Nkabinde, A.C. 1. “Sibusiso Nyembezi. <i>Isichazimazwi Sanamuhla Nangomuso. (Dictionary for Today and the future). Zulu dictionary.</I&gt;”. Lexikos 3 (1). https://doi.org/10.5788/3-1-1118.