Geïntegreerde woordeboekgebruik van vakwoordeboeke vir aanleerders

  • Rufus H. Gouws Departement Afrikaans en Nederlands, Stellenbosch Universiteit, Stellenbosch, Republiek van Suid-Afrika
Keywords: ACCESS STRUCTURE, AMALGAMATED CENTRAL LIST, AMALGAMATED MACROSTRUCTURE, COGNITIVE FUNCTION, COMMUNICATIVE FUNCTION, DICTION-ARY CULTURE, DICTIONARY TYPOLOGY, DICTIONARY USAGE PACKAGE, DRAWER STRUCTURE, INTEGRATED DICTIONARY USE, INTEGRATED INNER TEXT

Abstract

Opsomming: Na 'n kort bespreking van aanleerderwoordeboeke en vakwoordeboeke word die fokus verskuif na vakwoordeboeke vir aanleerders. Die aanleerders wat hier ter sprake kom, kan aanleerders van 'n taal en/of aanleerders van 'n vakgebied wees. Albei hierdie tipes leerders word bespreek asook daardie vakwoordeboeke wat op aanleerders van sowel 'n taal as die vak gerig is. Met verwysing na die Suid-Afrikaanse leksikografiese omgewing en die opdrag van die nasionale woordeboekeenhede, word aangevoer dat vakwoordeboeke vir aanleerders 'n wesenlike rol kan speel in die vestiging van 'n woordeboekkultuur, maar ook die voorkoming van 'n verdere leksikografies verlore generasie. Die konsep van geïntegreerde woordeboekgebruik word ingevoer en bespreek, met spesifieke verwysing na vakwoordeboeke vir aanleerders. Die voordeel van mul-tiveldvakwoordeboeke vir aanleerders word aangetoon en aspekte van verskillende strukture van sulke woordeboeke word bespreek. Daar word aangevoer dat vir sulke woordeboeke 'n geamalga-meerde sentrale teks verkieslik is bo 'n geamalgameerde makrostruktuur.Sleutelwoorde: AANLEERDERWOORDEBOEK, GEAMALGAMEERDE MAKROSTRUK-TUUR, GEAMALGAMEERDE SENTRALE TEKS, GEÏNTEGREERDE BINNETEKS, GEÏNTE-GREERDE WOORDEBOEKGEBRUIK, KOGNITIEWE FUNKSIE, KOMMUNIKATIEWE FUNK-SIE, LAAISTRUKTUUR, LEKSIKOGRAFIES VERLORE GENERASIE, LEKSIKOGRAFIESE FUNK-SIES, MULTIVELDVAKWOORDEBOEK, SISTEMATIESE INLEIDING, TOEGANGSTRUKTUUR, VAKWOORDEBOEK, VAKWOORDEBOEK VIR AANLEERDERS,Abstract: Integrated Dictionary Use of Specialised Dictionaries for Learners. Following a brief discussion of learner's dictionaries and specialised dictionaries the attention is focused on specialised dictionaries for learners. The relevant learners targeted by these dictionaries can either be learners of a language or learners of a subject field. Both these types of learners are discussed as well as specialised dictionaries aimed at learners of both a language and the subject field. With reference to the South African lexicographic environment and the assignment of the national lexicographic units it is argued that specialised dictionaries for learners can play a significant role in establishing a dictionary culture but also in preventing a further lexicographically lost generation. The concept of integrated dictionary use is introduced and discussed, with specific reference to specialised dictionaries for learners. The benefits of multifield technical dictionaries for learners are indicated and aspects of different structures of these dictionaries are discussed. It is argued that for such dictionaries an amalgamated central text is preferred to an amalgamated mac-rostructure.Keywords: ACCESS STRUCTURE, AMALGAMATED CENTRAL LIST, AMALGAMATED MACROSTRUCTURE, COGNITIVE FUNCTION, COMMUNICATIVE FUNCTION, DICTION-ARY CULTURE, DICTIONARY TYPOLOGY, DICTIONARY USAGE PACKAGE, DRAWER STRUCTURE, INTEGRATED DICTIONARY USE, INTEGRATED INNER TEXT, LEARNER'S DICTIONARY, LEXICOGRAPHIC FUNCTIONS, LEXICOGRAPHICALLY LOST GENERATION, MULTIFIELD SPECIALISED DICTIONARY, SPECIALISED DICTIONARY, SPECIALISED DIC-TIONARY FOR LEARNERS, SYSTEMATIC INTRODUCTION
How to Cite
Gouws, R. H. (1). Geïntegreerde woordeboekgebruik van vakwoordeboeke vir aanleerders. Lexikos, 19. https://doi.org/10.5788/19-0-431
Section
Artikels/Articles