Zhang, Y. (2024). Heming Yong, Jing Peng and Xiangming Zhang. Chinese Lexicography in the Twentieth Century. Lexikos, 34(1), 213-217. https://doi.org/10.5788/34-1-1907