Alberts, M. (1) “E-terminology *”, Lexikos, 120. doi: 10.5788/12-0-762.