Zhang, Y. (2024) “Heming Yong, Jing Peng and Xiangming Zhang. Chinese Lexicography in the Twentieth Century.”, Lexikos, 34(1), pp. 213-217. doi: 10.5788/34-1-1907.