Lexikos, Lexikos. 1. “Lexkos 15”. Lexikos 15 (1). https://doi.org/10.5788/15-0-1195.