Capturing Cultural Glossaries: Case-study II

  • Matete Madiba Department: Teaching and Learning Development, Tshwane University of Technology, Soshanguve
  • Lorna Mphahlele Applied Languages, Tshwane University of Technology, Soshanguve
  • Matlakala Kganyago Nkoshilo High School, Mankweng

Abstract

ABSTRACT: This case-study attempts to present a brief glossary of Northern Sotho medical terms. It is a follow-up of a similar case-study (Madiba, Mphahlele and Kganyago 2003), which was an attempt to capture and present Northern Sotho cooking terms. Case-study I consists of the names for utensils, ingredients and the processes involved in the preparation of cultural dishes. With both these case-studies, the intention has been to use the opportunities availing themselves for the pres-ervation and valorisation of Northern Sotho, including the extension of its corpora to support national dictionary-making processes. The case-study methodology has been very useful for the purposes of this project and the context within which it was undertaken. It aims to provide a model for the collection and presentation of authentic Northern Sotho terminology which otherwise would hardly have been accessible.Keywords: CULTURAL GLOSSARY, INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEMS, CORPUS, OUTCOMES-BASED EDUCATION, ASSESSMENT CRITERIA, TRADITIONAL MEDICAL TERMS, COMMUNICATIVE APPROACH, STRUCTURAL APPROACH, METONYMY, HANDS-ON ACTIVITIES, TASK-BASED LEARNING*****OPSOMMING: Die totstandbrenging van kulturele woordversamelings: Ge-vallestudie II. Hierdie gevallestudie probeer om 'n beperkte woordelys van Noord-Sotho- mediese terme aan te bied. Dit is 'n voortsetting van 'n soortgelyke gevallestudie (Madiba, Mpha-hlele en Kganyago 2003) wat 'n poging was om Noord-Sothokookterme te versamel en aan te bied. Gevallestudie I bestaan uit die name van gereedskap, bestanddele, en die prosesse betrokke by die voorbereiding van kulturele geregte. Met altwee hierdie gevallestudies was die bedoeling om die geleenthede te gebruik wat hulleself aanbied vir die bewaring en bestendiging van Noord-Sotho, insluitende die uitbreiding van sy korpora om die nasionale woordeboeksamestellingsprosesse te ondersteun. Die gevallestudiemetodologie was baie nuttig vir die doeleindes van hierdie projek en die konteks waarin dit onderneem is. Dit beoog om 'n model te verskaf vir die versameling en aanbieding van Noord-Sothoterminologie wat andersins skaars toeganklik sou gewees het.Sleutelwoorde: KULTURELE WOORDVERSAMELING, INHEEMSE KENNISSTELSELS, KORPUS, UITKOMSGEBASEERDE ONDERWYS, WAARDEBEPALINGSKRITERIA, TRADISIO-NELE MEDIESE TERME, KOMMUNIKATIEWE BENADERING, STRUKTURELE BENADERING, METONIMIE, PRAKTIESE WERKSAAMHEDE, TAAKGEBASEERDE LEERWYSE
Published
2011-10-20
How to Cite
Madiba, M., Mphahlele, L., & Kganyago, M. (2011). Capturing Cultural Glossaries: Case-study II. Lexikos, 15. https://doi.org/10.5788/15-0-14
Section
Projekte/Projects