ZHANG, Y. Heming Yong, Jing Peng and Xiangming Zhang. Chinese Lexicography in the Twentieth Century. Lexikos, v. 34, n. 1, p. 213-217, 6 Jun. 2024.