NKABINDE, A. Sibusiso Nyembezi. <i>Isichazimazwi Sanamuhla Nangomuso. (Dictionary for today and the future). Zulu dictionary.</i&gt;. Lexikos, v. 3, n. 1, 11.