Zhang, Y. “Heming Yong, Jing Peng and Xiangming Zhang. Chinese Lexicography in the Twentieth Century.”. Lexikos, Vol. 34, no. 1, June 2024, pp. 213-7, doi:10.5788/34-1-1907.