Function-related Secondary User Needs and Secondary Data? A Critical Examination of Some Central Concepts in the Modern Theory of Lexicographical Functions

  • Marcin Overgaard Ptaszynski Centre for Lexicography, Aarhus School of Business, University of Aarhus, Aarhus, Denmark
Keywords: DICTIONARY, LEXICOGRAPHY, LEXICOGRAPHICAL FUNCTION, PRIMARY NEED, PRIMARY DATA, SECONDARY NEED, SECONDARY DATA, FUNCTION-RELATED NEED, FUNCTION-RELATED DATA, EXTRA-LEXICOGRAPHICAL SITUATION, INTRA-LEXICOGRAPHICAL SITUATION, COMMUNICATIVE FUNCTION

Abstract

Abstract: The aim of this article is to contribute to the development of the modern theory of lexi-cographical functions by offering a critical examination of the following concepts associated with it: primary needs, primary data, secondary needs, secondary data, function-related needs, and function-related data. By way of introduction, a presentation of the basic tenets of the theory is offered, followed by a description of the gen-eral characteristics of secondary needs and data. Next, on the basis of both a critical analysis of the theory and an examination of selected data types in existing lexicographical products, it is argued that all user needs and all data that satisfy those needs are function-related. The distinction between the concepts function-related and usage-related is thus rejected. Since this has serious implications for the relation between secondary needs and data on the one hand and primary needs and data on the other, this relation is subsequently reconsid-ered. This leads to a redefinition of all the concepts examined. It is also explained why an ideal state of lexico-graphy, where secondary needs and data do not exist, cannot be achieved in the real world.Keywords: DICTIONARY, LEXICOGRAPHY, LEXICOGRAPHICAL FUNCTION, PRIMARY NEED, PRIMARY DATA, SECONDARY NEED, SECONDARY DATA, FUNCTION-RELATED NEED, FUNCTION-RELATED DATA, EXTRA-LEXICOGRAPHICAL SITUATION, INTRA-LEXICOGRAPHICAL SITUATION, COMMUNICATIVE FUNCTION, COGNITIVE FUNCTION, OPERATIVE FUNCTION, TEXT RECEPTION, TEXT PRODUCTION, TRANSLATIONOpsomming: Funksieverwante sekondêre gebruikersbehoeftes en sekon-dêre data? 'n Kritiese ondersoek na 'n aantal kernbegrippe in die moderne teorie van leksikografiese funksies. Die doel van hierdie artikel is om by te dra tot die ontwikkeling van die moderne teorie van leksikografiese funksies deur 'n kritiese ondersoek aan te bied van die volgende begrippe wat daarmee verbind word: primêre behoeftes, primêre data, sekondêre behoeftes, sekondêre data, funksieverwante behoeftes en funksieverwante data. Ter inleiding word 'n aan-bieding van die basiese beginsels van die teorie gegee, gevolg deur 'n beskrywing van die alge-mene eienskappe van sekondêre behoeftes en data. Vervolgens, op grond van sowel 'n kritiese ontleding van die teorie as 'n ondersoek van uitgesoekte datatipes in bestaande leksikografiese produkte, word daar geredeneer dat alle gebruikersbehoeftes en alle data wat daardie behoeftes bevredig, funksieverwant is. Die onderskeid tussen die konsepte funksieverwant en gebruikersverwant word sodoende verwerp. Omdat dit ernstige implikasies vir die verhouding tussen sekondêre behoeftes en data aan die een en primêre behoeftes en data aan die ander kant het, word hierdie verhouding gevolglik heroorweeg. Dit lei tot 'n herdefiniëring van al die ondersoekte begrippe. Daar word ook verduidelik waarom 'n ideale toestand van die leksikografie waar sekondêre be-hoeftes en data nie bestaan nie, nie in die werklike wêreld bereik kan word nie.Sleutelwoorde: WOORDEBOEK, LEKSIKOGRAFIE, LEKSIKOGRAFIESE FUNKSIE, PRIMÊRE BEHOEFTE, PRIMÊRE DATA, SEKONDÊRE BEHOEFTE, SEKONDÊRE DATA, FUNKSIEVERWANTE BEHOEFTE, FUNKSIEVERWANTE DATA, EKSTRALEKSIKOGRAFIESE SITUASIE, INTRALEKSIKOGRAFIESE SITUASIE, KOMMUNIKATIEWE FUNKSIE, KOGNI-TIEWE FUNKSIE, OPERATIEWE FUNKSIE, TEKSONTVANGS, TEKSPRODUKSIE, VERTALING
How to Cite
Ptaszynski, M. O. (1). Function-related Secondary User Needs and Secondary Data? A Critical Examination of Some Central Concepts in the Modern Theory of Lexicographical Functions. Lexikos, 19. https://doi.org/10.5788/19-0-438
Section
Artikels/Articles