Towards a Framework for the Description and Evaluation of Dictionary Evaluation Criteria

  • Piet Swanepoel Department of Afrikaans and Theory of Literature, University of South Africa, Pretoria, Republic of South Africa
Keywords: DICTIONARY CRITICISM, DICTIONARY EVALUATION, DICTIONARY EVALUATIONCRITERIA, DESCRIPTION OF DICTIONARY EVALUATION CRITERIA, EVALUATIONOF DICTIONARY EVALUATION CRITERIA

Abstract

Abstract: The reviewing of dictionaries is a time-honoured praxis, but reviewers have often been criticized for only describing the design features of the dictionaries under review and not evaluating these features, for narrowing their reviews down to one or two subjectively chosen design features, and for not explicating their evaluation criteria or indicating their validity. Improving the quality of dictionary reviews is a task that has been delegated to dictionary criticism as a component of metalexicography. In this article, it is proposed that a first step in this direction would be to devise for each dictionary type a set of comprehensive, objective, valid, generally accepted, and operationalizable evaluation criteria. To this end, a general framework for the description and evaluation of dictionary evaluation criteria is developed in this article, using parameters from research on dictionary criticism and the usability of websites.Keywords: DICTIONARY CRITICISM, DICTIONARY EVALUATION, DICTIONARY EVALUATIONCRITERIA, DESCRIPTION OF DICTIONARY EVALUATION CRITERIA, EVALUATIONOF DICTIONARY EVALUATION CRITERIAOpsomming: 'n Voorstel vir 'n raamwerk vir die beskrywing en evalueringvan woordeboekevalueringskriteria. Die resenseer van woordeboeke is 'n gerespekteerdepraktyk, maar resensente is al dikwels daarvan beskuldig dat hulle net 'n beskrywing geevan die ontwerpkenmerke van woordeboeke onder bespreking en nie hierdie kenmerke evalueernie, dat hulle hul resensies beperk tot een of twee subjektief gekose ontwerpkenmerke en dat hullenie hulle evalueringskriteria duidelik uiteensit of hulle geldigheid aandui nie.Die verbetering van die gehalte van woordeboekresensies is 'n taak wat opgedra is aan diewoordeboekkritiek as 'n onderdeel van die metaleksikografie. In hierdie artikel word voorgesteldat 'n eerste stap in hierdie rigting sou wees om vir elke woordeboektipe 'n stel omvattende, objektiewe,geldige, algemeen aanvaarde en operasionaliseerbare evalueringskriteria te onwikkel. Virhierdie doel word daar in hierdie artikel 'n algemene raamwerk vir die beskrywing en beoordelingvan woordeboekevalueringskriteria ontwikkel deur gebruikmaking van parameters van navorsingoor woordeboekkritiek en die bruikbaarheid van webwerwe.Sleutelwoorde: WOORDEBOEKKRITIEK, WOORDEBOEKEVALUERING, WOORDEBOEKEVALUERINGSKRITERIA,BESKRYWING VAN WOORDEBOEKEVALUERINGSKRITERIA,EVALUERING VAN WOORDEBOEKEVALUERINGSKRITERIA
How to Cite
Swanepoel, P. (1). Towards a Framework for the Description and Evaluation of Dictionary Evaluation Criteria. Lexikos, 18. https://doi.org/10.5788/18-0-485
Section
Artikels/Articles