Two Recent Major Afrikaans–English / English–Afrikaans Dictionaries from Pharos Fred Pheiffer

  • Fred Pheiffer Pharos Dictionaries, Cape Town
Keywords: ALPHABETISATION, COMPOUND, COMPREHENSIVENESS, CROSS-REFERENCING, DATABASE, DATED MATERIAL, DERIVATIVE, DICTIONARY USER, ENTRY, EXAMPLE PHRASE, FREQUENCY COUNTS, HOMOGRAPH, IDIOMATIC EXPRESSION, LEMMA, OFFENSIVE WORD/EXPRESSION, SYLLABIFICATION

Abstract

Abstract: When Pharos Dictionaries was established in 1996, its first order of business was to develop a comprehensive Afrikaans–English/English–Afrikaans dictionary that could succeed the standard-bearing but ageing TW (Tweetalige Woordeboek/Bilingual Dictionary by Bosman, Van der Merwe and Hiemstra). The article explains in detail and with examples how this new dictionary, Pharos One for short, was developed from the TW. Information about syllabification, grammar and usage were greatly enhanced, the lemma structure was made more accessible and thousands of new words and expressions were added. The most difficult aspect of the development process was the incorporation of older material from the TW. For the sake of comprehensiveness much of this material was retained, but because of the sensitive nature of many words and expressions from the old South Africa, usage instructions had to be added with great care. For the editing of the English–Afrikaans half the Pharos editors could draw on a plethora of quality British and American and bilingual European dictionaries, but for the Afrikaans– English half the editors had to rely on their own language knowledge. The article explains how with reference to electronic archives and the help of outside consultants the Pharos team could verify their judgment. In response to lagging sales, Pharos embarks on the development of a scaled-down version of Pharos One that would retain its best characteristics, but would have a more manageable size and affordable price. The article explains how a one-third reduction of Pharos One was achieved to produce this new dictionary, called the Concise for short.Keywords: ALPHABETISATION, COMPOUND, COMPREHENSIVENESS, CROSS-REFERENCING,DATABASE, DATED MATERIAL, DERIVATIVE, DICTIONARY USER, ENTRY,EXAMPLE PHRASE, FREQUENCY COUNTS, HOMOGRAPH, IDIOMATIC EXPRESSION,LEMMA, OFFENSIVE WORD/EXPRESSION, SYLLABIFICATION, TECHNICAL TERMINOLOGY,TRANSLATION, USAGE INSTRUCTIONOpsomming: Twee onlangse groot Afrikaans–Engels/Engels–Afrikaansewoordeboeke van Pharos. Toe Pharos Woordeboeke in 1996 tot stand gebring is, was syeerste taak om 'n omvattende Afrikaans–Engels/Engels–Afrikaanse woordeboek saam te stel watdie toonaangewende dog verouderende TW (Tweetalige Woordeboek/Bilingual Dictionary deur Bosman,Van der Merwe en Hiemstra) kon vervang. Hierdie artikel verduidelik in besonderhede enmet voorbeelde hoe dié nuwe woordeboek, kortweg Pharos Een, uit die TW ontwikkel is. Inligtingoor sillabeverdeling, grammatika en gebruik is sterk uitgebrei, die lemmastruktuur is toeganklikergemaak en duisende nuwe woorde en uitdrukkings is bygevoeg. Die moeilikste deel van die ontwikkelingsproseswas die inkorporering van ouer materiaal uit die TW. Ter wille van omvattendheidis baie van dié materiaal behou, maar weens die sensitiewe aard van baie woorde en uitdrukkingsuit die ou Suid-Afrika, moes gebruikstoeligting met groot omsigtigheid toegevoeg word. Vir die redigering van die Engels–Afrikaanse gedeelte kon die Pharosredakteurs uit 'n groot verskeidenheidBritse en Amerikaanse en tweetalige Europese woordeboeke put, maar vir die Afrikaans–Engelse gedeelte was die redakteurs op hul eie taalkennis aangewese. Die artikel verduidelik hoedie Pharosspan hul eie oordeel met verwysing na elektroniese argiewe en met die hulp vanbuiteraadgewers kon kontroleer. In reaksie op die trae verkope onderneem Pharos om 'n beknopterweergawe van Pharos Een te ontwikkel wat sy beste eienskappe sou behou, maar van 'n meerhanteerbare grootte en bekostigbare prys sou wees. Die artikel verduidelik hoe 'n reduksie van eenderde van Pharos Een bereik is om dié nuwe woordeboek, kortweg die Kernwoordeboek, te lewer.Sleutelwoorde: AFLEIDING, ALFABETISERING, DATABASIS, FREKWENSIETELLINGS,GEBRUIKSLEIDING, HOMOGRAAF, IDIOMATIESE UITDRUKKING, INSKRYWING, KRUISVERWYSING,KWETSENDE WOORD/UITDRUKKING, LEMMA, OMVATTENDHEID, SAMESTELLING,SILLABEVERDELING, TEGNIESE TERMINOLOGIE, VEROUDERDE MATERIAAL,VERTALING, VOORBEELDFRASE, WOORDEBOEKGEBRUIKER
How to Cite
Pheiffer, F. (1). Two Recent Major Afrikaans–English / English–Afrikaans Dictionaries from Pharos Fred Pheiffer. Lexikos, 18. https://doi.org/10.5788/18-0-489
Section
Projekte/Projects