Lexikos, L. (2012). Lexikos 9. Lexikos, 9(1). https://doi.org/10.5788/9-1-908