Standaardwoordeboek en kern-woordeboek: 'n Vergelykende evaluering

Herman L. Beyer

Abstract


OPSOMMING: Hierdie artikel probeer om 'n evaluering te gee van die vierde uitgawe van die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal wat in 2000 verskyn het, in vergelyking met Kernwoordeboek, waarvan die eerste uitgawe in 2000 gepubliseer is. Die ooreenkomste en verskille tussen die eksponente van hierdie twee woordeboektipes in die Afrikaanse leksikografie word uitgelig deur te fokus op die voorwerk, die makrostruktuur, die toegangstruktuur en aspekte van die mikrostruktuur in die sentrale teks. Gebruikersvriendelikheid en die leksikograaf se plig om verantwoording aan die gebruiker te doen, geld as belangrike kriteria. Die konsep kernwoordeskat vir leksikografiese doeleindes word ondersoek en metodes om die kernwoordeskat as makro-struktuur van 'n kernwoordeboek te bepaal, word krities beskou. Ander Afrikaanse woordeboeke word vergelykend betrek ten einde bepaalde aspekte van heersende leksikografiese praktyk uit te wys.

Sleutelwoorde: EKSTERNE TOEGANGSTRUKTUUR, FREKWENSIE, GEBRUIKERS-VRIENDELIK, INTERNE TOEGANGSTRUKTUUR, KERNWOORDEBOEK, KERNWOORDESKAT, LEKSIKALE ITEM, LEKSIKOGRAAF, LEKSIKOGRAFIE, LEKSIKON, LEMMA, LEMMATEKEN, LEMMATISERING, MAKROSTRUKTUUR, METATEKS, MIKROSTRUKTUUR, NESTING, NISTING, SELEKSIE, SENTRALE TEKS, STANDAARDTAAL, STANDAARDWOORDEBOEK, SUBLEMMATISERING, TEKSVERDIGTING, TIPOLOGIE, TOEGANGSTRUKTUUR, TOELIG-TING, VERANTWOORDING, VOORWERK, WOORDESKAT

*****

ABSTRACT: Standard Dictionary and Core Vocabulary Dictionary: A Com-parative Evaluation. This paper attempts to give an evaluation of the fourth edition of the Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, which appeared in 2000, compared to Kernwoor-deboek, of which the first edition was published in 2000. The similarities and differences between the exponents of these two dictionary types in Afrikaans lexicography is addressed by focusing on the front matter, the macrostructure, the access structure and aspects of the microstructure within the central text. Userfriendliness and the lexicographer's obligation to give account to the user serve as important criteria. The concept core vocabulary for lexicographical purposes is examined and methods to determine the core vocabulary as macrostructure of a core vocabulary dictionary is viewed critically. References to other Afrikaans dictionaries are made to point out certain aspects of current lexicographical practice.

Keywords: ACCESS STRUCTURE, ACCOUNT, CENTRAL TEXT, CORE VOCABULARY, CORE VOCABULARY DICTIONARY, EXTERNAL ACCESS STRUCTURE, FREQUENCY, FRONT MATTER, INTERNAL ACCESS STRUCTURE, LEMMA, LEMMA SIGN, LEMMATISATION, LEXICAL ITEM, LEXICOGRAPHER, LEXICOGRAPHY, LEXICON, MACROSTRUC-TURE, METATEXT, MICROSTRUCTURE, NESTING, NICHING, SELECTION, STANDARD DIC-TIONARY, STANDARD LANGUAGE, SUBLEMMATISATION, TEXTUAL CONDENSATION, TYPOLOGY, USER'S GUIDE, USERFRIENDLY, VOCABULARY


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5788/15-0-2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2224-0039 (online); ISSN 1684-4904 (print)

Creative Commons License CC BY 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help