Botha, W. “Dr J.C.M.D. Du Plessis Editor of Lexikos 1997 to 2010”. Lexikos, Vol. 21, no. 1, Jan. 2012, doi:10.5788/21-1-48.