Borrowing and Loan Words: The Lemmatizing of Newly Acquired Lexical Items in Sesotho sa Leboa

  • V.M. Mojela Sesotho sa Leboa National Lexicography Unit, University of Limpopo, Turfloop Campus, Polokwane, South Africa
Keywords: BORROWING, LOAN WORDS, LEXICAL ITEMS, FOREIGN ACQUISITION, FOREIGN WORDS, COINAGE, COINED LEXICAL ITEMS, PURISM, STANDARD LANGUAGE, STANDARDIZATION, LEMMATIZATION, DEVELOPED LANGUAGES, CORPORA

Abstract

ABSTRACT: The influence of foreign languages in Sesotho sa Leboa, or Northern Sotho, results in borrowing, which ultimately leads to an increase in the vocabulary of Sesotho sa Leboa. The languages influencing developments in the vocabulary of Sesotho sa Leboa include, inter alia, English, Afrikaans, Xitsonga, Tshivend√a and the Nguni languages. This article aims to give a critical analysis of the advantages and disadvantages of the adoption of foreign lexical items in the lemmatization of vocabulary in Sesotho sa Leboa dictionaries. Most puristic inclined academics and intellectuals are reluctant to adopt loan words as a means of developing the Sesotho sa Leboa vocabulary. When confronted with borrowing, the purists usually prefer coinage, using indigenous lexical items to name foreign concepts. This is disadvantageous to the development of the vocabulary of the language because (1) there is no increase in the number of the lexical items in the language since only the meanings of the foreign lexical item are added to existing indigenous lexical items, and (2) in most cases, previously adopted loan words are mistaken for indigenous lexical items and given preference to newly acquired lexical items which have direct and accurate bearing on the meaning of the newly discovered or designed concepts or objects.OPSOMMING: Ontlening en leenwoorde: Die lemmatisering van nuutverworwe leksikale items in Sesotho sa Leboa. Die invloed van vreemde tale op Sesotho sa Leboa, of Noord-Sotho, het ontlening tot gevolg, wat uiteindelik lei tot 'n toename in die woordeskat van Sesotho sa Leboa. Die tale wat ontwikkelinge in die woordeskat van Sesotho sa Leboa beïnvloed, sluit onder andere Engels, Afrikaans, Xitsonga, Tsivend√a en die Ngunitale in. Die doel van hierdie artikel is om 'n kritiese ontleding van die voordele en nadele van die oorneem van vreemde leksikale items by die lemmatisering van die woordeskat in woordeboeke van Sesotho sa Leboa te gee. Die meeste puristies gesinde akademici en intellektuele is onwillig om leenwoorde oor te neem as 'n manier om die woordeskat van Sesotho sa Leboa te ontwikkel. Wanneer hulle met ontlening gekonfronteer word, verkies puriste gewoonlik nuutskeppinge deur gebruikmaking van inheemse leksikale items om vreemde konsepte te benoem. Dit is nadelig vir die ontwikkeling van die woordeskat van die taal omdat (1) daar geen toename in die aantal leksikale items is nie aangesien slegs die betekenisse van die vreemde leksikale items tot die bestaande inheemse leksikale items toegevoeg word, en (2) in die meeste gevalle voorheen oorgeneemde leenwoorde aangesien word vir inheemse leksikale items en daaraan voorkeur gegee word bo nuutverworwe leksikale items wat 'n direkte en presiese verband met die betekenis van die nuutontdekte of -ontwerpte konsepte of objekte het.Sleutelwoorde: ONTLENING, LEENWOORDE, LEKSIKALE ITEMS, VREEMDE AANWINSTE, VREEMDE WOORDE, NUUTSKEPPING, NUUTGESKEPTE LEKSIKALE ITEMS, PURISME, STANDAARDTAAL, STANDAARDISERING, LEMMATISERING, ONTWIKKELDE TALE, KORPUSSE
Published
2011-10-20
How to Cite
Mojela, V. (2011). Borrowing and Loan Words: The Lemmatizing of Newly Acquired Lexical Items in Sesotho sa Leboa. Lexikos, 20. https://doi.org/10.5788/20-0-163
Section
Lexikonotas/Lexiconotes