Lexicography and Linguistic Creativity

Rosamund Moon

Abstract


Abstract: Conventionally, dictionaries present information about institutionalized words,phrases, and senses of words; more creative formations and usages are generally ignored. Yet textand corpus data provide ample evidence of creativity in language, showing that it is part of ordinarylinguistic behaviour and indeed often systematic.This article looks at four specific types of lexical creativity in English: figurative meaning,word formation, idioms, and spelling. Focusing on selected examples, it discusses corpus evidenceand then treatment in (principally) three recent monolingual dictionaries for learners of English. Itargues that, even taking into account the pedagogical function and limited scope of these dictionaries,more could be said about creative aspects of lexis, and the systematicity of creative usage.This would be of benefit and interest to dictionary users, and empower them.

Keywords: AFFIXATION, CORPUS, CREATIVITY, DICTIONARY COVERAGE, ENGLISH,FIGURATIVE LANGUAGE, IDIOMS, LEXICOGRAPHY, NEOLOGISM, NORMATIVENESS,SPELLING, WORD FORMATION

Opsomming: Leksikografie en taalkreatiwiteit. Normaalweg verskaf woordeboekeinligting oor geïnstitutionaliseerde woorde, frases en betekenisse van woorde; meer kreatiewe vormingeen gebruike word gewoonlik geïgnoreer. Tog bied teks- en korpusgegewens volop bewysevan kreatiwiteit in taal, wat toon dat dit deel van gewone taalkundige gedrag is en inderdaaddikwels sistematies.Hierdie artikel beskou vier spesifieke soorte leksikale kreatiwiteit in Engels: figuurlike betekenis,woordvorming, idiome, en spelling. Deur op uitgesoekte voorbeelde te fokus, bespreek ditkorpusbewyse en daarna behandeling in (hoofsaaklik) drie resente eentalige woordeboeke viraanleerders van Engels. Dit voer aan dat, selfs al word die opvoedkundige funksie en beperkteomvang van hierdie woordeboeke in ag geneem, meer gesê sou kon word oor die kreatieweaspekte van leksis, en die sistematisiteit van kreatiewe gebruik. Dit sal tot voordeel en belang vanwoordeboekgebruikers wees, en hulle bemagtig.

Sleutelwoorde: AFFIGERING, KORPUS, KREATIWITEIT, WOORDEBOEKDEKKING,ENGELS, FIGUURLIKE TAAL, IDIOME, LEKSIKOGRAFIE, NEOLOGISME, NORMATIWITEIT,SPELLING, WOORDVORMING


Keywords


AFFIXATION; CORPUS; CREATIVITY; DICTIONARY COVERAGE; ENGLISH; FIGURATIVE LANGUAGE; IDIOMS; LEXICOGRAPHY; NEOLOGISM; NORMATIVENESS; SPELLING; WORD FORMATION

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5788/18-0-481

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2224-0039 (online); ISSN 1684-4904 (print)

Creative Commons License CC BY 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help