Botha, W. (2012). Dr J.C.M.D. du Plessis Editor of Lexikos 1997 to 2010. Lexikos, 21(1). https://doi.org/10.5788/21-1-48