Issues in the Planning and Design of a Bilingual (English–Northern Sotho) Explanatory Dictionary for Industrial Electronics

  • Elsabé Taljard Department of African Languages, University of Pretoria, Pretoria, Republic of South Africa
  • Rachélle Gauton Department of African Languages, University of Pretoria, Pretoria, Republic of South Africa
  • Liam A. Gauton NamITech Pty. Ltd. and Department of African Languages, University of Pretoria, Pretoria, Republic of South Africa
Keywords: LSP LEXICOGRAPHY, DICTIONARY PLANNING, LEMMA SELECTION, SEMI-AUTOMATIC TERM EXTRACTION, DEFINITIONAL INFORMATION, INDUSTRIAL ELEC-TRONICS, CORPUS-BASED LEXICOGRAPHY

Abstract

Abstract: The focus of this article is the planning and design of a bilingual, explanatory dictionary for industrial electronics with a clearly delimited and very specific target user in mind. Since the number of lemmas to be treated in the dictionary is limited to 500, special care must be taken to select those lemmas that are relevant for both the purpose of the dictionary and the needs of the target user. It is indicated that the main consideration in the planning of the envisaged dictionary is user-friendliness, as dictated by the intended target users. In this article, a novel approach to the semi-automatic selection of lemmas for inclusion in an LSP dictionary is described. The procedure that is used for the extraction of definitional information from an electronic corpus is also explained.Keywords: LSP LEXICOGRAPHY, DICTIONARY PLANNING, LEMMA SELECTION, SEMI-AUTOMATIC TERM EXTRACTION, DEFINITIONAL INFORMATION, INDUSTRIAL ELEC-TRONICS, CORPUS-BASED LEXICOGRAPHYOpsomming: Kwessies by die beplanning en ontwerp van 'n tweetalige (Engels–Noord-Sotho) verklarende woordeboek vir industriële elektronika. Die fokus van hierdie artikel is die beplanning en ontwerp van 'n tweetalige, verklarende woorde-boek vir industriële elektronika met 'n duidelik afgebakende en baie spesifieke teikengebruiker in gedagte. Aangesien die getal lemmas vir behandeling in die woordeboek tot 500 beperk is, moet besondere sorg gedra word dat daardie lemmas gekies word wat beantwoord aan die doel van die woordeboek én die behoeftes van die teikengebruiker. Daar word uitgewys dat die hoofoorweging in die beplanning van die beoogde woordeboek gebruikersvriendelikheid is, soos bepaal deur die bestemde teikengebruikers. In hierdie artikel word 'n nuwe benadering tot die semi-outomatiese keuse van lemmas vir insluiting in 'n vakwoordeboek beskryf. Die prosedure wat vir die onttrek-king van definisiële inligting uit 'n elektroniese korpus gebruik word, word ook verduidelik.Sleutelwoorde: LEKSIKOGRAFIE VIR VAKWOORDEBOEKE, WOORDEBOEKBEPLAN-NING, LEMMASELEKSIE, SEMI-OUTOMATIESE TERMONTTREKKING, DEFINISIËLE INLIG-TING, INDUSTRIËLE ELEKTRONIKA, KORPUS-GEBASEERDE LEKSIKOGRAFIE
How to Cite
Taljard, E., Gauton, R., & Gauton, L. A. (1). Issues in the Planning and Design of a Bilingual (English–Northern Sotho) Explanatory Dictionary for Industrial Electronics. Lexikos, 17. https://doi.org/10.5788/17-0-1169
Section
Artikels/Articles