Lexicography and Linguistic Creativity

  • Rosamund Moon Department of English, University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom
Keywords: AFFIXATION, CORPUS, CREATIVITY, DICTIONARY COVERAGE, ENGLISH, FIGURATIVE LANGUAGE, IDIOMS, LEXICOGRAPHY, NEOLOGISM, NORMATIVENESS, SPELLING, WORD FORMATION

Abstract

Abstract: Conventionally, dictionaries present information about institutionalized words,phrases, and senses of words; more creative formations and usages are generally ignored. Yet textand corpus data provide ample evidence of creativity in language, showing that it is part of ordinarylinguistic behaviour and indeed often systematic.This article looks at four specific types of lexical creativity in English: figurative meaning,word formation, idioms, and spelling. Focusing on selected examples, it discusses corpus evidenceand then treatment in (principally) three recent monolingual dictionaries for learners of English. Itargues that, even taking into account the pedagogical function and limited scope of these dictionaries,more could be said about creative aspects of lexis, and the systematicity of creative usage.This would be of benefit and interest to dictionary users, and empower them.Keywords: AFFIXATION, CORPUS, CREATIVITY, DICTIONARY COVERAGE, ENGLISH,FIGURATIVE LANGUAGE, IDIOMS, LEXICOGRAPHY, NEOLOGISM, NORMATIVENESS,SPELLING, WORD FORMATIONOpsomming: Leksikografie en taalkreatiwiteit. Normaalweg verskaf woordeboekeinligting oor geïnstitutionaliseerde woorde, frases en betekenisse van woorde; meer kreatiewe vormingeen gebruike word gewoonlik geïgnoreer. Tog bied teks- en korpusgegewens volop bewysevan kreatiwiteit in taal, wat toon dat dit deel van gewone taalkundige gedrag is en inderdaaddikwels sistematies.Hierdie artikel beskou vier spesifieke soorte leksikale kreatiwiteit in Engels: figuurlike betekenis,woordvorming, idiome, en spelling. Deur op uitgesoekte voorbeelde te fokus, bespreek ditkorpusbewyse en daarna behandeling in (hoofsaaklik) drie resente eentalige woordeboeke viraanleerders van Engels. Dit voer aan dat, selfs al word die opvoedkundige funksie en beperkteomvang van hierdie woordeboeke in ag geneem, meer gesê sou kon word oor die kreatieweaspekte van leksis, en die sistematisiteit van kreatiewe gebruik. Dit sal tot voordeel en belang vanwoordeboekgebruikers wees, en hulle bemagtig.Sleutelwoorde: AFFIGERING, KORPUS, KREATIWITEIT, WOORDEBOEKDEKKING,ENGELS, FIGUURLIKE TAAL, IDIOME, LEKSIKOGRAFIE, NEOLOGISME, NORMATIWITEIT,SPELLING, WOORDVORMING
How to Cite
Moon, R. (1). Lexicography and Linguistic Creativity. Lexikos, 18. https://doi.org/10.5788/18-0-481
Section
Artikels/Articles