Volkslinguïstiek en dialectlexicografie in de zuidelijke Nederlanden

Jacques Van Keymeulen

Abstract


Samenvatting: De professionele dialectlexicografie voor het zuidelijke Nederlands heeft drie grote regionale dialectwoordenboeken voortgebracht: het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (WBD), het Woordenboek van de Limburgse Dialecten (WLD) en het Woordenboek van de Vlaamse Dialec-ten (WVD). Die drie woordenboeken zijn echter veeleer als thematisch geordende materiaalbasis-sen voor taalgeografisch onderzoek te beschouwen, dan als echte woordenboeken die op een nauwgezette manier semantische informatie verschaffen over het dialectlexicon. Daarom is de 'dialectrenaissance' in de Nederlanden en Vlaanderen, en de daarmee gepaard gaande lexicogra-fische activiteit van plaatselijke amateurs een verheugend verschijnsel. Zaak is om de tientallen plaatselijke dialectwoordenboeken die de laatste decennia het licht hebben gezien in een efficiënt doorzoekbare database onder te brengen, die een zeer belangrijke aanvulling kan zijn bij de resul-taten van de professionele dialectlexicografie.

Sleutelwoorden: LEXICOGRAFIE, TAALVARIATIE, AMATEUR, AMATEURLEXICO-GRAFIE, DIALECTLEXICOGRAFIE, WOORDENBOEK, WOORDBEELD, REGIONAAL WOOR-DENBOEK, LOKAAL WOORDENBOEK, DIALECT, TRADITIONEEL DIALECT, VLAAMS, NEDERLANDS, NEDERLAND, BELGIË, METHODOLOGIE, TREFWOORD, GEBRUIKERS-GROEP, BRUIKBAARHEID, CORRESPONDENTIEREGELS

Abstract: Folk Linguistics and Dialect Lexicography in the Southern Netherlands. Professional lexicography for the southern Dutch dialects has produced three major regional dialect dic-tionaries: the Dictionary of the Brabantic Dialects (WBD), the Dictionary of the Limburgian Dialects (WLD) and the Dictionary of the Flemish Dialects (WVD). The three dictionaries are, however, to be considered rather as the-matically arranged collections of dialect words aimed at geographical research than as real dictionaries meticulously providing semantic information on the dialect lexicon. Therefore, the 'dialect renaissance' in the Netherlands and Flanders and the lexicographical activity of local amateurs which accompanies it, is a grati-fying phenomenon. It is necessary to incorporate the numerous local dialect dictionaries published during the last decades in an efficient searchable database, which could serve as a very important addition to the results of professional dialect lexicography.

Keywords: LEXICOGRAPHY; LANGUAGE VARIATION; AMATEUR; AMATEUR LEXI-COGRAPHY; DIALECT LEXICOGRAPHY; DICTIONARY; WRITTEN WORD; REGIONAL DIC-TIONARY; LOCAL DICTIONARY; DIALECT; TRADITIONAL DIALECT; FLEMISH; DUTCH; THE NETHERLANDS; BELGIUM; METHODOLOGY; HEADWORD; USER GROUP; USEFUL-NESS; CORRESPONDENCY RULES

 


Keywords


LEXICOGRAPHY; LANGUAGE VARIATION; AMATEUR; AMATEUR LEXI-COGRAPHY; DIALECT LEXICOGRAPHY; DICTIONARY; WRITTEN WORD; REGIONAL DIC-TIONARY; LOCAL DICTIONARY; DIALECT; TRADITIONAL DIALECT; FLEMISH; DUTCH; THE NETHERLANDS; BELGIUM; METHODOLOGY; HEADWORD

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5788/19-0-442

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2224-0039 (online); ISSN 1684-4904 (print)

Creative Commons License CC BY 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help