Frawley, W. “Remarks on the Lexicographical Treatment of Metaforms”. Lexikos, Vol. 6, no. 1, 1, doi:10.5788/6-1-1022.