Lexikos, L. (2012). Lexikos 21. Lexikos, 21(1). https://doi.org/10.5788/21-1-59