Nuwe Woordeboek sonder Grense: A Typological and Communicative Bridge

Mariza Steyn, Liezl Gouws

Abstract


ABSTRACT: Within the South African lexicographical context, there have been several pleas for Afrikaans learner's and school dictionaries that incorporate innovative strategies and provide for specific identified target users and their particular problems. Nuwe Woordeboek sonder Grense (NWSG) is an Afrikaans learner's dictionary that is aimed at a specific group of users, can be used for text reception and text production and forms part of an established textbook series. Through new strategies and adaptations, this dictionary tries to form a bridge between different typological categories and to be a functional instrument for use in the classroom. In accordance with the theo-retical formulation of dictionary functions, NWSG tries to further communication through initial support in and eventual assimilation of the foreign language. In this article, theoretical insights regarding learner's dictionaries as well as practical examples from NSWG are combined to illus-trate the possibilities of a more user-friendly product.

Keywords: LEARNER'S DICTIONARY, USERS, TYPOLOGY, BRIDGE LANGUAGE, TEXT RECEPTION, MACROSTRUCTURE, TEXT PRODUCTION, MICRO-ARCHITECTURE, FRAME STRUCTURE

*****

OPSOMMING: Nuwe Woordeboek sonder Grense: 'n Tipologiese en kommu-nikatiewe brug. Binne die Suid-Afrikaanse leksikografiese konteks is daar reeds verskeie pleidooie gerig vir Afrikaanse aanleerder- en skoolwoordeboeke wat vernuwende strategieë inkor-poreer en vir spesifieke, geïdentifiseerde teikengebruikers en hul eiesoortige probleme voorsiening maak. Nuwe Woordeboek sonder Grense (NWSG) is 'n Afrikaanse aanleerderwoordeboek wat op 'n spesifieke groep leerders gerig is, vir teksresepsie en teksproduksie gebruik kan word en deel van 'n gevestigde handboekreeks uitmaak. Dié woordeboek probeer om deur nuwe strategieë en aan-passings 'n brug te vorm tussen verskillende tipologiese kategorieë en 'n funksionele gebruiks-instrument in die klaskamer te wees. In ooreenstemming met die teoretiese formulering van woor-deboekfunksies, probeer NWSG om kommunikasie te bevorder deur aanvanklike ondersteuning in en uiteindelike assimilering van die vreemde taal. In hierdie artikel word teoretiese insigte in ver-band met aanleerderwoordeboeke en praktiese voorbeelde uit NWSG gekombineer om die moont-likhede van 'n meer gebruikersvriendelike produk te illustreer.

Sleutelwoorde: AANLEERDERWOORDEBOEK, GEBRUIKERS, TIPOLOGIE, BRUGTAAL, TEKSRESEPSIE, MAKROSTRUKTUUR, TEKSPRODUKSIE, MIKRO-ARGITEKTUUR, RAAM-STRUKTUUR


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5788/15-0-11

Refbacks

  • There are currently no refbacks.ISSN 2224-0039 (online); ISSN 1684-4904 (print)

Creative Commons License CC BY 4.0


Powered by OJS and hosted by Stellenbosch University Library and Information Service since 2011.


Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help