Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 6 (1996) Die inkortingsneller moet en die woordeboek Abstract   PDF
A.F. Prinsloo
 
Vol 6 (1996) Die WAT en etimologie: Word die kringloop voltooi? Abstract   PDF
Willem Botha
 
Vol 6 (1996) Leksikografiese behoeftevervulling Abstract   PDF
Rufus H. Gouws
 
Vol 6 (1996) Die negende deel van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal Abstract   PDF
Ilse Feinauer
 
Vol 6 (1996) J. Combrink en J. Spies. SARA. Sakboek van regte Afrikaans Abstract   PDF
J. du T. McLachlan
 
Vol 6 (1996) L.G. de Stadler en Amanda de Stadler (Medewerker). Groot Tesourus van Afrikaans. Abstract   PDF
C. van Schalkwyk
 
Vol 6 (1996) I.E. du Toit. Tweetalige Polisiewoordeboek. Bilingual Police Dictionary. Abstract   PDF
B.F. Smit
 
Vol 6 (1996) Terminology Committee for Social Work. Vaktaalkomitee vir Maatskaplike Werk. New Dictionary of Social Work. Nuwe Woordeboek vir Maatskaplike Werk. Abstract   PDF
W.F. van Delft
 
Vol 6 (1996) Annelize van Rooyen. Die Afrikaanse Naamboek. Abstract   PDF
Johan Combrink
 
Vol 5 (1995) Die invloed van rekenarisering op die leksikografiese terminologie Abstract   PDF
Pieter Harteveld
 
Vol 5 (1995) Ek meneer en jy meneer: hoe word master dan gesmeer? Abstract   PDF
W.F. Botha
 
Vol 5 (1995) 'n Kritiese beskouing van HAT3 Abstract   PDF
Adelia Carstens
 
Vol 5 (1995) Die Afrikaanse Verklarende Musiekwoordeboek Abstract   PDF
I.J. Grové
 
Vol 5 (1995) 'n Eksegese van 'n leksikografiese metode: Die WAT en die probleem van ensiklopedisiteit in die verklarende linguistiese woordeboek Abstract   PDF
Piet Swanepoel
 
Vol 5 (1995) R.P. Botha, G. Kroes en C.H. Winckler. Afrikaanse Idiome en ander Vaste Uitdrukkings Abstract   PDF
H.J. Lubbe
 
Vol 5 (1995) Basiswoordeboek van Afrikaans Abstract   PDF
A.N. Otto
 
Vol 5 (1995) Beleid vir die hantering van beledigende en sensitiewe leksikale items in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal Abstract   PDF
P. Harteveld, A.E. van Niekerk
 
Vol 22 (2012) Die hantering van neweskikkers en onderskikkers in Afrikaanse woordeboeke Abstract   PDF
Nerina Bosman, Anna N. Otto
 
Vol 7 (1997) Probleme der Textauswahl für einen elektronischen Thesaurus: Tagungsbericht Abstract   PDF
Michael Schlaefer
 
Vol 7 (1997) Klein Woordeboek / Little Dictionary Abstract   PDF
Phillip Adriaan Louw
 
Vol 7 (1997) Hausmann, F.J., O. Reichmann, H.E. Wiegand en L. Zgusta (Reds.). Worterbücher: Ein internationales Handbuch zur Lexikographie / Dictionaries: An International Encyclopedia of Lexicography / Dictionnaires: Encyclopedie internationale de lexicographie. Abstract   PDF
Piet Swanepoel
 
Vol 7 (1997) G.H. Kocks (Samesteller), J.P. Vording, A. Beugels, H. Bloemhof, e.a. (Medewerkers). Woordenboek van de Drentse Dialecten, A-L. Abstract   PDF
G.S. van der Merwe
 
Vol 8 (1998) Die makrostrukturele vergestalting van affikse en tegnostamme in Afrikaanse vertalende woordeboeke Abstract   PDF
Gerda de Wet
 
Vol 8 (1998) Paradigmaverskuiwings en die Afrikaanse mediese vaktaal Abstract   PDF
H.P. Wassermann
 
Vol 9 (1999) Die mikrostrukturele bewerking van affikse in Afrikaanse vertalende woordeboeke Abstract   PDF
Gerda de Wet
 
Vol 9 (1999) Functionele aspecten van de gecomputeriseerde lexicografie Abstract   PDF
Joost Kist
 
Vol 9 (1999) Kriteria vir 'n Afrikaanse aanleerderwoordeboek Abstract   PDF
Anna Nel Otto
 
Vol 9 (1999) Afrikaanse Spreekwoorde en Uitdrukkings: 'n makrostrukturele beskouing Abstract   PDF
Chrisna Beuke-Muir
 
Vol 9 (1999) Nasionale Terminologiediens van die Departement van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie. Drukkerswoordeboek / Printing Dictionary. Abstract   PDF
Nolan N. Kearns
 
Vol 9 (1999) Frans van Niekerk, Joey Basson en Kobus Grobler (Samestellers). Wilde Woordeboek. Abstract   PDF
A.F. Prinsloo
 
Vol 4 (1994) Ideologiese polisemie in verklarende Afrikaanse woordeboeke Abstract   PDF
Adelia Carstens
 
Vol 4 (1994) Ostensiewe adressering in vertalende woordeboeke Abstract   PDF
R.H. Gouws
 
Vol 4 (1994) Der Thesaurusgedanke im Grimmschen Wörterbuch Abstract   PDF
Michael Schlaefer
 
Vol 4 (1994) Multivergensie: 'n Netwerk van ekwivalensieverhoudinge Abstract   PDF
Christelle Trautmann
 
Vol 4 (1994) Lexicologie als universitaire vakopleiding Abstract   PDF
W. Martin
 
Vol 4 (1994) Verklarende Afrikaanse woordeboek8 as spieël van normverplasing Abstract   PDF
Adelia Carstens
 
Vol 4 (1994) Tweetalige Aanleerderswoordeboek. Bilingual Learner's Dictionary Abstract   PDF
Anna Nel Otto
 
Vol 4 (1994) T.T. Cloete (Redakteur), Leon Strydom, Heilna du Plooy en Anna-Marie Bisschoff (Medewerkers). Literêre terme en teorieë. Abstract   PDF
F.R. Gilfillan
 
Vol 4 (1994) A.S. Coetser. Die Oxford Kortspelgids. Abstract   PDF
Fritz Ponelis
 
Vol 4 (1994) Gertruida M. du Plooy. 500 Communication Concepts. English / Afrikaans. Abstract   PDF
Nina Overton-De Klerk
 
Vol 4 (1994) P. Harteveld (Red.), L.G. de Stadler en D.C. Hauptfleisch (Medewerkers). Woordkeusegids: 'n Kerntesourus van Afrikaans. Abstract   PDF
I.L. Vos
 
Vol 3 (1993) Aspekte van sintaktiese inligting in verklarende Afrikaanse woordeboeke Abstract   PDF
W.F. Botha
 
Vol 3 (1993) Normatiewe leiding in woordeboeke: 'n nuwe benadering Abstract   PDF
R.H. Gouws
 
Vol 3 (1993) Etikette in sinchronies verklarende woordeboeke Abstract   PDF
F.J. Lombard
 
Vol 3 (1993) Die nuwe AWS in die praktyk: 'n gebruikersoorsig na twee jaar Abstract   PDF
J. du T. McLachlan
 
Vol 3 (1993) Grammatiese inligting ten opsigte van adjektiewe in aanleerderwoordeboeke Abstract   PDF
Anna Nel Otto
 
Vol 3 (1993) Funksies van voorbeeldmateriaal in eentalige woordeboeke Abstract   PDF
L. Rademeyer
 
Vol 3 (1993) Die agtste deel van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal Abstract   PDF
Edith H. Raidt
 
Vol 3 (1993) Een gegevensbank van 14de-eeuwse Middelnederlandse dialecten op computer Abstract   PDF
Pieter van Reenen, Maaike Mulder
 
Vol 3 (1993) Komponentontleding as leksikografiese instrument Abstract   PDF
I.L. Vos
 
Vol 3 (1993) M.L.A. Kgasa. Thanodi ya Setswana ya Dikole. Abstract   PDF
S.A. Swanepoel
 
Vol 3 (1993) J. Smuts en I.J. Smuts. Woordeboek van Regs- en Handelsterme. Abstract   PDF
Lourens M. du Plessis
 
Vol 3 (1993) J.W. Snyman (Ed./Red.), J.S. Shole and/en J.C. Ie Roux. Setswana English Afrikaans Dictionary Woordehoek. Abstract   PDF
S.A. Swanepoel
 
Vol 2 (1992) Behoeftebepaling in die leksikografie Abstract   PDF
Mariëtta Alberts
 
Vol 2 (1992) Los of vas geskryf: die leksikograaf, die spelreëls en die taalwerklikheid Abstract   PDF
W.F. Botha
 
Vol 2 (1992) Definiëring in 'n aanleerderwoordeboek Abstract   PDF
A.E. Feinauer
 
Vol 2 (1992) Voorbeeldmateriaal in woordeboeke Abstract   PDF
F.J. Lombard
 
Vol 2 (1992) Op soek na 'n adekwate linguistiese teorie vir die begronding van die leksikografieteorie en -praktyk --- die kognitiewe grammatika as 'n moontlike alternatief Abstract   PDF
P.H. Swanepoel
 
Vol 2 (1992) Kollokasies: 'n Leksikografiese perspektief Abstract   PDF
A.E. van Niekerk
 
Vol 1 (1991) Taalseksisme as 'n vorm van eensydige leksikografie Abstract   PDF
A.A. Beyleveld, G.J. van Jaarsveld
 
Vol 1 (1991) Die lemmatisering van uitdrukkings in verklarende Afrikaanse woordeboeke Abstract   PDF
W.F. Botha
 
Vol 1 (1991) Begripsontwikkeling Abstract   PDF
Johan Combrink
 
Vol 1 (1991) Vloek, skel en vulgariteit: Hantering van sosiolinguisties aanstootlike leksikale items Abstract   PDF
L. Dekker
 
Vol 1 (1991) Sintagmatiese leksikale betrekkinge in Afrikaans Abstract   PDF
L.G. de Stadler
 
Vol 1 (1991) Implikasies vir die leksikografie van die klassifikasie van plante en diere in die volkstaksonomie Abstract   PDF
J.C.M.D. du Plessis
 
Vol 1 (1991) Vroeë woordelyste en woordeboeke in verband met Afrikaans Abstract   PDF
W. Gericke
 
Vol 1 (1991) Die leksikografiese hantering van woordgroepstamme Abstract   PDF
R.H. Gouws
 
Vol 1 (1991) Die rekenarisering van die leksikografiese prosesse in die Buro van die WAT Abstract   PDF
P. Harteveld
 
Vol 1 (1991) Die aard en aanbieding van die leksikografiese definisie Abstract   PDF
F.J. Lombard
 
Vol 1 (1991) Wat maak ons met die skarminkel in die jonkmanskas, of: aspekte van die gesag van die woordeboek Abstract   PDF
F.F. Odendal
 
Vol 1 (1991) Woordeboek en gebruik: 'n bose kringloop Abstract   PDF
A.F. Prinsloo
 
Vol 1 (1991) Polisemie in die woordeboek --- 'n kognitiewe perspektief Abstract   PDF
P.H. Swanepoel
 
Vol 1 (1991) Die leksikografiese hantering van neo-klassieke en pseudo-sintaktiese komposita Abstract   PDF
A.E. van Niekerk
 
Vol 23 (2013) Le traitement macrostructural de l'emprunt au français dans les dictionnaires locaux au Gabon Abstract   PDF (Français (Canada))
Edgard Maillard Ella
 
Vol 23 (2013) Die leksikografiese aanbieding en behandeling van vaste uitdrukkings Abstract   PDF (Nederlands)
Rufus H. Gouws
 
Vol 23 (2013) Woordeboeke en Dowe gebruikers: huidige probleme en die behoefte aan beter oplossings Abstract   PDF (Nederlands)
Hanelle Fourie Blair
 
Vol 23 (2013) 'n Kritiese beskouing van woordeboeke met geamalgameerde lemmalyste Abstract   PDF (Nederlands)
D.J. Prinsloo
 
Vol 23 (2013) Lexicographie et enseignement de langues liées à l'immigration: note sur le contexte sociolinguistique de l'élaboration du dictionnaire finnois–lingala–français Abstract   PDF (Français (Canada))
Kadima Batumona Adi Gilbert
 
Vol 23 (2013) Le dictionnaire de chimie en lingála pour les élèves de Kinshasa Abstract   PDF (Français (Canada))
Bienvenu Sene Mongaba
 
Vol 24 (2014) Buitetekste in 'n elektroniese gebaretaalwoordeboek Abstract   PDF
Hanelle Fourie Blair
 
Vol 24 (2014) La "main invisible" dans les langues et la confection de dictionnaires locaux Abstract   PDF
Edgard Maillard Ella
 
Vol 24 (2014) Evalueringskriteria en die interaksie tussen die leksikografieteorie en -praktyk; die ontwerp van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal as gevallestudie Abstract   PDF
P.H. Swanepoel
 
Vol 25 (2015) 'n Evaluasie van Pharos Aanleerderwoordeboek vir skole/Learner's Dictionary for Schools en Longman-HAT Afrikaans Dictionary and Grammar for English Speakers in 'n Afrikaanse taalverwerwingskursus op universiteitsvlak Abstract   PDF
Dané Claassen
 
Vol 25 (2015) Ekwivalentverhoudings in tweetalige woordeboeke: Implikasies vir die databasis van 'n elektroniese tweetalige woordeboek van Suid-Afrikaanse Gebaretaal en Afrikaans Abstract   PDF
Hanelle Fourie Blair
 
Vol 25 (2015) Eine neue Adressierungsart: Positionsadressierung bei indexikalischen Angaben und funktionalen Angabezusätzen Abstract   PDF
Herbert Ernst Wiegand
 
Vol 25 (2015) Jana Luther, Fred Pheiffer en Rufus H. Gouws (Redakteurs). HAT. Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal. Abstract   PDF
Willem Botha
 
Vol 25 (2015) Michael Mann (Red.). Digitale Lexikographie. Ein- und mehrsprachige elektronische Wörterbücher mit Deutsch: aktuelle Entwicklungen und Analysen. Abstract   PDF
Hanelle Fourie Blair
 
Vol 26 (2016) Über die Konstruktion einer hierarchischen Textverbundgesamtstruktur. Ein Beitrag zur Theorie der Wörterbuchform Abstract   PDF
Herbert Ernst Wiegand
 
Vol 26 (2016) Probleme in Bezug auf die slowenische lexikographische Terminologie Abstract   PDF
Simona Štavbar
 
Vol 26 (2016) Die rol van die US se Departement Afrikaans en Nederlands in die ontwikkeling van die Afrikaanse leksikografie onder Nederlandse invloed: Verklarende standaardwoordeboeke Abstract   PDF
Gerda Odendaal
 
Vol 26 (2016) Op pad na 'n omvattende woordeboekkultuur in die digitale era Abstract   PDF
Rufus H. Gouws
 
Vol 27 (2017) Prolingua se bydrae tot terminologieontwikkeling in Afrikaans Abstract   PDF
Mariëtta Alberts
 
Vol 27 (2017) Deutsches Wortgut in rumänischen Pflanzennamen. Ein Bericht aus der rumänischen Wörterbuchpraxis Abstract   PDF
Radu Drăgulescu
 
Vol 27 (2017) Afrikataalleksikografie: Gister, vandag en môre Abstract   PDF
D.J. Prinsloo, Elsabé Taljard
 
Vol 27 (2017) Überlegungen zu einem neuen zweisprachigen phraseologischen Wörterbuch Deutsch–Rumänisch Abstract   PDF
Doris Sava
 
Vol 27 (2017) Die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Afrikaanse Woordelys en Spelreëls. Abstract   PDF
Marius Swart
 
Vol 30 (2020) Van Wyk, E. (Compiler). The Talking Dictionary. Abstract   PDF
Maria Hermione le Roux
 
Vol 30 (2020) Création de ressources lexicographiques Français–Slovène d'aide à la traduction spécialisée Abstract   PDF (Français (Canada))
Sonia Vaupot
 
Vol 30 (2020) 'n Model vir 'n aanlyn GIS-vakwoordeboek Abstract   PDF (Nederlands)
Lize-Mari Theron
 
Vol 30 (2020) Der LeGeDe-Prototyp: Zur Erstellung eines korpusbasierten Online-Wörterbuchs zu lexikalischen Besonderheiten im gesprochenen Deutsch. Aktueller Stand und Perspektiven Abstract   PDF
Meike Meliss, Christine Möhrs
 
Vol 31 (2021) Zur Darstellung eines mehrstufigen Prototypbegriffs in der multilingualen automatischen Sprachgenerierung: vom Korpus über word embeddings bis hin zum automatischen Wörterbuch Abstract   PDF
María José Domínguez Vázquez
 
Vol 31 (2021) Das Modul Werbeslogans. Eine korpusinformierte lexikografische Ressource zum aktuellen Gebrauch von Werbeslogans außerhalb der Domäne Werbung Abstract   PDF
Janja Polajnar
 
Vol 31 (2021) W.F. Botha (Hoofredakteur). Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Sestiende Deel: SRP–SZONDITOETS. Abstract   PDF
Ernst Kotzé
 
Vol 7 (1997) 'n Kontrastiewe beskouing van tweetalige woordeboeke in Suid-Afrika en Japan Abstract   PDF
Takashi Sakurai, Ernst F. Kotzé
 
Vol 28 (2018) 'n Leksikografiese datatrekkingstruktuur vir aanlyn woordeboeke Abstract   PDF
Rufus H. Gouws
 
Vol 18 (2008) 'n Moontlike model vir die bewerking van idiome in tweetalige woordeboeke Abstract   PDF
Liezl Potgieter
 
Vol 12 (2002) 'n Praktiese benadering tot die samestelling van 'n tweerigtingvakwoordeboek met Afrikaans en Italiaans as taalpaar Abstract   PDF
F. de Foglio, H.J. Lubbe
 
Vol 19 (2009) 'n Teoretiese basis vir kontekstualisering in tweetalige woordeboeke Abstract   PDF
Herman L. Beyer
 
Vol 13 (2003) 'n Vertalende vakwoordeboek van politieke terme Abstract   PDF
Mariëtta Alberts
 
Vol 16 (2006) 'n Voorlopige model vir die sistematiese beskrywing van gebruikersvriendelikheid in woordeboeke Abstract   PDF
Herman L Beyer
 
Vol 12 (2002) 'n Woord van AFRILEX / A Few Words from AFRILEX Abstract   PDF
Danie Prinsloo
 
Vol 13 (2003) 'n Woord van AFRILEX / A Few Words from AFRILEX Abstract   PDF
Mariëtta Alberts
 
Vol 19 (2009) 'n Woord van AFRILEX / A Few Words from AFRILEX Abstract   PDF
Gilles-Maurice de Schryver
 
Vol 14 (2004) 'n Woord van AFRILEX / A Few Words from AFRILEX Abstract   PDF
Mariëtta Alberts
 
Vol 10 (2000) 'n Woord van AFRILEX / A Few Words from AFRILEX Abstract   PDF
Danie Prinsloo
 
Vol 11 (2001) 'n Woord van AFRILEX / A Few Words from AFRILEX Abstract   PDF
Danie Prinsloo
 
Vol 16 (2006) 'n Woord van AFRILEX / A Few Words from AFRILEX Abstract   PDF
Mariëtta Alberts
 
Vol 15 (2005) 'n Woord van AFRILEX/A Few Words from AFRILEX Abstract   PDF
Mariëtte Alberts
 
Vol 20 (2010) 'n Woord van AFRILEX/A Few Words from AFRILEX Abstract   PDF
Gilles-Maurice de Schryver
 
Vol 21 (2011) 'n Woord van AFRILEX/A few words from AFRILEX Abstract   PDF
Gilles-Maurice de Schryver
 
Vol 18 (2008) 'n Woord van AFRILEX/A Few Words from AFRILEX Abstract   PDF
R.H. Gouws
 
Vol 17 (2007) 'n Woord van AFRILEX/A Few Words from AFRILEX Abstract   PDF
R.H. Gouws
 
Vol 6 (1996) 'n Woord van AFRILEX/A few words from AFRILEX Abstract   PDF
Rufus Gouws
 
Vol 7 (1997) 'n Woord van AFRILEX/A few words from AFRILEX Abstract   PDF
Rufus Gouws
 
Vol 8 (1998) 'n Woord van AFRILEX/A few words from AFRILEX Abstract   PDF
Rufus Gouws
 
Vol 9 (1999) 'n Woord van AFRILEX/A few words from AFRILEX Abstract   PDF
Danie Prinsloo
 
Vol 26 (2016) Oskar Reichmann. Historische Lexikographie. Ideen, Verwirklichungen, Reflexionen an Beispielen des Deutschen, Niederländischen und Englischen. Abstract   PDF
Maria Smit
 
Vol 26 (2016) Peter Gilliver. The Making of the Oxford English Dictionary. Abstract   PDF
J.C.M.D. Du Plessis
 
Vol 31 (2021) Peter Martin. The Dictionary Wars: The American Fight over the English Language. Abstract   PDF
Gong Cheng, Hai Xu
 
Vol 27 (2017) Philip Durkin. The Oxford Handbook of Lexicography. Abstract   PDF
Dehui Li
 
Vol 31 (2021) Sarah Ogilvie and Gabriella Safran (Eds.). The Whole World in a Book: Dictionaries in the Nineteenth Century. Abstract   PDF
Lingzhen Dai
 
Vol 7 (1997) A Dictionary of South African English on Historical Principles: A Case of Lexical Invasion or Corpus Enhancement? Abstract   PDF
Liesel Hibbert
 
Vol 23 (2013) Birds of a Feather Don't Always Flock Together: User Problems in Identifying Headwords in Online English Learner's Dictionaries Abstract   PDF
Julia Miller
 
Vol 3 (1993) Chambers Schoolbag Dictionary including Southern African usage and pronunciation. Abstract   PDF
Elaine Ridge
 
Vol 5 (1995) Considering Bilingual Dictionaries Against a Corpus. Do English-French Dictionaries Present "Real English"? Abstract   PDF
Dirk Noël, Bart Defrancq, Filip Devos
 
Vol 9 (1999) Dictionary of Grammar Abstract   PDF
E. Ridge
 
Vol 7 (1997) Kind, Considerate, Thoughtful: A Semantic Analysis Abstract   PDF
Catherine Travis
 
Vol 6 (1996) Longman Dictionary of Contemporary English Abstract   PDF
Geoffrey Hughes
 
Vol 30 (2020) Sethantšo sa Sesotho and Sesuto–English Dictionary: A Comparative Analysis of their Designs and Entries Abstract   PDF
T.L. Motjope-Mokhali, I.M. Kosch, Munzhedzi James Mafela
 
Vol 7 (1997) A 38 Million Words Dutch Text Corpus and its Users Abstract   PDF
J.G. Kruyt, M.W.F. Dutilh
 
Vol 23 (2013) A Balanced and Representative Corpus: The Effects of Strict Corpus-based Dictionary Compilation in Sesotho sa Leboa Abstract   PDF
V.M. Mojela
 
Vol 20 (2010) A Bilingualised English Dictionary for Catalan Speakers Abstract   PDF
Montse Corrius, Dídac Pujol
 
Vol 14 (2004) A Bilingualised English Dictionary for Catalan Speakers The EED Abstract   PDF
Langa Khumalo
 
Vol 27 (2017) A Computational Approach to Zulu Verb Morphology within the Context of Lexical Semantics Abstract   PDF
Sonja E. Bosch, Laurette Pretorius
 
Vol 19 (2009) A Corpus-based Survey of Four Electronic Swahili–English Bilingual Dictionaries Abstract   PDF
Guy De Pauw, Gilles-Maurice de Schryver, Peter Waiganjo Wagacha
 
Vol 26 (2016) A Critical Analysis of Multilingual Dictionaries Abstract   PDF
D.J. Prinsloo
 
Vol 21 (2011) A Critical Analysis of the Lemmatisation of Nouns and Verbs in isiZulu Abstract   PDF
D.J. Prinsloo
 
Vol 24 (2014) A Critical Evaluation of the Paradigm Approach in Sepedi Lemmatisation — The Groot Noord-Sotho Woordeboek as a Case in Point Abstract   PDF
D.J. Prinsloo
 
Vol 30 (2020) A Critical Evaluation of Three Sesotho Dictionaries Abstract   PDF
Mmasibidi Setaka, D.J. Prinsloo
 
Vol 21 (2011) A Critical Look at On Est Ensemble: 852 mots pour comprendre le français du Gabon. Abstract   PDF
Pierre Ondo-Mébiame, Guy-Modeste Ekwa Ebanéga
 
Vol 2 (1992) A Critical Survey of Xhosa Lexicography 1772-1989 Abstract   PDF
P.T. Mtuze
 
Vol 22 (2012) A Critique of the Controlled Defining Vocabulary in Longman Dictionary of Contemporary English Abstract   PDF
Hai Xu
 
Vol 24 (2014) A Functional Analysis of the e-WAT with Specific Focus on the Mobile Version: Towards a Model for Improvement Abstract   PDF
André Du Plessis
 
Vol 20 (2010) A Functional Approach to the Choice between Descriptive, Prescriptive and Proscriptive Lexicography Abstract   PDF
Henning Bergenholtz, Rufus H. Gouws
 
Vol 24 (2014) A General Lexicographic Model for a Typological Variety of Dictionaries in African Languages Abstract   PDF
Gertrud Faaß, Sonja E. Bosch, Rufus H. Gouws
 
Vol 18 (2008) A Lexicographic Approach to Language Policy and Recommendations for Future Dictionaries Abstract   PDF
Sven Tarp, Rufus H. Gouws
 
Vol 28 (2018) A Lexicographic Approach to Teaching the English Article System: Help or Hindrance? Abstract   PDF
Sugene Kim
 
Vol 31 (2021) A Lexico-phonetic Comparison of Olukumi and Lukumi: A Procedure for Developing a Multilingual Dictionary Abstract   PDF
Joy Oluchi Uguru
 
Vol 11 (2001) A. Moerdijk en R. Tempelaars (redactie). Van A tot Z en verder ...: Lezingen bij de voltooiing van het WNT Abstract   PDF
Gerhard van Wyk
 
Vol 8 (1998) A Multilingual, Multicultural and Explanatory Music Education Dictionary for South Africa --- Using Wiegand's Metalexicography to Establish its Purposes, Functions and Nature Abstract   PDF
Maria Smit
 
Vol 14 (2004) A New English?Arabic Parallel Text Corpus for Lexicographic Applications Abstract   PDF
Hashan Al-Ajmi
 
Vol 18 (2008) A New Way to Lemmatize Adjectives in a User-friendly Zulu–English Dictionary Abstract   PDF
Gilles-Maurice de Schryver
 
Vol 19 (2009) A Perspective on the Lexicographic Value of Mega Newspaper Corpora — The Case of Afrikaans in South Africa Abstract   PDF
D.J. Prinsloo
 
Vol 7 (1997) A Study in the Lexicographical Treatment of Arabic Synonyms Abstract   PDF
Mohamed Helmy Heliel
 
Vol 22 (2012) A Study of the Use of the HAT Afrikaanse Skoolwoordeboek by Primary School Children Abstract   PDF
Michele F. van der Merwe
 
Vol 30 (2020) A Survey of Indonesian Students' Use of Dictionaries Abstract   PDF
Fallianda Fallianda
 
Vol 18 (2008) A Survey of the Dictionary Use of Gabonese Students 349-365 at Two South African Universities Guy-Modeste Ekwa Ebanéga and Fatima Tomba Moussavou Abstract   PDF
Guy-Modeste Ekwa Ebanégar, Fatima Tomba Moussavou
 
Vol 6 (1996) A Translation Dictionary of Phrasal Verbs: An Ongoing Project Abstract   PDF
Mohamed Helmy Heliel
 
Vol 17 (2007) A Transtextual Approach to Lexicographic Functions Abstract   PDF
Rufus H. Gouws
 
Vol 16 (2006) A Trilingual Dictionary Yilumbu-French-English: An Ongoing Project Abstract   PDF
Paul Achille Mavoungou
 
Vol 27 (2017) A Usability Evaluation of the Prototype Afrikaanse idiome-woordeboek Abstract   PDF
Liezl H. Ball, Theo J.D. Bothma
 
Vol 25 (2015) Abbreviations and Acronyms: The Case of Tlhalosi ya Medi ya Setswana Abstract   PDF
Joyce T. Mathangwane
 
Vol 20 (2010) Access Routes of Internet Finance Dictionaries: Present Solutions and Future Opportunities Abstract   PDF
Deny Arnos Kwary
 
Vol 30 (2020) Access Routes to BODY PART Multiword Expressions in the 'Big Five' MELDs: Use of Hyperlinks Abstract   PDF
Sylwia Wojciechowska
 
Vol 9 (1999) Access Structures in a Standard Translation Dictionary Abstract   PDF
Phillip Adriaan Louw
 
Vol 4 (1994) A.D. de V. Cluver. A Dictionary of Language Planning Terms. Abstract   PDF
Gerard Schuring
 
Vol 26 (2016) Adapting a Historical Dictionary for the Modern Online User: The Case of the Dictionary of South African English on Historical Principles's Presentation and Navigation Features Abstract   PDF
André Du Plessis, Tim Van Niekerk
 
Vol 10 (2000) Adressierung in der ein- und zweisprachigen Lexikographie. Eine einführende Übersicht über die Forschungs- und Problemlage Abstract   PDF
Herbert Ernst Wiegand
 
Vol 22 (2012) Advanced Cantonese ESL Learners' Use of a Monolingual Dictionary for Language Production Abstract   PDF
Alice Y.W. Chan
 
Vol 26 (2016) Advantages and Disadvantages in the Use of Internet as a Corpus: The Case of the Online Dictionaries of Spanish Valladolid-UVa Abstract   PDF
Sven Tarp, Pedro A. Fuertes-Olivera
 
Vol 20 (2010) Affirming a Role for Specialised Dictionaries in Indigenous African Languages Abstract   PDF
Dion Nkomo
 
Vol 19, No 1 (2009): Lexikos 19 Supplement Affirming Verb Lexemes in A Practical Ndebele Dictionary and in Isichazamazwi SesiNdebele: The Case of -wa Verbs Abstract   PDF
Jerry Zondo
 
Vol 29 (2019) African Language Dictionaries for Children — A Neglected Genre Abstract   PDF
Elsabé Taljard, Danie Prinsloo
 
Vol 7 (1997) Afrikaans, American and British Models for South African English Lexicography: Racial Label Usage Abstract   PDF
M. Lynne Murphy
 
Vol 3 (1993) Afrikaans Learner's Dictionaries for a Multilingual South Africa Abstract   PDF
R.H. Gouws
 
Vol 17 (2007) Albert Busch: Diskurslexikologie und Sprachgeschichte der Computertechnologie Abstract   PDF
Andrzej Katny
 
Vol 12 (2002) An Advanced Dictionary? Similarities and Differences between Duramazwi ReChiShona and Duramazwi Guru ReChiShona * Abstract   PDF
Emmanuel Chabata
 
Vol 19 (2009) An Analysis of Practical Lexicography: A Reader (Ed. Fontenelle 2008) Abstract   PDF
Gilles-Maurice de Schryver
 
Vol 23 (2013) An Analysis of the Oxford Bilingual School Dictionary: Northern Sotho and English (De Schryver 2007) Abstract   PDF
Inge Kosch
 
Vol 18 (2008) An Analysis of The Oxford Guide to Practical Lexicography (Atkins and Rundell 2008) Abstract   PDF
Gilles-Maurice de Schryver
 
Vol 28 (2018) An Empirical Study of EFL Learners' Dictionary Use in Chinese–English Translation Abstract   PDF
Pengcheng Liang, Dan Xu
 
Vol 10 (2000) An Integrated Semasiological and Onomasiological Presentation of Semantic Information in General Monolingual Dictionaries as Proposed in H.E. Wiegand's Semantics and Lexicography Abstract   PDF
Phillip Louw
 
Vol 30 (2020) An Overview of English Dictionaries of Abbreviations Abstract   PDF
Mojca Kompara Lukančič
 
Vol 8 (1998) Analysis of the Word-Initial Segment with Reference to Lemmatising Zulu Nasal Nouns Abstract   PDF
M.H. Mpungose
 
Vol 6 (1996) Ancestor Non-worship in Mampruli Abstract   PDF
Tony Naden
 
Vol 18 (2008) Anna Dziemianko. User-friendliness of Verb Syntax in Pedagogical Dictionaries of English Abstract   PDF
Michaël Abecassis
 
Vol 22 (2012) ANNA: A Dictionary with a Name (and what Lies Behind it) Abstract   PDF
W. Martin
 
Vol 17 (2007) Anton F. Prinsloo: Sleng: Woorde, uitdrukkings en hul herkoms Abstract   PDF
A.E. Cloete
 
Vol 19 (2009) A.P. Cowie (Editor). The Oxford History of English Lexicography. Volume I: General-purpose Dictionaries. Volume II: Specialized Dictionaries Abstract   PDF
Loránd-Levente Pálfi
 
Vol 15 (2005) A.P. Cowie. English Dictionaries for Foreign Learners: A History Abstract   PDF
Phillip Louw
 
Vol 27 (2017) Approaches to the Treatment of Zero Equivalence in a Bilingual Dictionary Abstract   PDF
Marjeta Vrbinc, Alenka Vrbinc
 
Vol 24 (2014) Article Structures: Moving from Printed to e-Dictionaries Abstract   PDF
Rufus H. Gouws
 
Vol 13 (2003) Aspekte van mikrostrukturele ver-skeidenheid en inkonsekwentheid in woordeboeke Abstract   PDF
Rufus H. Gouws
 
Vol 6 (1996) Authenticating the Vocabulary: A Study in Seventeenth-Century Lexicographical Practice Abstract   PDF
N.E. Osselton
 
Vol 17 (2007) Étude socio-terminologique du vocabulaire médical cilubà Abstract   PDF
Emmanuel Kambaja Musampa
 
Vol 15 (2005) Über die Datenakzessivität in Printwörterbüchern. Einblicke in neuere Entwicklungen einer Theorie der Wörterbuchform Abstract   PDF
Herbert Ernst Wiegand
 
Vol 17 (2007) Über Zugriffspfade in Printwörterbüchern. Ein Beitrag zur Schnittstelle von Benutzungshandlungen und Wörterbuchform Abstract   PDF
Herbert Ernst Wiegand
 
Vol 8 (1998) B. Kirsch, S. Skorge and N. Matsiliza. An English-Xhosa Companion for Health-Care Professionals. Abstract   PDF
M.W. Jadezweni
 
Vol 14 (2004) Basic Problems of Learner's Lexicography * Abstract   PDF
Sven Tarp
 
Vol 11 (2001) Beiträge zu einer kognitiv ausgerichteten Lexikographie Abstract   PDF
Udo L. Figge
 
Vol 21 (2011) Between designer drugs and afterburners: A Lexicographic-Semantic Study of Equivalence Abstract   PDF
Arleta Adamska-Sałaciak
 
Vol 18 (2008) Bibliographical Materials for Afrikaans Etymological Lexicography Abstract   PDF
Jeremy Bergerson
 
Vol 6 (1996) Bilingual Dictionaries and Communicative Equivalence for a Multilingual Society Abstract   PDF
Rufus H. Gouws
 
Vol 18 (2008) Bilingual Dictionaries, the Lexicographer and the Translator Abstract   PDF
Rachélle Gauton
 
Vol 22 (2012) Bilingualized Dictionaries with Special Reference to the Chinese EFL Context Abstract   PDF
Yuzhen Chen
 
Vol 17 (2007) Birgit Steinbügl: Deutsch-englische Kollokationen: Erfassung in zweisprachigen Wörterbüchern und Grenzen der korpusbasierten Analyse Abstract   PDF
Maria Smit
 
Vol 20 (2010) Borrowing and Dictionary Compilation: The Case of the Indigenous South African Languages Abstract   PDF
Munzhedzi James Mafela
 
Vol 20 (2010) Borrowing and Loan Words: The Lemmatizing of Newly Acquired Lexical Items in Sesotho sa Leboa Abstract   PDF
V.M. Mojela
 
Vol 3 (1993) Broadening the Perspectives of South African English and Afrikaans Research (An Interview with David L. Gold on his Work in these Fields) Abstract   PDF
Roy S. Rosenstein
 
Vol 18 (2008) B.T. Sue Atkins Receives an Honorary Doctorate from the University of Pretoria Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 12 (2002) Business Metaphors in a Bilingual Business Lexicon* Abstract   PDF
Li Lan, Grahame T. Bilbow
 
Vol 13 (2003) Capturing Cultural Glossaries: Case-study I * Abstract   PDF
Matete Madiba, Lorna Mphahlele, Matlakala Kganyago
 
Vol 15 (2005) Capturing Cultural Glossaries: Case-study II Abstract   PDF
Matete Madiba, Lorna Mphahlele, Matlakala Kganyago
 
Vol 21 (2011) Categorising Example Sentences in Dictionaries for Research Purposes Abstract   PDF
Lorna Hiles
 
Vol 25 (2015) Centre for Political and Related Terminology in Southern African Languages (CEPTSA) — Translating and Explanatory Dictionaries Abstract   PDF
Mariëtta Alberts
 
Vol 10 (2000) Challenges Encountered in the Compilation of an Advanced Shona Dictionary Abstract   PDF
Moreblessings Busi Chitauro-Mawema
 
Vol 22 (2012) Challenges of Predictability and Consistency in the First Comprehensive Sotho Dictionary Abstract   PDF
Inge Kosch
 
Vol 16 (2006) Challenges to Issues of Balance and Representativeness in African Lexicography Abstract   PDF
Thapelo Joseph Otlogetswe
 
Vol 20 (2010) Checking Knowledge in Online Encyclopaedias: Towards a Behavioural Approach to Data Accessibility Abstract   PDF
Marcin Overgaard Ptaszynski
 
Vol 17 (2007) Christa Kilian-Hatz: Khwe Dictionary Abstract   PDF
Andy Chebanne
 
Vol 7 (1997) Collocability in Languages for Special Purposes (LSPs): Some Preliminaries Abstract   PDF
Francis E. Knowles
 
Vol 25 (2015) Collocations and Grammatical Patterns in a Multilingual Online Term Bank Abstract   PDF
Elsabé Taljard
 
Vol 27 (2017) Colors in French, American and British Dictionaries Abstract   PDF
Krista Williams
 
Vol 26 (2016) Comparing Dictionary-induced Vocabulary Learning and Inferencing in the Context of Reading Abstract   PDF
Di Zou
 
Vol 16 (2006) Compiling a Bidirectional Dictionary Bridging English and the Sotho Languages: A Viability Study Abstract   PDF
D.J Prinsloo
 
Vol 17 (2007) Compiling a Corpus-based Dictionary Grammar: An Example for Northern Sotho Abstract   PDF
Gilles-Maurice de Schryver, Elsabé Taljard
 
Vol 13 (2003) Compiling a Dictionary of an Unwritten Language: A Non-corpus-based Approach Abstract   PDF
Jacques van Keymeulen
 
Vol 20 (2010) Compiling a Monolingual Dictionary for Native Speakers Abstract   PDF
Patrick Hanks
 
Vol 13 (2003) Compiling Dictionaries Using Semantic Domains* Abstract   PDF
Ronald Moe
 
Vol 19 (2009) Compiling the First Monolingual Lusoga Dictionary Abstract   PDF
Minah Nabirye
 
Vol 29 (2019) Connecting the Dots: Tradition and Disruption in Lexicography Abstract   PDF
Sven Tarp
 
Vol 17 (2007) Considerations for Providing Etymological Information in the Advanced Ndebele Dictionary Abstract   PDF
Langa Khumalo
 
Vol 15 (2005) Considering a Lexicographic Plan for Gabon within the Gabonese Language Landscape Abstract   PDF
Hugues Steve Ndinga-Koumba-Binza
 
Vol 26 (2016) Considering the Merits, and Some Demerits, of the Longman English–Japanese Dictionary Abstract   PDF
Defa Ren
 
Vol 31 (2021) Construal of Mental Health Problems in English Learners' Dictionaries Abstract   PDF
Arleta Adamska-Sałaciak
 
Vol 31 (2021) Corpus Linguistics Methods for Building ESP Word Lists, Glossaries and Dictionaries on the Example of a Marine Engineering Word List Abstract   PDF
Zorica Đurović
 
Vol 25 (2015) Corpus-based Lexicography for Lesser-resourced Languages — Maximizing the Limited Corpus Abstract   PDF
D.J. Prinsloo
 
Vol 28 (2018) Corpus-Based Research on Terminology of Turkish Lexicography(CBRT-TURKLEX) Abstract   PDF
Erdoğan Boz, Ferdi Bozkurt, Fatih Doğru
 
Vol 28 (2018) Corpus-driven Bantu Lexicography Part 1: Organic Corpus Building for Lusoga Abstract   PDF
Gilles-Maurice de Schryver, Minah Nabirye
 
Vol 28 (2018) Corpus-driven Bantu Lexicography Part 2: Lemmatisation and Rulers for Lusoga Abstract   PDF
Gilles-Maurice de Schryver, Minah Nabirye
 
Vol 28 (2018) Corpus-driven Bantu Lexicography Part 3: Mapping Meaning onto Use in Lusoga Abstract   PDF
Gilles-Maurice de Schryver, Minah Nabirye
 
Vol 28 (2018) Correct Hypotheses and Careful Reading Are Essential: Results of an Observational Study on Learners Using Online Language Resources Abstract   PDF
Carolin Müller-Spitzer, Martina Nied Curcio, María José Domínguez Vázquez, Idalete Maria Silva Dias, Sascha Wolfer
 
Vol 20 (2010) Countable or Uncountable? That is the Question — Lexicographic Solutions to Nominal Countability in Learner's Dictionaries for Production Purposes Abstract   PDF
Mei Xue
 
Vol 24 (2014) Creating a German–Basque Electronic Dictionary for German Learners Abstract   PDF
David Lindemann
 
Vol 17 (2007) Creating a Single South African Keyboard Layout to Promote Language Abstract   PDF
Dwayne Bailey
 
Vol 8 (1998) Cross-Referencing as a Lexicographic Device Abstract   PDF
R.H. Gouws, D.J. Prinsloo
 
Vol 23 (2013) Cuban School Dictionaries for First-Language Learners: A Shared Experience Abstract   PDF
Sven Tarp, Leonel Ruiz Miyares
 
Vol 13 (2003) Cultural Aspects in the Shona Monolingual Dictionary Duramazwi Guru reChiShona* Abstract   PDF
Nomalanga Mpofu
 
Vol 13 (2003) Dalene Müller. Skryf Afrikaans van A tot Z Abstract   PDF
A.E. Cloete
 
Vol 16 (2006) Das Lern- und Konsultationswörterbuch. Ein neuer Fachwörterbuchtyp am Beispiel der Wörterbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft (WSK) Abstract   PDF
Herbert Ernst Wiegand
 
Vol 23 (2013) Das lexikographische Beispiel in der Parömiographie. Formen und Funktionen Abstract   PDF
Vida Jesenšek
 
Vol 28 (2018) Das Rumäniendeutsche in der Neuauflage (2016) des Variantenwörterbuchs des Deutschen. Ioan Lăzărescu zum 65. Geburtstag gewidmet Abstract   PDF
Doris Sava
 
Vol 18 (2008) D.C. Hauptfleisch 14 Maart 1926 – 14 Junie 2008 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 18 (2008) D.C. Hauptfleisch 14 March 1926 – 14 June 2008 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 16 (2006) De la problématique des articles synopsis dans la compilation des dictionnaires au Gabon* Abstract   PDF
Gilles Saphou-Bivigat, Edgard Maillard Ella
 
Vol 15 (2005) De la révision du Dictionnaire de Samuel Galley Abstract   PDF
Pierre Ondo-Mebiame
 
Vol 12 (2002) Defining Formats and Corpusbased Examples in the General Ndebele Dictionary, Isichazamazwi SesiNdebele * Abstract   PDF
Langa Khumalo
 
Vol 6 (1996) Della Thompson (Editor). The Concise Oxford Dictionary of Current English. Abstract   PDF
Liesel Hibbert
 
Vol 16 (2006) Des considérations sur la lexicographie et la linguistique au Gabon* Abstract   PDF
Guy-Modeste Ekwa Ebané ga, Fatima Tomba Moussavou
 
Vol 24 (2014) Developing a Campus Slang Dictionary for the University of Botswana Abstract   PDF
Thapelo J. Otlogetswe, Goabilwe Ramaeba
 
Vol 15 (2005) Developing a Learner's Corpus: The Case of a First-year Module in Mathematics Abstract   PDF
Christa Van der Walt, Hanelle Fourie
 
Vol 23 (2013) Developing Legal Terminology in African Languages as Aid to the Court Interpreter: A South African Perspective Abstract   PDF
Mariëtta Alberts, Nina Mollema
 
Vol 23 (2013) Developing The Presentation of Word Formation in General Monolingual Dictionaries Abstract   PDF
Henning Bergenholtz, Rufus H. Gouws
 
Vol 23 (2013) Development in Lexicography: From Polyfunctional to Monofunctional Accounting Dictionaries Abstract   PDF
Sandro Nielsen, Pedro A. Fuertes-Olivera
 
Vol 22 (2012) Devices for Information Presentation in Electronic Dictionaries Abstract   PDF
D.J. Prinsloo, Ulrich Heid, Theo Bothma, Gertrud Faaß
 
Vol 25 (2015) Diasystematic Information in the "Big Five": A Comparison of Print Dictionaries, CD-ROMS/DVD-ROMS and Online Dictionaries Abstract   PDF
Marjeta Vrbinc, Alenka Vrbinc
 
Vol 6 (1996) Dictionaries and Orthography in Modern Africa Abstract   PDF
M. Lynne Murphy
 
Vol 9 (1999) Dictionaries and the Standardization of Spelling in Swahili Abstract   PDF
James S. Mdee
 
Vol 31 (2021) Dictionaries Integrated into English Learning Apps: Critical Comments and Suggestions for Improvement Abstract   PDF
Fang Huang, Sven Tarp
 
Vol 13 (2003) Dictionaries of Canadian English Abstract   PDF
John Considine
 
Vol 11 (2001) Dictionary Quality and Dictionary Design: A Methodology for Improving the Functional Quality of Dictionaries Abstract   PDF
Piet Swanepoel
 
Vol 27 (2017) Dictionary Tradition vs. Pictorial Corpora: Which Vocabulary Thematic Fields Should Be Illustrated? Abstract   PDF
Monika Biesaga
 
Vol 17 (2007) Dictionary Writing System (DWS) + Corpus Query Package (CQP): The Case of TshwaneLex Abstract   PDF
Gilles-Maurice de Schryver, Guy De Pauw
 
Vol 29 (2019) Die behandeling van die funksie dekodering in verskillende tipes woordeboeke Abstract   PDF
Anna Nel Otto, Jadé Blume
 
Vol 16 (2006) Die bewerking van idiome in tweetalige woordeboeke Abstract   PDF
Liezl Potgieter
 
Vol 16 (2006) Die hantering van teenoorgesteldheid in enkele tipes woordeboeke, toegelig met Afrikaanse voorbeelde Abstract   PDF
Anna Nel Otto
 
Vol 14 (2004) Die impak van kritiek op die samestelling van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT) Abstract   PDF
Willem Botha
 
Vol 22 (2012) Die leksikografiese bewerking van verwantskapsterme in Sepedi Abstract   PDF
D.J. Prinsloo
 
Vol 29 (2019) Die lexikografische Behandlung von Neologismen aus der Perspektive hispanophoner DaF-Lernender Abstract   PDF
Vanessa González Ribao
 
Vol 19 (2009) Die opvoedkundige waarde van woordeboeke: Voorstelle vir woordeboekonderrig in Suid-Afrika Abstract   PDF
Michele F. van der Merwe
 
Vol 23 (2013) Die rol van taalleeronderrig in Afrikaanse woordeboekwerkboeke Abstract   PDF
Michele F. van der Merwe
 
Vol 14 (2004) Die Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Afrikaanse Woordelys en Spelre?ls. Abstract   PDF
Piet van Sterkenburg
 
Vol 8 (1998) Die teenstellingsdefinisie in Afrikaanse verklarende woordeboeke Abstract   PDF
Herman L. Beyer
 
Vol 20 (2010) Die verifiëring, verfyning en toepassing van leksikografiese liniale vir Afrikaans Abstract   PDF
D.J. Prinsloo
 
Vol 1 (1991) Die woord vra kontak/Words Require Contact Abstract   PDF
D.J. van Schalkwyk
 
Vol 23 (2013) Differences in the Inclusion and Treatment of Terminology in OALD3, OALD4 and OALD8 Abstract   PDF
Marjeta Vrbinc, Alenka Vrbinc
 
Vol 23 (2013) Digitizing the Monolingual Lusoga Dictionary: Challenges and Prospects Abstract   PDF
Minah Nabirye, Gilles-Maurice de Schryver
 
Vol 17 (2007) Diglossic Principles in Shona Lexicography Abstract   PDF
Esau Mangoya
 
Vol 27 (2017) Direct User Guidance in e-Dictionaries for Text Production and Text Reception — The Verbal Relative in Sepedi as a Case Study Abstract   PDF
D.J. Prinsloo, Theo J.D. Bothma, Ulrich Heid, Daniel J. Prinsloo
 
Vol 16 (2006) Discipline, Dilemmas, Decisions and Data Distribution in the Planning and Compilation of Monolingual Dictionaries Abstract   PDF
Rufus H Gouws
 
Vol 13 (2003) Disregarding the Corpus: Head-word and Sense Treatment in Shona Monolingual Lexicography* Abstract   PDF
Webster M. Mavhu
 
Vol 19, No 1 (2009): Lexikos 19 Supplement Divergent Approaches to Corpus Processing: The Need for Standardisation Abstract   PDF
Esau Mangoya
 
Vol 16 (2006) Do Dictionary Users Really Look Up Frequent Words?-On the Overestimation of the Value of Corpus-based Lexicography Abstract   PDF
Gilles-Maurice de Schryver, David Joffe, Pitta Joffe, Sarah Hillewaert
 
Vol 22 (2012) Do We Need a (New) Theory of Lexicography? Abstract   PDF
Sven Tarp
 
Vol 17 (2007) Doen die Woordeboek van die Afrikaanse Taal Deel XII dit vir die Afrikaanse taal en die Suid-Afrikaanse leksikografie? Abstract   PDF (Nederlands)
Ilse Feinauer
 
Vol 20 (2010) Does Johnson's Prescriptive Approach Still Have a Role to Play in Modern-Day Dictionaries? Abstract   PDF
Rufus H. Gouws, Liezl Potgieter
 
Vol 11 (2001) Dorothea Mantzel and Bernd Schulz. Francolin Illustrated School Dictionary for Southern Africa. Abstract   PDF
Michael Benjamin
 
Vol 21 (2011) Dr J.C.M.D. du Plessis Editor of Lexikos 1997 to 2010 Abstract   PDF
Willem Botha
 
Vol 19, No 1 (2009): Lexikos 19 Supplement Duramazwi reDudziramutauro neUvaranomwe against the Background of Shona Lexicography Abstract   PDF
Gift Mheta, Maxwell Kadenge
 
Vol 17 (2007) E-dictionaries and Phonolexicographic Needs of EFL Users Abstract   PDF
Włodzimierz Sobkowiak
 
Vol 30 (2020) e-Dictionaries in a Network of Information Tools in the e-Environment Abstract   PDF
Theo J.D. Bothma, Rufus H. Gouws
 
Vol 22 (2012) E-dictionary Use under the Spotlight: Students' Use of Pocket Electronic Dictionaries for Writing Abstract   PDF
Atipat Boonmoh
 
Vol 20 (2010) Een digitaal compilatiecorpus historisch Nederlands Abstract   PDF
Evie Coussé
 
Vol 2 (1992) Effect of Menus on EFL Learners' Look-up Processes Abstract   PDF
Y. Tono
 
Vol 20 (2010) Elektroniese WAT (Woordeboek van die Afrikaanse Taal, A tot R) Abstract   PDF
Corlietha Swart
 
Vol 24 (2014) Elicitation and Arrangement of Conceptual Meanings in the Lexicography of Less Documented Languages Abstract   PDF
Celestino Oriikiriza
 
Vol 28 (2018) Enhancing the Learnability of Chinese–English Dictionaries for Chinese as a Foreign Language Learners: The Neglected Legacy of Robert Morrison in His Compilation of Wuche Yunfu (1819) Abstract   PDF
Ying Ye, Xiangqing Wei, Wenlong Sun
 
Vol 19 (2009) Ensiklopedisiteit in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal: 'n " Saak " van balans Abstract   PDF
Willem Botha
 
Vol 12 (2002) Equivalence in Bilingual Lexicography: Criticism and Suggestions* Abstract   PDF
Herbert Ernst Wiegand
 
Vol 21 (2011) Equivalent Selection in Specialized e-Lexicography: A Case Study with Spanish Accounting Terms Abstract   PDF
Pedro A. Fuertes-Olivera
 
Vol 3 (1993) Ernst Kotze en Patrick Wela (Opstellers). Afrikaans/Zoeloe-Woordeboek met Engelse vertalings. Abstract   PDF
A.C. Nkabinde
 
Vol 26 (2016) Etc. The Long-Lasting Defining Device: Unravelling the Mystery Abstract   PDF
Safi Eldeen Alzi'abi
 
Vol 12 (2002) E-terminology * Abstract   PDF
Mariëtta Alberts
 
Vol 14 (2004) Etymological Aspects of Idiomatic and Proverbial Expressions in the Lexicographic Development of Sesotho sa Leboa ? A Semantic Analysis* Abstract   PDF
V.M. Mojela
 
Vol 27 (2017) Etymology in the Polish Academy of Sciences Great Dictionary of Polish Abstract   PDF
Przemysław Dębowiak, Bogumił Ostrowski, Jadwiga Waniakowa
 
Vol 22 (2012) Example Sentences in Bilingual School Dictionaries Abstract   PDF
Liezl Potgieter
 
Vol 24 (2014) Example Sentences in Bilingual Specialised Dictionaries Assisting Communication in a Foreign Language Abstract   PDF
Sandro Nielsen
 
Vol 21 (2011) Examples and Overaddressing in Bilingual Dictionaries. Abstract   PDF
Herman L. Beyer
 
Vol 23 (2013) Expectation Levels in Dictionary Consultation and Compilation Abstract   PDF
Inge Kosch
 
Vol 24 (2014) Explaining Dysfunctional Effects of Lexicographical Communication Abstract   PDF
Herman L. Beyer
 
Vol 30 (2020) Exploring the Documentation and Preservation of African Indigenous Knowledge in a Digital Lexical Database Abstract   PDF
Sonja E. Bosch, Marissa Griesel
 
Vol 29 (2019) Exploring the Properties of English Lexical Affixes by Exploiting the Resources of English General-Purpose Dictionaries Abstract   PDF
Tvrtko Prćić
 
Vol 11 (2001) F. Heyvaert, A. Moerdijk, M. Mooijaart, M. Smits en R. Tempelaars (redactie). Het grootste woordenboek ter wereld: Een kijkje achter de kolommen van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) Abstract   PDF
Gerhard van Wyk
 
Vol 31 (2021) Feminine Personal Nouns in the Polish Language. Derivational and Lexicographical Issues Abstract   PDF
Agnieszka Małocha-Krupa
 
Vol 17 (2007) Ferdie Weich: San-Dictionary / San-woordeboek. San-Afrikaans-English / English-San-Afrikaans / Afrikaans-San-English Abstract   PDF
Andy Chebanne
 
Vol 14 (2004) F.I.J. van Rensburg (Redakteur). Afrikaans ? lewende taal van miljoene Abstract   PDF
J.C.M.D. Du Plessis
 
Vol 20 (2010) Firming Up the Foundations: Reflections on Verifying the Quotations in a Historical Dictionary, with Reference to A Dictionary of South African English on Historical Principles Abstract   PDF
Sheila Hicks
 
Vol 29 (2019) Focus on the User: Front Matter in Slovenian Dictionaries Abstract   PDF
Marjeta Vrbinc, Alenka Vrbinc
 
Vol 31 (2021) For a Better Dictionary: Revisiting Ecolexicography as a New Paradigm Abstract   PDF
Xiqin Liu, Jing Lyu, Dongping Zheng
 
Vol 11 (2001) Foreign Words as a Problem in Standardisation / Lexicography: English and Afrikaans Loan-words in isiXhosa* Abstract   PDF
Anja Drame
 
Vol 11 (2001) From Business Corpus to Business Lexicon* Abstract   PDF
Li Lan, Grahame T. Bilbow
 
Vol 21 (2011) From Corpus to Dictionary: A Hybrid Prescriptive, Descriptive and Proscriptive Undertaking Abstract   PDF
Minah Nabirye, Gilles-Maurice de Schryver
 
Vol 23 (2013) From e-Lexicography to Electronic Lexicography. A Joint Review Abstract   PDF
Valeria Caruso
 
Vol 25 (2015) From Print to Digital: Implications for Dictionary Policy and Lexicographic Conventions Abstract   PDF
Michael Rundell
 
Vol 15 (2005) From TshwaneLex to TshwanePedia: Creating and Flexibly Maintaining Online Encyclopaedias Abstract   PDF
Gilles-Maurice De Schryver, David Joffe
 
Vol 15 (2005) From TshwaneLex to TshwaneTerm: Tailoring Terminology Management for South Africa Abstract   PDF
David Joffe, Gilles-Maurice De Schryver
 
Vol 3 (1993) From Wordlist to Comparative Lexicography: The Lexinotes Abstract   PDF
Tony Naden
 
Vol 19 (2009) Function-related Secondary User Needs and Secondary Data? A Critical Examination of Some Central Concepts in the Modern Theory of Lexicographical Functions Abstract   PDF
Marcin Overgaard Ptaszynski
 
Vol 17 (2007) Furthering the Aim of Multilingualism through Integrated Terminology Development Abstract   PDF
Pumlani M. Sibula
 
Vol 23 (2013) Gabonese French Dictionaries: Survey and Perspectives Abstract   PDF
Paul Achille Mavoungou
 
Vol 16 (2006) Gabriele Stein. Better Words: Evaluating EFL Dictionaries. Abstract   PDF
Michaël Abecassis
 
Vol 15 (2005) Gabriele Stein. Developing Your English Vocabulary: A Systematic New Approach Abstract   PDF
Michaël Abecassis
 
Vol 19 (2009) Geïntegreerde woordeboekgebruik van vakwoordeboeke vir aanleerders Abstract   PDF
Rufus H. Gouws
 
Vol 3 (1993) General Lexicography in Europe Abstract   PDF
Reinhard Rudolf Karl Hartmann
 
Vol 15 (2005) Geoffrey Leech, Paul Rayson and Andrew Wilson. Word Frequencies in Written and Spoken English Abstract   PDF
Michaël Abecassis
 
Vol 12 (2002) G.J. van Wyk (Tegn. Red.), A.E. Cloete, A. Jordaan, H.C. Liebenberg en H.J. Lubbe. Etimologiewoordeboek van Afrikaans (eerste fase). Abstract   PDF
Fritz Ponelis
 
Vol 20 (2010) G.-M. de Schryver (Editor). A Way with Words: Recent Advances in Lexical Theory and Analysis. A Festschrift for Patrick Hanks Abstract   PDF
Robert Lew
 
Vol 20 (2010) G.-M. de Schryver (Editor). Oxford Bilingual School Dictionary: Zulu and English Abstract   PDF
D.J. Prinsloo
 
Vol 24 (2014) G.-M. de Schryver et al. (Eds.). Oxford Bilingual School Dictionary: IsiXhosa and English. Abstract   PDF
Dion Nkomo
 
Vol 3 (1993) G.R. Dent and C.L.S. Nyembezi (Compilers). Scholar's Zulu Dictionary. Eng.-Zulu; Zulu-Eng. Abstract   PDF
A.C. Nkabinde
 
Vol 3 (1993) G.R. Dent (Compiler) and C.L.S. Nyembezi (Editor). Compact Zulu Dictionary. Eng.-Zulu; Zulu-Eng. Abstract   PDF
A.C. Nkabinde
 
Vol 10 (2000) Grammatical Terminology for the Teaching of African Languages at Tertiary Level Abstract   PDF
C.T. Msimang
 
Vol 27 (2017) Guessing Verb–Adverb Collocations: Arab EFL Learners' Use of Electronic Dictionaries Abstract   PDF
Safi Eldeen Alzi'abi
 
Vol 10 (2000) Guide Structures in CD-ROM Dictionaries, with Specific Reference to the EWED and the ELHAT Abstract   PDF
Philip Louw
 
Vol 6 (1996) G.W.R. Tobias and B.H.C. Turvey. English-Kwanyama Dictionary. Abstract   PDF
P.A. Mbenzi
 
Vol 20 (2010) H.A. Welker and Pedagogical Lexicography Abstract   PDF
Sven Tarp
 
Vol 23 (2013) Hanks, Patrick. Lexical Analysis: Norms and Exploitations. Abstract   PDF
Henri Béjoint
 
Vol 11 (2001) Hanny Demeersseman (leiding en eindredactie), Piet Vermeer (eindredactie), Roy Pheiffer, Fred Pheiffer, Anneli Terre Blanche en Sief Veltkamp-Visser (redactie). Kramers woordenboek Zuid-Afrikaans�Nederlands Nederlands�Zuid-Afrikaans Abstract   PDF
Hans den Besten
 
Vol 14 (2004) Hans-Dieter Kreuder. Metasprachliche Lexikographie: Untersuchungen zur Kodifizierung der linguistischen Terminologie Abstract   PDF
Maria Smit
 
Vol 16 (2006) HAT veertig jaar — 'n persoonlike oorsig Abstract   PDF
F.F Odendal
 
Vol 17 (2007) H.C. Viljoen: Kuberwoordeboek Afrikaans-Engels, Engels-Afrikaans Cyber Dictionary Afrikaans-English, English-Afrikaans Abstract   PDF
Liezl Potgieter
 
Vol 16 (2006) H.E. Wiegand Receives an Honorary Doctorate from the University of Stellenbosch Abstract   PDF
Lexikos lexicos
 
Vol 21 (2011) Heberto H. Fernández Urdaneta. Dictionaries in Spanish and English from 1554 to 1740: Their Structure and Development. Abstract   PDF
J.C.M.D. du Plessis
 
Vol 13 (2003) Henri Béjoint. Modern Lexicography: An Introduction Abstract   PDF
Piet H. Swanepoel
 
Vol 18 (2008) Henrik Gottlieb and Jens Erik Mogensen (Editors): Dictionary Visions, Research and Practice. Selected Papers from the 12th International Symposium on Lexicography, Copenhagen 2004 Abstract   PDF
Maria Smit
 
Vol 28 (2018) Herbert Ernst Wiegand (08 January 1936 – 03 January 2018) Abstract   PDF
Rufus H. Gouws
 
Vol 21 (2011) Herbert Ernst Wiegand und Mª Teresa Fuentes Morán. Estructuras lexicográficas. Aspectos centrales de una teoría de la forma del diccionario. Abstract   PDF
Michael Mann
 
Vol 17 (2007) Herbert Ernst Wiegand: Internationale Bibliographie zur germanistischen Lexikographie und Wörterbuchforschung Abstract   PDF
Maria Smit
 
Vol 11 (2001) Herbert Wiegand with a "Metalexicographical Panga" in the Jungle: An Unlocking of Wörterbuchforschung Abstract   PDF
Maria Smit
 
Vol 14 (2004) Hessel Visser. Naro Dictionary: Naro?English, English?Naro Abstract   PDF
Herman M. Batibo
 
Vol 23 (2013) How Dictionary Users Choose Senses in Bilingual Dictionary Entries: An Eye-Tracking Study Abstract   PDF
Robert Lew, Marcin Grzelak, Mateusz Leszkowicz
 
Vol 19 (2009) How Effective is the Electronic Dictionary in Sense Discrimination? Abstract   PDF
Kim Hua Tan
 
Vol 26 (2016) How Many People Constitute a Crowd and What Do They Do? Quantitative Analyses of Revisions in the English and German Wiktionary Editions Abstract   PDF
Sacha Wolfer, Carolin Müller-Spitzer
 
Vol 16 (2006) How to Do Language Policy with Dictionaries Abstract   PDF
Henning Bergenholtz, Rufus H Gouws
 
Vol 20 (2010) Hybride textuelle Strukturen und hybride textuelle Einheiten. Ein Beitrag zur Theorie der Wörterbuchform Abstract   PDF
Herbert Ernst Wiegand
 
Vol 10 (2000) Igor Burkhanov. Lexicography: A Dictionary of Basic Terminology Abstract   PDF
Mohammed H. Heliel
 
Vol 12 (2002) Igor Burkhanov. Linguistic Foundations of Ideography: Semantic Analysis and Ideographic Dictionaries Abstract   PDF
Werner Hüllen
 
Vol 19 (2009) ILALOK. Dictionnaire vili–français/Mpisukulu bi kum' bi tshi vili ku tshi mputu. Abstract   PDF
P.A. Mavoungou
 
Vol 26 (2016) Illustrative Examples in a Bilingual Decoding Dictionary: An (Un)necessary Component? Abstract   PDF
Alenka Vrbinc, Marjeta Vrbinc
 
Vol 17 (2007) Implementing a Dictionary Culture in South Africa: An Attempt at a General Framework for the African Languages Abstract   PDF
Juliane Klein
 
Vol 14 (2004) Improving Dictionary Skills in Ndebele Abstract   PDF
Samukele Hadebe
 
Vol 18 (2008) Improving the Computational Morphological Analysis of a Swahili Corpus for Lexicographic Purposes Abstract   PDF
Guy De Pauw, Gilles-Maurice de Schryver
 
Vol 20 (2010) Improving the Functionality of Dictionary Definitions for Lexical Sets: The Role of Definitional Templates, Definitional Consistency, Definitional Coherence and the Incorporation of Lexical Conceptual Models Abstract   PDF
Piet Swanepoel
 
Vol 16 (2006) Inclusion Strategies for Multi-word Units in Monolingual Dictionaries Abstract   PDF
Phillip Louw
 
Vol 15 (2005) Ingrid Lemberg, Bernhard Schröder and Angelika Storrer (Editors). Chancen und Perspektiven computergestützter Lexikographie Abstract   PDF
Michael Klotz
 
Vol 5 (1995) Innovative Approaches in the Training of Lexicographers Abstract   PDF
D.J. van Schalkwyk
 
Vol 30 (2020) Integrating Terminological Resources in Dictionary Portals: The Case of the Diccionarios Valladolid-UVa Abstract   PDF
Pedro A. Fuertes-Olivera, M.A. Esandi-Baztan
 
Vol 27 (2017) Intellectualization through Terminology Development Abstract   PDF
Langa Khumalo
 
Vol 16 (2006) Internationalisation, Localisation and Customisation Aspects of the Dictionary Application TshwaneLex Abstract   PDF
Gilles-Maurice de Schryver
 
Vol 23 (2013) Introducing Tlhalosi ya Medi ya Setswana: The Design and Compilation of a Monolingual Setswana Dictionary Abstract   PDF
Thapelo J. Otlogetswe
 
Vol 23 (2013) Introducing a New Lexicographical Model: AlphaConceptual+ (and How it Could Be Applied to Dictionaries for Luganda) Abstract   PDF
Deo Kawalya, Gilles-Maurice de Schryver
 
Vol 17 (2007) Is Lexicography Making Progress? On Dictionary Use and Language Learners' Needs Abstract   PDF
Michaël Abecassis
 
Vol 17 (2007) Isichazamazwi SesiNdebele as Reflector of the Moral and Ideological Values of Society Abstract   PDF
Nobuhle Moyo
 
Vol 23 (2013) IsiXhosa Lexicography: Past, Present and Future Abstract   PDF
Dion Nkomo, Zola Wababa
 
Vol 17 (2007) Issues in the Planning and Design of a Bilingual (English–Northern Sotho) Explanatory Dictionary for Industrial Electronics Abstract   PDF
Elsabé Taljard, Rachélle Gauton, Liam A. Gauton
 
Vol 7 (1997) Issues in the Planning of a Multilingual Explanatory Dictionary of Chemistry for South African Students Abstract   PDF
Adelia Carstens
 
Vol 31 (2021) Italian Dictionaries of Abbreviations and the Preparation of Entries of the Italian–Slovene Dictionary of Abbreviations Abstract   PDF
Mojca Kompara Lukančič
 
Vol 21 (2011) Jan Posthumus. Woordenboeken en hun lotgevallen en Lexicografie in Nederland. Abstract   PDF
J.C.M.D. du Plessis
 
Vol 14 (2004) J.D.U. Geldenhuys en E.E. Viljoen-Smook. New Business Dictionary/ Nuwe Sakewoordeboek Abstract   PDF
A.F. Prinsloo
 
Vol 20 (2010) Jean Nicolas De Surmont. Chanson: son histoire et sa famille dans les dictionnaires de langue française Abstract   PDF
François Jaques
 
Vol 19 (2009) Jean Pruvost (Éditeur). Dictionnaires et mots voyageurs: les 40 ans du Petit Robert, de Paul Robert à Alain Rey. Abstract   PDF
Jean-Nicolas De Surmont
 
Vol 4 (1994) J.J. Viljoen and T.K. Kamupingene. Otjiherero woordeboek dictionary embo romambo. Abstract   PDF
Jekura U. Kavari
 
Vol 4 (1994) J.J. Viljoen, P. Amakali and M. Namuandi. Oshindonga / English. English / Oshindonga. Embwiitya. Dictionary. Abstract   PDF
P.A. Mbenzi
 
Vol 5 (1995) J.K. Kloppers, D. Nakare and L.M. Isala (Compilers), A.W. Bredell (Editor). Bukenkango Rukwangali-English. English-Rukwangali Dictionary. Abstract   PDF
Karsten Legère
 
Vol 14 (2004) Johann R.E. Lutjeharms. Oseanologiewoordeboek Engels?Afrikaans/Dictionary of Oceanology English?Afrikaans Abstract   PDF
R.H. Gouws
 
Vol 19 (2009) John Considine. Dictionaries in Early Modern Europe: Lexicography and the Making of Heritage. Abstract   PDF
Loránd-Levente Pálfi
 
Vol 30 (2020) John Considine (Editor). The Cambridge World History of Lexicography. Abstract   PDF
Xiangming Zhang, Hai Xu
 
Vol 6 (1996) Jonathan Crowther (Editor), Kathryn Kavanagh (Assistant Editor) and Michael Ashby (Phonetics Editor). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Abstract   PDF
Ilse Feinauer
 
Vol 9 (1999) Joyce M. Hawkins (Compiler). The South African Oxford School Dictionary. Abstract   PDF
Nigel Bakker
 
Vol 13 (2003) Juan C. Sager (Selector and Editor). Essays on Definition Abstract   PDF
Piet H. Swanepoel
 
Vol 24 (2014) Julie Coleman. A History of Cant and Slang Dictionaries. Volumes I - IV. Abstract   PDF
J.C.M.D. Du Plessis
 
Vol 16 (2006) Julie Coleman and Anne McDermott (Editors). Historical Dictionaries and Historical Dictionary Research: Papers from the International Conference on Historical Lexicography and Lexicology at the University of Leicester, 2002. Abstract   PDF
J.C.M.D Du Plessis
 
Vol 12 (2002) Julie Coleman and Christian J. Kay (Eds.). Lexicology, Semantics and Lexicography: Selected Papers from the Fourth G.L. Brook Symposium, Manchester, August 1998. Abstract   PDF
Adelia Carstens, Gerhard B. van Huyssteen
 
Vol 17 (2007) Julie Coleman: A History of Cant and Slang Dictionaries. Volume I: 1567-1785Julie Coleman: A History of Cant and Slang Dictionaries. Volume II:1785-1858 Abstract   PDF
Anne McDermott
 
Vol 13 (2003) Juri Apresjan and the Development of Semantics and Lexicography Abstract   PDF
Igor Burkhanov
 
Vol 10 (2000) Juta's Concise Dictionary of Accounting Terms with their Afrikaans Equivalents Abstract   PDF
N. Stegmann
 
Vol 14 (2004) Karakterisering van het Etimologiewoordeboek van Afrikaans (EWA) Abstract   PDF
Fons Moerdijk
 
Vol 19 (2009) Keeping in Touch. A Survey of Lexicography Periodicals Abstract   PDF
R.R.K. Hartmann
 
Vol 24 (2014) Key Issues in Fuertes-Olivera and Tarp's Theory and Practice of Specialised Online Dictionaries Abstract   PDF
Valeria Caruso
 
Vol 11 (2001) K.H. van Dalen-Oskam, K.A.C. Depuydt, W.J.J. Pijnenburg and T.H. Schoonheim (Editors). Dictionaries of Medieval Germanic Languages Abstract   PDF
J.C.M.D. du Plessis
 
Vol 17 (2007) Kinship Terminology: Problems in Some English-Tshivenḓa Bilingual Dictionaries Abstract   PDF
Munzhedzi James Mafela
 
Vol 14 (2004) Kirkeby's English?Swahili Dictionary Abstract   PDF
James S. Mdee
 
Vol 17 (2007) Kiswahili Verbs: A Lexicographical Challenge Abstract   PDF
Z.s.m. Mochiwa
 
Vol 27 (2017) Koalas, Kiwis and Kangaroos: The Challenges of Creating an Online Australian Cultural Dictionary for Learners of English as an Additional Language Abstract   PDF
Julia Miller, Deny A. Kwary, Ardian W. Setiawan
 
Vol 20 (2010) Kontekstuele bepalers by die beplanning van skoolwoordeboeke Abstract   PDF
Herman L. Beyer
 
Vol 14 (2004) Kyo Kageura. The Dynamics of Terminology: A Descriptive Theory of Term Formation and Terminological Growth. Abstract   PDF
Rosemarie Gläser
 
Vol 19 (2009) L'apport de la sociolinguistique à la lexicographie: l'exemple récent des belgicismes dans l'édition du Nouveau Petit Robert 2008 Abstract   PDF
Jean-Nicolas De Surmont
 
Vol 20 (2010) L'ingénierie lexicale ou la description d'un objet entre l'invention et la découverte Abstract   PDF
Jean-Nicolas De Surmont
 
Vol 27 (2017) L2 Writing Assistants and Context-Aware Dictionaries: New Challenges to Lexicography Abstract   PDF
Sven Tarp, Kasper Fisker, Peter Sepstrup
 
Vol 29 (2019) La Création du Néologisme Français dans le Dictionnaire Général Bilingue Arabe–Français Moderne Abstract   PDF
Ibada Hilal
 
Vol 15 (2005) Language Development or Language Corruption? The Case of Loan-words in Isichazamazwi SesiNdebele Abstract   PDF
Cornelias Ncube
 
Vol 7 (1997) Language Learner's Use of a Bilingual Dictionary: A Comparative Study of Dictionary Use and Needs Abstract   PDF
James Salehe Mdee
 
Vol 17 (2007) Language Planning and Monolingual Dictionaries: With Special Reference to Ndebele Abstract   PDF
Samukele Hadebe
 
Vol 5 (1995) Language Teaching and Dictionary Use: An Overview Abstract   PDF
Adelia Carstens
 
Vol 10 (2000) Latha Menon (Executive Editor). Microsoft Encarta Encyclopedia Deluxe 2000 Abstract   PDF
Phillip Louw
 
Vol 12 (2002) Le corpus lexicographique dans les langues à tradition orale: le cas du dialecte fang-mekè* Abstract   PDF
Nzang-Bié Yolande
 
Vol 20 (2010) Le dictionnaire comme outil d'enseignement des langues au Gabon Abstract   PDF
Guy-Modeste Ekwa Ebanéga
 
Vol 26 (2016) Learner Features in a New Corpus-based Swahili Dictionary Abstract   PDF
Beata Wójtowicz
 
Vol 7 (1997) Legal Terminology in African Languages Abstract   PDF
Mariëtta Alberts
 
Vol 25 (2015) Legal Terms in General Dictionaries of English: The Civil Procedure Mystery Abstract   PDF
Sandro Nielsen
 
Vol 7 (1997) Lemmatisation of Adjectives in Sepedi Abstract   PDF
R.H. Gouws, D.J. Prinsloo
 
Vol 26 (2016) Lemmatisation of Fixed Expressions: The Case of Proverbs in Northern Sotho Abstract   PDF
I.M. Kosch
 
Vol 2 (1992) Lemmatization of Reflexives in Northern Sotho Abstract   PDF
D.J. Prinsloo
 
Vol 12 (2002) Les proverbes dans Kongo Proverbs and the Origins of Bantu Wisdom par Mukumbuta Lisimba Abstract   PDF
Ludwine Mabika Mbokou
 
Vol 12 (2002) Les tons dans les dictionnaires de langues gabonaises: situation et perspectives Abstract   PDF
Thierry Afane Otsaga
 
Vol 4 (1994) Lexical Co-occurrence and Lexical Inheritance. Emotion Lexemes in German: A Lexicographic Case Study Abstract   PDF
Igor A. Mel'chuk, Leo Wanner
 
Vol 6 (1996) Lexical Culture Abstract   PDF
Reinhard Rudolf Karl Hartmann
 
Vol 29 (2019) Lexical Understanding of Native Bahasa Indonesia Speakers through Word Association to Improve Dictionary Definitions Abstract   PDF
Ami P. Jewalani, Myrna Laksman-Huntley, Harwintha Y. Anjarningsih
 
Vol 4 (1994) Lexicographer, Linguist, Dictionary User: An Uneasy Triangle? Abstract   PDF
F.J. Lombard
 
Vol 31 (2021) Lexicographic Data Boxes Part 1. Lexicographic Data Boxes as Text Constituents in Dictionaries Abstract   PDF
Rufus H. Gouws, D.J. Prinsloo
 
Vol 31 (2021) Lexicographic Data Boxes. Part 2: Types and Contents of Data Boxes with Particular Focus on Dictionaries for English and African Languages Abstract   PDF
D.J. Prinsloo, Rufus H. Gouws
 
Vol 31 (2021) Lexicographic Data Boxes Part 3: Aspects of Data Boxes in Bilingual Dictionaries and a Perspective on Current and Future Data Boxes Abstract   PDF
Rufus H. Gouws, D.J. Prinsloo
 
Vol 8 (1998) Lexicographic Training at the Bureau of the Woordeboek van die Afrikaanse Taal Abstract   PDF
W.F. Botha, E. Botha
 
Vol 24 (2014) Lexicographic Treatment of Kinship Terms in an English/Sepedi–Setswana–Sesotho Dictionary with an Amalgamated Lemmalist Abstract   PDF
D.J. Prinsloo
 
Vol 30 (2020) Lexicographic Treatment of Negation in Sepedi Paper Dictionaries Abstract   PDF
D.J. Prinsloo
 
Vol 30 (2020) Lexicographic Treatment of Zero Equivalence in isiZulu Dictionaries Abstract   PDF
D.J. Prinsloo, Nompumelelo Zondi
 
Vol 29 (2019) Lexicographical Contextualization and Personalization: A New Perspective Abstract   PDF
Sven Tarp, Rufus Gouws
 
Vol 17 (2007) Lexicographical Practice and Lexicological Research: The Case of Shangani in Zimbabwe Abstract   PDF
Peniah Mabaso
 
Vol 5 (1995) Lexicographical Problems in isiXhosa Abstract   PDF
Buyiswa M. Mini
 
Vol 6 (1996) Lexicographical Resources in a Multilingual Environment: An Orientation Abstract   PDF
Willy Martin
 
Vol 15 (2005) Lexicography and Its Interdisciplinary Contacts, with Special Reference to Linguistics and Onomasiology Abstract   PDF
R.R.K. Hartmann
 
Vol 30 (2020) Lexicography and Language Planning in 18th Century Sweden Abstract   PDF
Lena Rogström
 
Vol 18 (2008) Lexicography and Linguistic Creativity Abstract   PDF
Rosamund Moon
 
Vol 7 (1997) Lexicography and Sign Language Engineering: The Zambian Experience Abstract   PDF
Vincent M. Chanda
 
Vol 22 (2012) Lexicography and the Relevance Criterion Abstract   PDF
Theo J.D. Bothma, Sven Tarp
 
Vol 9 (1999) Lexicography in a Multilingual South Africa Abstract   PDF
Various Various
 
Vol 2 (1992) Lexicography in Australia Abstract   PDF
A. Delbridge
 
Vol 10 (2000) Lexicography in Gabon: A Survey Abstract   PDF
B. Nyangone Assam, P.A. Mavoungou
 
Vol 6 (1996) Lexicography in Kenya: A Historical Survey Abstract   PDF
M.D. Mageria
 
Vol 17 (2007) Lexicography in the Information Age Abstract   PDF
Sven Tarp
 
Vol 3 (1993) Lexicography in West Africa: Preparing a Bilingual Kisi-English Dictionary Abstract   PDF
G.T. Childs
 
Vol 8 (1998) Lexicography, Terminography and Copyright Abstract   PDF
Mariëtta Alberts, Michiel Jooste
 
Vol 11 (2001) Lexicography versus Terminography Abstract   PDF
Mariëtta Alberts
 
Vol 1 (1991) Lexikos 1 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 10 (2000) Lexikos 10 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 11 (2001) Lexikos 11 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 12 (2002) Lexikos 12 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 13 (2003) Lexikos 13 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 14 (2004) Lexikos 14 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 16 (2006) Lexikos 16 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 17 (2007) Lexikos 17 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 18 (2008) Lexikos 18 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 19 (2009) Lexikos 19 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 19, No 1 (2009): Lexikos 19 Supplement Lexikos 19 Supplement Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 2 (1992) Lexikos 2 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 20 (2010) Lexikos 20 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 21 (2011) Lexikos 21 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 22 (2012) Lexikos 22 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 23 (2013) Lexikos 23 Abstract   PDF
Lexikos Lexikos
 
Vol 24 (2014) Lexikos 24 Abstract   PDF
lexikos lexikos
 
1 - 500 of 897 Items 1 2 > >>