Die opvoedkundige waarde van woordeboeke: Voorstelle vir woordeboekonderrig in Suid-Afrika

  • Michele F. van der Merwe Fakulteit van Onderwys en Sosiale Wetenskappe, Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie, Wellington-kampus, Wellington, Republiek van Suid-Afrika
Keywords: DICTIONARY EDUCATION, EDUCATION, LEXICOGRAPHY, OUTCOMES-BASED EDUCATION, CURRICULUM STATEMENT, LANGUAGE TEXT BOOK, DICTIONARY USE, LANGUAGE PROFICIENCY, LANGUAGE EDUCATION, TOOL, DICTIONARY SKILLS, DICTIONARY CULTURE, REFERENCE SKILLS

Abstract

Opsomming: Die idee van woordeboekonderrig in die laerskool het nog nie baie aandag in die opvoedkunde en leksikografie in Suid-Afrika getrek nie. Tans word uitkomsgebaseerde onder-rig as model in Suid-Afrikaanse skole gebruik en woordeboekonderrig kan baie goed binne dié opset geakkommodeer word. In die artikel word probeer om woordeboekonderrig te definieer en aangetoon watter uitkomste in verband met woordeboekgebruik deur leerders in die intermediêre fase bereik behoort te word. 'n Model om die proses van woordeboekonderrig te illustreer, word aangebied. Praktiese voorbeelde van toepaslike woordeboeke vir gebruik in die klaskamer word bespreek. Die verwagting word gestel dat sowel opvoeders as ouers bewus moet word van die voordele van woordeboekgebruik en leerders moet aanmoedig om woordeboeke te gebruik.Sleutelwoorde: WOORDEBOEKONDERRIG, OPVOEDKUNDE, LEKSIKOGRAFIE, UIT-KOMSGEBASEERDE ONDERRIG, KURRIKULUMVERKLARING, TAALHANDBOEK, WOOR-DEBOEKGEBRUIK, TAALVAARDIGHEID, TAALONDERRIG, HULPMIDDEL, WOORDEBOEK-VAARDIGHEDE, WOORDEBOEKKULTUUR, NASLAANVAARDIGHEDE, PRIMÊRE NA-SLAANVAARDIGHEDE, SEKONDÊRE NASLAANVAARDIGHEDE, WOORDEBOEKFUNK-SIES, WOORDEBOEKINLIGTING, BUITETEKS, WOORDEBOEKUITKOMSTE, OPVOEDKUN-DIGE DOEL, PEDAGOGIESE WOORDEBOEK, SKOOLWOORDEBOEK, AANLEERDERWOOR-DEBOEK, INTERNETWOORDEBOEK, SELFOONWOORDEBOEK, TEKSRESEPSIE, TEKSPRO-DUKSIE, KOMMUNIKATIEWE FUNKSIE, KOGNITIEWE FUNKSIE.Abstract: The Pedagogical Value of Dictionaries: Suggestions for Dictionary Education in South Africa. The idea of dictionary education in primary school has not attracted much attention in education and lexicography in South Africa. At present outcomes-based education is used as model in South African schools and dictionary education can be accommodated well within this frame-work. In the article, it is attempted to define dictionary education and to indicate which outcomes regarding dictionary use should be achieved by learners in the intermediate phase. A model to illustrate the process of dictionary education is presented. Practical examples of the use of appropriate dictionaries in the classroom are discussed. The expectations are set that educators as well as parents should become aware of the advan-tages of dictionary use and motivate learners to use dictionaries.Keywords: DICTIONARY EDUCATION, EDUCATION, LEXICOGRAPHY, OUTCOMES-BASED EDUCATION, CURRICULUM STATEMENT, LANGUAGE TEXT BOOK, DICTIONARY USE, LANGUAGE PROFICIENCY, LANGUAGE EDUCATION, TOOL, DICTIONARY SKILLS, DICTIONARY CULTURE, REFERENCE SKILLS, PRIMARY REFERENCE SKILLS, SECONDARY REFERENCE SKILLS, DICTIONARY FUNCTIONS, DICTIONARY INFORMATION, OUTER TEXT, DICTIONARY OUTCOMES, PEDAGOGICAL PURPOSE, PEDAGOGICAL DICTIONARY, SCHOOL DICTIONARY, LEARNER'S DICTIONARY, INTERNET DICTIONARY, CELL PHONE DICTIONARY, TEXT RECEPTION, TEXT PRODUCTION, COMMUNICATIVE FUNCTION, COGNITIVE FUNCTION.
How to Cite
van der Merwe, M. F. (1). Die opvoedkundige waarde van woordeboeke: Voorstelle vir woordeboekonderrig in Suid-Afrika. Lexikos, 19. https://doi.org/10.5788/19-0-441
Section
Artikels/Articles