Oor die verhouding tussen woordeboekstrukture, woordeboek- inhoud en leksikografiese funksies

  • Rufus H. Gouws Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit van Stellenbosch

Abstract

OPSOMMING: Navorsing op die gebied van die metaleksikografie het oor die laaste paar dekades 'n betekenisvolle fokusverbreding ondergaan. Die aanvanklike fokus was veral op die woordeboekinhoud. Mettertyd het die fokus verskillende woordeboekstrukture ingesluit en tans val leksikografiese funksies binne die bestek van metaleksikografiese navorsing. Al drie hierdie komponente van die leksikografie is ter sake vir die beplanning en samestelling van gebruiker-gedrewe woordeboeke. In hierdie artikel word aangetoon dat die vertrekpunt in die beplanning van 'n nuwe woordeboek nie in die eerste plek 'n bestaande woordeboek moet wees nie. Die tei-kengebruiker moet die vertrekpunt van die hele leksikografiese proses uitmaak. Dit moet lei tot die vasstelling van leksikografiese funksies, die keuse van leksikografiese data en die bepaling van die relevante woordeboekstrukture. Hierdie strukture moet die data op so 'n manier aanbied dat die gebruiker in staat is om 'n optimale onttrekking van inligting te bereik. Terselfdertyd moet die leksikografiese funksies van die woordeboek probleemloos vervul kan word.Sleutelwoorde: DATAVERSPREIDINGSTRUKTUUR, GEBRUIKERGEDREWE BENADE-RING, GEBRUIKERSITUASIE, GEBRUIKERSPERSPEKTIEF, GEBRUIKSITUASIE, KENNISGE-RIGTE FUNKSIES, KOMMUNIKASIEGERIGTE FUNKSIES, LEKSIKOGRAAF, LEKSIKOGRA-FIESE DATA, LEKSIKOGRAFIESE FUNKSIES, LEKSIKOGRAFIESE PROSES, TEKSPRODUKSIE, TEKSRESEPSIE, TOEGANGSTRUKTUUR, WOORDEBOEKBEPLANNING, WOORDEBOEKGE-BRUIKER, WOORDEBOEKINHOUD, WOORDEBOEKSTRUKTURE*****ABSTRACT: About the Relationship between Dictionary Structures, Diction-ary Contents and Lexicographic Functions. Over the last few decades, research in the field of metalexicography has undergone a significant broadening of scope. The original focus had chiefly been on the contents of dictionaries. In the course of time, the focus also included different dictionary structures and the scope of current metalexicographic research accommodates lexico-graphic functions. These three components of lexicography are all relevant in the planning and compilation of user-driven dictionaries. In this article, it is shown that the point of departure in the planning of a new dictionary should in the first instance not be an existing dictionary. The target user should constitute the point of departure of the whole lexicographic process. This should lead to the identification of lexicographic functions, the choice of lexicographic data and the selection of relevant dictionary structures. These structures should present the data in such a way that the user is able to achieve an optimal retrieval of information. At the same time the lexicographic functions of the dictionary should be accomplished in an unproblematic way.Keywords: ACCESS STRUCTURE, COMMUNICATION-ORIENTED FUNCTIONS, DATA DISTRIBUTION STRUCTURE, DICTIONARY PLANNING, DICTIONARY STRUCTURES, DIC-TIONARY USER, KNOWLEDGE-ORIENTED FUNCTIONS, LEXICOGRAPHER, LEXICO-GRAPHIC DATA, LEXICOGRAPHIC FUNCTIONS, LEXICOGRAPHIC PROCESS, TEXT PRO-DUCTION, TEXT RECEPTION, USAGE SITUATION, USER-DRIVEN APPROACH, USER-PER-SPECTIVE, USER SITUATION
Published
2011-10-20
How to Cite
Gouws, R. H. (2011). Oor die verhouding tussen woordeboekstrukture, woordeboek- inhoud en leksikografiese funksies. Lexikos, 15. https://doi.org/10.5788/15-0-4
Section
Artikels/Articles