Drietalige Wynwoordeboek vir Suid-Afrika. Die Suid-Afrikaanse wynbedryf het die behoefte aan 'n aanlynvakwoordeboek oor wynenwingerdkunde in Afrikaans, Engels en isiXhosa geïdentifiseer. Die woordeboek verskaf inligtingoor wynterminologie, sowel as taalkundige inligting oor die gebruik van sulke terminologie. Diedoel van hierdie artikel is om 'n beskrywing van die projek te gee. Die samestellingsproses van diewoordeboek word beskryf, vanaf die samewerking tussen die wynbedryf en die leksikograwe, totdie voorgestelde teikengebruikers en die keuse van die tale van die woordeboek. Funksies van diewoordeboek word bespreek, met verwysing na spesifieke gebruikersituasies, naamlik teksproduksie,teksresepsie en vertaling. 'n Etiketstelsel is vir die woordeboek ontwerp en die voordeel daarvanvir die gebruiker word verduidelik. Ten einde die gebruiker te help om 'n ingeligte keuse van'n term te maak, is die begrip van proskripsie gevolg by die aanbieding van die inligting in diewoordeboek.Sleutelwoorde: DRIETALIGE WYNWOORDEBOEK, GESPESIALISEERDE LEKSIKOGRAFIE, WINGERD- EN WYNKUNDETERME, AANLYNWOORDEBOEK, TEIKENGEBRUIKERS,GEBRUIKERSITUASIES, FUNKSIES, TEKSRESEPSIE, TEKSPRODUKSIE, VERTALING, ETIKETTE,ENSIKLOPEDIESE INLIGTING, TAALKUNDIGE INLIGTING, PROSKRIPSIE
How to Cite
van der Merwe, M. F. (1). Wine and Words: A Trilingual Wine Dictionary for South Africa. Lexikos, 18. https://doi.org/10.5788/18-0-490
Section
Projekte/Projects