[1]
Y. Zhang, “Heming Yong, Jing Peng and Xiangming Zhang. Chinese Lexicography in the Twentieth Century.”, Lex, vol. 34, no. 1, pp. 213-217, Jun. 2024.