Countable or Uncountable? That is the Question — Lexicographic Solutions to Nominal Countability in Learner's Dictionaries for Production Purposes

  • Mei Xue Centre for Lexicography, Aarhus School of Business, Aarhus University, Aarhus, Denmark
Keywords: CHINESE EFL LEARNERS, CHINESE LEARNERS' DIFFICULTIES, DATA ACCESSIBILITY, DATA PRESENTATION, FOREIGN TEXT PRODUCTION, LEXICOGRAPHIC INFORMATION NEEDS, INFORMATION RETRIEVAL, LEARNER'S DICTIONARIES, LEXICOGRAPHIC SOLUTIONS, NOMINAL COUNTABILITY, PROFILE OF

Abstract

ABSTRACT: Nominal countability is problematic for foreign learners in production-oriented activities, especially for those whose native language does not have the corresponding function systems. In contrast to foreign learners' great difficulties with nominal numbers in foreign text production as shown in extensive linguistic research, there is a scarcity of lexicographic research on assisting foreign learners with their difficulties in this respect. Prompted by the great discrepancy between foreign learners' needs for lexicographic assistance and the relative indifference concerning this in lexicographic research, this study attempts to explore to what extent the lexicographic data in connection with nominal countability and their presentation in present learner's dictionaries can help foreign learners in foreign text production. This study will offer some constructive lexicographic solutions to the problems incurred by foreign learners' misconceptions of nominal countability in foreign text production.OPSOMMING: Telbaar of ontelbaar? Dit is die vraag — Leksikografiese oplossings vir naamwoordelike telbaarheid in aanleerderswoordeboeke vir produksiedoeleindes. Nominale telbaarheid is problematies vir vreemde aanleerders by produksiegerigte handelinge, veral vir hulle wie se moedertaal nie die ooreenstemmende funksiesisteme het nie. In teenstelling met vreemde aanleerders se groot moeilikhede met nominale getalle in vreemdeteksproduksie soos uit omvattende taalkundige navorsing blyk, is daar 'n skaarste aan leksikografiese navorsing wat vreemde aanleerders help met hul moeilikhede in hierdie opsig. Na aanleiding van die groot verskil tussen vreemde aanleerders se behoefte aan leksikografiese hulp en die relatiewe onbelangstellendheid hieroor in leksikografiese navorsing, probeer hierdie studie nagaan tot watter mate die leksikografiese data in verband met nominale telbaarheid en die aanbieding hiervan in huidige aanleerderswoordeboeke vreemde aanleerders in vreemdeteksproduksie kan help. Hierdie studie sal enkele konstruktiewe leksikografiese oplossings aanbied vir probleme ondervind as gevolg van vreemde aanleerders se wanopvattings oor nominale telbaarheid by vreemdeteksproduksie.Sleutelwoorde: SJINESE EVT-AANLEERDERS, MOEILIKHEDE VAN SJINESE AANLEERDERS, DATATOEGANKLIKHEID, DATA-AANBIEDING, VREEMDETEKSPRODUKSIE, LEKSIKOGRAFIESE INLIGTINGSBEHOEFTES, INLIGTINGSHERWINNING, AANLEERDERSWOORDEBOEKE, LEKSIKOGRAFIESE OPLOSSINGS, NOMINALE TELBAARHEID, PROFIEL VAN SJINESE AANLEERDERS
Published
2011-10-20
How to Cite
Xue, M. (2011). Countable or Uncountable? That is the Question — Lexicographic Solutions to Nominal Countability in Learner’s Dictionaries for Production Purposes. Lexikos, 20. https://doi.org/10.5788/20-0-155
Section
Artikels/Articles