Terminologiebestuur in Suid- Afrika: 'n Ideaalmodel

  • Dina Ferreira Skool vir Kommunikasiewetenskappe, Sentrale Universiteit vir Tegnologie, Bloemfontein, Suid-Afrika
  • Theodorus Du Plessis Departement van Taalbestuur en Taalpraktyk, Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein, Suid-Afrika
Keywords: DEVELOPED LANGUAGES, DEVELOPING LANGUAGES, DISSEMINATION, EVALUATION, IMPLEMENTATION, INDIGENOUS LANGUAGES, MARGINALISED LANGUAGES, MULTILINGUAL TERMINOLOGY MANAGEMENT SYSTEM, OFFICIAL LANGUAGES, PLANNING AND COORDINATION, RESEARCH, STANDARDISATION

Abstract

OPSOMMING: Die nuwe taalbestel in Suid-Afrika het tot gevolg gehad dat die ontwikkeling, die uitbouing, die bestuur en ook die verspreiding van terminologiese inligting in elf amptelike tale gedoen moet word. 'n Veranderde terminologiebestuursprogram moet derhalwe daargestel word om aan die behoeftes van 'n nuwe terminologiegemeenskap te voldoen. So 'n model sou ideaal gesien binne die Nasionale Taaldiens se Terminologiekoördineringsafdeling geïmplementeer kon word. In die eerste gedeelte van hierdie artikel word 'n model voorgestel van hoe terminologiebestuur suksesvol binne 'n terminologiebestuursentrum aangepak kan word. In die tweede gedeelte van die artikel word die implikasies van die model in die Suid-Afrikaanse situasie verreken om vas te stel hoe die terminologiebestuursprogram aangepas sou kon word om aan die eise van die nuwe taalbestel te voldoen en om die nuwe teikengroep(e) voldoende te bereik.Sleutelwoorde: AMPTELIKE TALE, BEPLANNING EN KOÖRDINERING, DISSEMINERING, EVALUERING, GEMARGINALISEERDE TALE, INHEEMSE TALE, IMPLEMENTERING, MEERTALIGE TERMINOLOGIEBESTUURSISTEEM, NAVORSING, ONTWIKKELENDE TALE, ONTWIKKELDE TALE, OPLEIDING, STANDAARDISERING, TERMBANK, TERMINOLOGIE, TERMINOLOGIEBESTUURSENTRUM, TERMINOLOGIEBESTUURSPROGRAM, TERMINOLOGIEONTWIKKELING, TERMINOLOGIEWERKABSTRACT: Terminology Management in South Africa: An Ideal Model. The new language dispensation in South Africa has resulted in the development, the elaboration, the manangement and the dissemination of terminological information in eleven official languages. A modified terminology management program must be created for the needs of a new terminology community. Such a model should ideally be implemented at the Terminology Coordination Section of the National Language Service. In the first section of this article a model is proposed for successful terminology management within a terminology management centre. In the second section of the article the implication of the model is explicated within the South African situation to establish how the terminology management program should be adjusted to satisfy the needs of the new language dispensation as well as how to adequately reach the intended target group(s). 
Published
2011-10-20
How to Cite
Ferreira, D., & Du Plessis, T. (2011). Terminologiebestuur in Suid- Afrika: ’n Ideaalmodel. Lexikos, 20. https://doi.org/10.5788/20-0-159
Section
Terminologiebestuur / Terminology Management